24.5 C
Skoki
piątek, 21.06.2024

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 21 kwietnia 2009 r.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SKOKACH

Postanowienia ogólne

1. Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór. Otwarta rekrutacja ma na celu pozyskanie najlepszych pracowników na wolne stanowiska.
2. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym jest stanowisko, na które zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.
3. Zatrudnienie na wolne stanowisko urzędnicze następuje na podstawie umowy o pracę.
4. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
5. Stosowanie niniejszego Regulaminu nie obejmuje:
• Stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania;
• Stanowisk pomocniczych i obsługi;
• Stanowisk doradcy i asystenta;
• Pracowników zatrudnianych na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego;
• Pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego, przesunięcia wewnętrznego bądź przeniesienia (art.22);

Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej
na wolne stanowisko urzędnicze

1. Kierownicy Referatów w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach oraz Sekretarz Gminy zobowiązani są do stałego monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mogących wyniknąć w niedalekiej przyszłości wakatów.
2. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz w oparciu o wniosek o zatrudnienie pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, przekazany przez Kierownika Referatu bądź Sekretarza Gminy.
3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej bez wniosku wskazanych w pkt 2 pracowników.
4. Wniosek, o którym mowa w pkt 2, powinien być przekazany z takim wyprzedzeniem, które umożliwi uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Osoba składająca wniosek zobligowana jest do przedłożenia wraz z wnioskiem, do akceptacji projektu opisu stanowiska pracy na wakujące miejsce pracy. Wzór opisu stanowiska pracy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. W przypadku decyzji o której mowa w pkt 3, projekt o którym mowa w pkt. 5 sporządza kierownik właściwego Referatu, bądź Sekretarz.
7. Akceptacja wniosku o zatrudnienie pracownika w drodze naboru, skutkuje rozpoczęciem procedury naboru.
8. Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz 1458).

Rozdział II
Procedura naboru

Etapy naboru
Nabór obejmuje:
1. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.
3. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.
4. Wstępną ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych.
5. Postępowanie sprawdzające.
• Merytoryczną ocenę dokumentów aplikacyjnych.
• Test/sprawdzian kwalifikacyjny;
• Rozmowę kwalifikacyjną;
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.
7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę.
8. Ogłoszenie wyników naboru.

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
1. Komisję Rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji) powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:
• Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona;
• Przełożony wyższego szczebla dla wakującego stanowiska;
• Sekretarz Gminy;
• Inne osoby wskazane przez Burmistrza;
3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3 osobowym, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
4. Komisja Rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko obligatoryjnie umieszcza się:
• W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
• Na tablicy informacyjnej Urzędu;
2. Dopuszcza się umieszczanie ogłoszenia, bądź informacji o ogłoszeniu w innych miejscach, np. w prasie, w urzędzie pracy i in.
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera w szczególności:
• Nazwę i adres Urzędu;
• Określenie stanowiska urzędniczego, w tym stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska ze wskazaniem , które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
• Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;
• Wskazanie wymaganych dokumentów;
• Określenie terminu i miejsca składania dokumentów;
4. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych
1. Dzień ogłoszenia naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń, jest dniem rozpoczęcia przyjmowania dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
• List motywacyjny;
• CV wraz z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
• Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
• Kserokopie dokumentów ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata;
• Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczające znajomość języka polskiego (w przypadku stanowisk o które mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz innych państw)
• Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;
• Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zmianami).
• Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.

Wyłonienie kandydata
1. Selekcję kandydatów na stanowisko urzędnicze przeprowadza się w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu.
3. Wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z :
• Merytorycznej oceny dokumentów;
• Testu kwalifikacyjnego;
• Rozmowy kwalifikacyjnej;
4. W przypadku dopuszczenia do II etapu jednego kandydata, Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od testu kwalifikacyjnego

Analiza dokumentów aplikacyjnych
1. Analizy dokumentów aplikacyjnych dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Celem analizy jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
3. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Ocena merytoryczna złożonych dokumentów
1. Oceny merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje każdy członek Komisji Rekrutacyjnej przydzielając kandydatowi punkty w skali 1-10, przy czym najwyżej punktowani są kandydaci posiadający:
• Wykształcenie wyższe magisterskie (prawnicze, administracyjne lub specjalistyczne niezbędne na zajmowanym stanowisku);
• Szczególne kwalifikacje – specjalistyczne uprawnienia i egzaminy zawodowe, zgodne z wymaganiami dodatkowymi określonymi dla stanowiska, na które prowadzony jest nabór;
• Doświadczenie zawodowe;
2. Z oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych sporządza się notatkę służbową, którą parafują członkowie Komisji. Notatkę dołącza się do dokumentacji naboru.

Test kwalifikacyjny
1. Test kwalifikacyjny opracowuje Komisja Rekrutacyjna lub inne wskazane przez Burmistrza osoby.
2. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
3. Każde pytanie w teście ma określoną skalę punktową za odpowiedź poprawną.
4. Sprawdzony test parafują wszyscy obecni przy teście członkowie Komisji Rekrutacyjnej i dołączają do dokumentów dotyczących danego naboru.
5. Po teście kwalifikacyjnym w dalszej części naboru uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali w nim minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.
6. W wyjątkowych sytuacjach, gdy liczba osób dopuszczonych do rozmowy byłaby mniejsza niż 3 osoby, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o dopuszczeniu do ostatniego etapu naboru osób, które w teście kwalifikacyjnym uzyskały mniejsza niż wymagana liczbę punktów

Rozmowa kwalifikacyjna
1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych oraz możliwość oceny:
• Predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;
• Posiadanej wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko;
• Obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata, pod kątem ich przydatności do pracy na stanowisku na które prowadzony jest nabór;
2. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10. Z rozmowy sporządza się krótką notatkę z uwzględnieniem ilości punktów przydzielonych kandydatowi przez poszczególnych członków komisji. Notatkę parafują wszyscy uczestniczący w rozmowie członkowie Komisji Rekrutacyjnej. Notatkę dołącza się do dokumentów dotyczących danego naboru.

Protokół przeprowadzonego naboru
1. Po przeprowadzeniu wszystkich etapów naboru Komisja Rekrutacyjna ustala wynik, wskazując kandydata, który uzyskał największą sumaryczną ilość punktów.
2. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej sporządza protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
3. Protokół zawiera w szczególności:
• Określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów;
• Liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
• Informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
• Uzasadnienie danego wyboru;
• Skład komisji przeprowadzającej nabór;
4. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

Informacja o wynikach naboru
1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 3 miesięcy.
2. Informacja o której mowa w pkt 1 zawiera:
• Nazwę i adres Urzędu;
• Określenie stanowiska, na które prowadzony był nabór;
• Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania;
• Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie nierozstrzygnięci naboru na stanowisko;
3. Wzór informacji o wyniku naboru stanowi załącznik nr 5 i nr 6 do Regulaminu.
4. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1,2 i 3 stosuje się wówczas odpowiednio.

Rozdział III
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osób uczestniczących w rekrutacji, wraz z całą dokumentacja naboru przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Załączniki:
1. Wniosek o zatrudnienie pracownika;
2. Formularz opisu stanowiska pracy;
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze;
4. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów;
5. Informacja o wyniku naboru

Nasza strona korzysta z „ciasteczek”. Odwiedź naszą stronę polityki prywatności aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach oraz jak z nich korzystamy.
Website Security Test
Skip to content