„Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach”.

31.10.2022 została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Skoki a Województwem Wielkopolskim, o udzieleniu Gminie Skoki pomocy finansowej w kwocie 45.000 zł na realizację zadania pn.: „Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach”.

Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Kulisy kultury”.

W ramach w/w inwestycji zmodernizowana zostanie sala lustrzana Biblioteki Publicznej w Skokach, zlokalizowana w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach w segmencie B piętro II.

Wykonane zostaną następujące prace:

 • okotarowanie sceny i luster, tj.: montaż przed istniejącą sceną kotary głównej wraz z prowadnicami z systemem rozsuwającym oraz montaż tzw. horyzontu zasłaniającego lustra;
 • wymiana wykładziny podłogowej.

Dzięki realizacji inwestycji poprawione zostaną warunki funkcjonowania sali lustrzanej, co umożliwi organizowanie tu wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych.

Ogólny koszt inwestycji: 109.548,62 zł
Dotacja: 45.000,00 zł
Wkład własny: 64.548,62 zł
Okres realizacji zadania: 10.2022 – 12.2022

Zdjęcia przed i po realizacji zadania:


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na Medal”

„Remont pomieszczeń budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Skokach”

25 lipca 2022 pomiędzy Gminą Skoki a Województwem Wielkopolskim została zawarta umowa o dofinansowaniu ze środków Województwa Wielkopolskiego projektu pn.: „Remont pomieszczeń budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Skokach”.

Dotacja w kwocie 100.000 zł została przyznana w ramach Programu „Szatnia na Medal”.

W podpisaniu umowy uczestniczyli:

 • ze strony Gminy Skoki: pan Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy Skoki oraz pani Anna Kałek-Witucka – Skarbnik Gminy Skoki;
 • ze strony Województwa Wielkopolskiego: pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

W ramach zadania „Remont pomieszczeń budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Skokach” wykonano założone we wniosku o dofinansowanie roboty remontowe, tj.:

 • wymianę instalacji c.o. wraz z kotłownią;
 • wymianę trzonów kominowo – wentylacyjnych oraz drzwi do kotłowni;
 • częściowy remont instalacji wod.-kan. polegający na wymianie umywalek, baterii, pisuarów i ustępu oraz na demontażu dwóch brodzików w łazience sędziów piłkarskich i montaż jednego nowego brodzika;
 • wentylację w jednej z łazienek dla zawodników;
 • wymianę włączników i punktów oświetleniowych;
 • odnowienie pomieszczeń po pracach remontowych (położenie płytek ceramicznych i gresowych, szpachlowanie i  malowanie ścian i sufitów);
 • wymianę krzeseł na ławko-wieszaki w szatniach.

Wartość powyższych robót to kwota 258.000 zł.

Wartość zadania: 258.000,00 zł
Dotacja: 100.000,00 zł
Wkład własny gminy: 158.000,00 zł

Poniżej galeria zdjęć przedstawia stan szatni przed, w trakcie i po remoncie.

Szatnia przed remontem

Szatnia w trakcie remontu:

Szatnia po remoncie:


Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce, gm. Skoki

24 czerwca 2022 r. pomiędzy Gminą Skoki a Województwem Wielkopolskim została zawarta umowa o dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego projektu pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

2 sierpnia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Kobylcu, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski przekazał przedstawicielom Gminy Skoki symboliczny czek na 20.000 zł.

Dotacja w kwocie 20.000 zł została przyznana ze środków Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W ramach projektu:

 • zdemontowane zostanie stare ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Bliżycach oraz placu zabaw i zamontowane nowe panelowe ogrodzenie z podmurówką, bramą i furtką (1 kpl.),
 • zakupione zostaną słupki do siatkówki (1 kpl.), które zamontowane zostaną na boisku
  w Bliżycach wraz z siatką oraz antenkami i kieszeniami do nich;
 • zakupione zostaną 4 szt. ławek drewnianych o konstrukcji metalowej (dł. całkowita ok. 200 cm), które zamontowane zostaną na boisku w Bliżycach;
 • zakupione zostaną 2 szt. małych przenośnych bramek aluminiowych do piłki nożnej o wym. 3×2 m wraz z kompletem siatek oraz obciążników.

