Gmina Skoki posiada w swojej ofercie atrakcyjną działkę budowlana nr 129/2 w Grzybowicach.
W lipcu odbędzie się przetarg na jej sprzedaż.

Ogłoszenie w BIP: https://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=18766

Numer działki, obręb geodezyjny, numer księgi wieczystejPowierzchnia działki [ha]Cena wywoławcza bruttoWysokość wadium i termin wpłatyCzas
i miejsce przetargu
129/2
księga wieczysta PO1B/00047435/9
0,2989210.000,00 zł15.000 zł do 1 lipca 2024r. 5 lipca.2024r godz. 11:00 (piątek)               UMiG
w Skokach

Opis działki:

 • Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 600 m od miejscowości Grzybowice, około 1,4 km od miejscowości Grzybowo, ponadto w pobliżu lasu oraz Jeziora Czarnego i Jeziora Budziszewskiego.
 • Odległość od stacji kolejowej PKP w Roszkowie wynosi około 5 km, natomiast od Szkoły Podstawowej w Lechlinie wynosi ona około 3 km.
 • Leży w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz gruntów rolnych na terenie płaskim, ma kształt zbliżony do prostokąta.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie działek przebiega sieć wodociągowa.
 • Posiada pośredni dostęp do publicznej drogi gminnej w kierunku miejscowości Grzybowice nr 224510P (dz. nr 57) o nawierzchni asfaltowej poprzez działkę nr 129/4, stanowiącą własność Gminy Skoki.
 • Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i energetycznej (wydano zapewnienia dostaw energii elektrycznej oraz warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego – dokumenty te zostały wydane przez administratorów sieci).
 • Z uwagi na brak sieci kanalizacyjnej, ścieki należy gromadzić w zbiorniku bezodpływowym.
 • Działka nr 129/2 w przeszłości zabudowana była budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który uległ spaleniu.
 • W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość ta składa się z następujących klasoużytków:
  • grunty orne klasy IVa (0,2266 ha),
  • zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp (0,0723 ha).

Należy zatem wziąć pod uwagę konieczność uiszczania stosownych podatków.

Dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 129/2 została wydana decyzja nr 122/23 dnia 27.09.2023r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Warunki udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości i w terminie określonym w powyższych tabelach, na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki.
 2. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.
 3. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu.
 4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
 5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba, która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
 6. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 7. Wadium wpłacone przez osoby, która nie wygrały przetargu, zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.

Pozostałe informacje:

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 4. Sprzedaż odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 5. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 6. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.
 7. Ogłoszenia o opisanych wyżej przetargach opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Szczegółowych informacji w sprawie nieruchomości udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa pod numerem telefonu 61 8925815.