W niedzielę 5 listopada w Wysokiej (gm. Wysoka) odbyło się spotkanie pn.: „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, na którym rozstrzygnięto VII edycję konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Celem konkursu była ocena aktywności społeczności lokalnych uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” oraz wskazanie i nagrodzenie, również w formie finansowej, tych najbardziej aktywnych. Gospodarzami tego wydarzenia byli: Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz Włodarz Gminy Wysoka.

Jednym z laureatów w/w konkursu zostało sołectwo Bliżyce reprezentowane przez Lidera Grupy Odnowy Wsi – pana Łukasza Kubińskiego. Sołectwo otrzymało nagrodę w kwocie 5.000 zł, którą może przeznaczyć na swoje cele. 

Gratulujemy wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w rozwój sołectwa i życzymy kolejnych sukcesów!

Relacja z wydarzenia ze strony UMWW:

https://wow.umww.pl/liderzy-wielkopolskiej-odnowy-wsi-na-gali-w-miejskiej-gorce-i-wysokiej/

Sołectwo Bliżyce wyraziło wolę przystąpienia do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
i powołało Grupę Odnowy Wsi w drodze uchwały zebrania wiejskiego podjętej
25.10.2020 r. Powołana Grupa we współpracy z moderatorami Wielkopolskiej Odnowy Wsi, opracowała „Sołecką Strategię Rozwoju Sołectwa Bliżyce na lata 2021-2025”, która 21.02.2021 r. uchwałą zebrania wiejskiego została przyjęta.

Sołectwo Bliżyce, a więc mieszkańcy wsi Wysoka i Bliżyce, systematycznie starają się realizować zadania zaplanowane w Strategii. Niektóre z nich udało się zrealizować przy udziale dotacji pozyskanych z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, o czym pisaliśmy w poniższych artykułach:

Powyższe dotacje udało się pozyskać dzięki zadeklarowanej i faktycznie wykonanej pracy własnej mieszkańców sołectwa, stanowiącej ich wkład własny w realizację w/w projektów.

Mieszkańcy sołectwa Bliżyce dzięki swojemu zaangażowaniu i pracy własnej realizują też wiele inicjatyw, na które nie udaje się (bądź nie ma możliwości) pozyskać środków zewnętrznych. Są to zadania związane zarówno z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej sołectwa, jak też inicjatywy tzw. „miękkie”, czyli różnego rodzaju imprezy, warsztaty itp.