Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Skoki w 2014 roku

  1. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2014 roku wynosi 14%.

Gmina Skoki w 2014 roku osiągnęła poziom 22,00%, przy minimalnym poziomie w 2014 roku, który wynosił 14%.

  1. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I  ROZBIÓRKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 29 maja 2012 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla  2014 roku wynosi 38%.

Gmina Skoki w 2014 roku osiągnęła poziom 100,00%, przy minimalnym poziomie w 2014r., który wynosił 38%.

  1. POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 29 maja 2012 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla  2014 roku wynosi 50%.

Gmina Skoki w 2014 roku osiągnęła poziom 124,22%, przy minimalnym poziomie w 2014 roku, który wynosił 50%.