23.8 C
Skoki
piątek, 21.06.2024

Boisko ORLIK

orlik2012_logo

Rezerwacji (odwołania rezerwacji) boisk można dokonywać w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia:

 • telefonicznie pod nr 501 20 54 46 lub osobiście u animatora,

  w godzinach otwarcia Orlika tj.

 • od poniedziałku do piątku od 15.00 do 21.00
 • sobota od 10.00 do 18.00
 • niedziela – nieczynne z możliwością rezerwacji telefonicznej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Do końca listopada trwa Liga Orlika, w związku z tym boisko do piłki nożnej w soboty i niedziele w godz. od 16:00 do 21:00 są zajęte.

Postanowienia ogólne

 1. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do celów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych społeczności lokalnej.
 2. Kompleks Orlik 2012, zwany dalej obiektem, składa się z boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, budynku zaplecza socjalnego oraz parkingu i terenów zieleni.
 3. Zarządcą obiektu jest Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki.
 4. Przedstawicielami zarządcy na obiekcie są animatorzy.
 5. Animatorzy czuwają nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu i są upoważnieni do wydawania poleceń osobom przebywającym na terenie obiektu
 6. Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne..
 7. Osoby korzystające z boisk mają prawo korzystania z pomieszczeń socjalnych.
 8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 9. Obiekt czynny jest od 1 marca do 30 listopada, wg. określonego poniżej harmonogramu.

Zasady korzystania z obiektu

Ogólne zasady korzystania z obiektu

 1. Obiekt udostępnia się według harmonogramu ustalonego przez zarządcę i podanego do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
 2. Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe o gładkiej podeszwie. Na boisku do piłki nożnej dopuszcza się korki gumowe bez końcówek metalowych.
 3. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp. i p.poż.
 4. Zajęcia sportowe odbywające się na obiekcie koordynuje pełniący dyżur animator.
 5. Animator prowadzi szczegółowy harmonogram korzystania z obiektu.
 6. Dopuszcza się możliwość dokonywania rezerwacji korzystania z boisk u animatorów.
 7. Animator podejmuje rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk.

Do podstawowych obowiązków użytkowników należą:

 1. Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Stosowanie się do poleceń animatorów.
 3. Korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Dokonanie wpisu w prowadzonym przez animatora rejestrze użytkowników.
 5. Niezwłoczne informowanie animatora o wszelkich kontuzjach, uszkodzeniach urządzeń i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających.
 2. Przebywania na terenie obiektu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź środków odurzających.
 3. Palenia tytoniu.
 4. Wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.
 5. Zachowania stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.
 6. Poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk. Zakaz nie dotyczy pojazdów używanych do przemieszczania się przez osoby niepełnosprawne.
 7. Wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych m.in. butelek, puszek oraz przedmiotów wykonanych ze stali, metalu i in.
 8. Niszczenia ogrodzenia, urządzeń i wyposażenia obiektu oraz terenów zielonych wokół obiektu.
 9. Korzystania z boisk bez wiedzy i zgody animatora oraz poza godzinami otwarcia obiektu.

Sankcje i odpowiedzialność

 1. Animator odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne, które są następstwem niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i rzeczy pozostawione na obiekcie, stanowiące własność użytkowników.
 4. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy bądź wymiany.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu należy zgłaszać w pierwszej kolejności do animatorów, przebywających na obiekcie w godzinach jego otwarcia.
 2. Uwagi dotyczące pracy animatorów można zgłaszać do zarządcy w godzinach pracy Urzędu.

Informujemy, że od 4 marca 2013 roku oddajemy do użytku mieszkańców Gminy Skoki kompleks boisk sportowych Orlik 2012

W celu optymalnego wykorzystania obiektu, wprowadzone zostały zasady obowiązujące przy rezerwacji boisk. Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie.

Zasady dokonywania rezerwacji boisk sportowych Orlik

Rezerwacji (odwołania rezerwacji) boisk można dokonać:

 • telefonicznie pod nr 501 20 54 46 lub osobiście u animatora, w godzinach otwarcia Orlika tj.
 • od poniedziałku do piątku od 17.00 do 21.00
 • sobota od 10.00 do 18.00

Jednocześnie informujemy, że godziny otwarcia Orlika mogą ulec zmianie (wydłużeniu bądź skróceniu), po rozpoznaniu faktycznego zapotrzebowania mieszkańców na korzystanie z boisk.

Na obiekcie dopuszczamy dwa rodzaje rezerwacji tj.

 • rezerwację jednorazową, której można dokonać z maksymalnie 7 dniowym wyprzedzeniem;
 • lub rezerwację miesięczną, której można dokonywać od 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który dokonywana jest rezerwacja (z wyłączeniem rezerwacji na marzec, której można dokonać od 4 do 10 marca);
 • z boisk, jeśli nie są zajęte, można skorzystać również bez rezerwacji.

Jeżeli zachodzi konieczność odwołania rezerwacji, należy tego dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym zarezerwowany czas gry.

 1. Rezerwacji może dokonać każdy mieszkaniec Gminy Skoki, reprezentujący zorganizowaną grupę. Za zorganizowaną grupę uważa się grupę od 10 do 30 osób (takie grupy mają pierwszeństwo przy dokonywaniu rezerwacji).
 2. Rezerwacji można dokonać na czas 60 minut (lub 120 minut w przypadku klubów sportowych).
 3. Przy rezerwacji decydują:
 • kolejność zgłoszeń;
 • rzetelne wywiązywanie się z rezerwacji w poprzednim terminie.
 1. Pierwszeństwo rezerwacji miesięcznej na dany dzień mają grupy, które przedłużają rezerwację boiska z poprzedniego miesiąca.
 2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rezerwacji rozstrzyga animator. Na życzenie animatora korzystający z kompleksu zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości.

Animatorami obiektu są: Radosław Kramer, Tomasz Jarzembowski i Łukasz Nowak.

Korzystanie z obiektu jest bezpłatne – Zapraszamy!

Przypominamy!!! Przed wejściem na obiekt należy zapoznać się z regulaminem!

Wszelkie bieżące informacje dotyczące Orlika zamieszczane będą na stronie www.gmina-skoki.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy Orliku

Wydarzenia o ``ORLIKU``

Nasza strona korzysta z „ciasteczek”. Odwiedź naszą stronę polityki prywatności aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach oraz jak z nich korzystamy.
Website Security Test
Skip to content