Szacunkowa wartość zadania: 31.134,73 zł
Dotacja: 20.000 zł
Wkład własny Gminy Skoki: 11.134,73 zł
Termin realizacji zadania: do 15.11.2022

Projekt powstał we współpracy z mieszkańcami wsi Bliżyce, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie Strategii Rozwoju swojego sołectwa, a także zobligowali się do demontażu istniejącego starego ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Bliżycach wraz z wykarczowaniem terenu z zarośli, rekultywacji terenu przy nowym ogrodzeniu (po montażu przez firmę zewnętrzną), montażu słupków do siatkówki na boisku w Bliżycach oraz montażu 4 szt. ławek na boisku w Bliżycach.

W wyniku przeprowadzenia rozpoznania rynku faktyczny koszt projektu wyniósł:

Ogółem: 35.548,34 zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 20.000 zł
 • Wkład własny Gminy: 11.508,34  zł
 • Wartość pracy mieszkańców wsi Bliżyce: 4.040,00zł

We wrześniu rozpoczęto realizację projektu. Zamówiono wszystkie elementy składające się na projekt. Mieszkańcy czynnie włączyli się w realizację projektu wykonując wszystkie zaplanowane we wniosku o dofinansowanie prace.

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Realizacja kolejnego etapu zagospodarowania istniejącej w sołectwie przestrzeni publicznej,  pozwoliła zwiększyć jego atrakcyjność i wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców. Rok wcześniej, również w ramach dofinansowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego, wybudowany został plac zabaw. W Bliżycach powstało miejsce, w którym miło będą spędzać czas dzieci, jak i dorośli. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce jest wynikiem faktycznych potrzeb jego mieszkańców, co udokumentowane zostało w Sołeckiej Strategii Rozwoju.


Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki

05.01.2022 pomiędzy Gminą Skoki a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn.: „Budowa miejsca aktywności i integracji  w Rejowcu, gm. Skoki”.

Operacja polega na stworzeniu, przy boisku do siatkówki plażowej, na dz. nr 12/4 we wsi Rejowiec gm. Skoki, miejsca aktywności i integracji lokalnej społeczności, składającego się z:

 • nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 45 m2;
 • ogrodzenia drewnianego – pergoli: 6 szt. x 1,8 m x 1,8 m;
 • 3 szt. ławostołów drewnianych piknikowych;
 • 1 szt. stojaka rowerowego;
 • 1 szt. kosza na śmieci

Zagospodarowanie działki w ten sposób pozwoli stworzyć w Rejowcu ogólnodostępne miejsce aktywności i integracji lokalnej społeczności, z którego będzie można korzystać nieodpłatnie.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Skoki poprzez budowę miejsca aktywności i integracji w m. Rejowiec, gm. Skoki

Szacunkowa wartość zadania: 19.238,33 zł, w tym:

 • Koszty kwalifikowalne: 19.238,33 zł, w tym:
 • Dotacja: 9.388,00 zł, w tym:
  • ze środków UE – EFMR: 7.979,80 zł
  • ze środków budżetu państwa: 1.408,20 zł
 • Wkład własny Gminy Skoki: 9.850,33 zł

Termin realizacji zadania: 30.06.2022 r.

c.d.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku zadanie zostało zrealizowane za kwotę: 19.143,67 zł brutto.


Cyfrowa Gmina

27.01.2022 r. pomiędzy Gminą Skoki a Skarbem Państwa (reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa) została zawarta umowa na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina”, zgodnie z którą Gmina Skoki otrzymała grant o wartości 100.000 zł na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup serwera, macierzy dyskowej oraz oprogramowania serwerowego i bazodanowego.

Wartość dotacji: 100.000 zł (100% środki UE)

Termin realizacji zadania: 18 m-cy od podpisania umowy (ale nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.).

Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

08.04.2022 r. pomiędzy Gminą Skoki a Skarbem Państwa (reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa) została zawarta umowa na realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z którą Gmina Skoki otrzymała grant o wartości 807.500,00 zł komputerów (laptopów) dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

Z otrzymanej dotacji zakupiono 324 szt. laptopówfirmy ACER wyposażone m.in. w system operacyjny MS Windows 11 Pro (wersja edukacyjna), pamięć RAM 8GB, dysk twardy o pojemności 512GB.

Od 7 września 2022 rozpoczęło się przekazywanie komputerów dzieciom i młodzieży uprawnionym do ich otrzymania. W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach oraz w Stowarzyszeniu Edukacyjnym TĘCZA miało miejsce uroczyste przekazanie komputerów, w którym udział wzięli dyrektorzy placówek, Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos oraz poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Porzucek.

Galeria zdjęć relacjonuje przekazanie komputerów w szkołach w Skokach i Jabłkowie:


Gmina Skoki pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

24 listopada 2022 r. Burmistrz Tadeusz Kłos i Skarbnik Gminy Anna Kałek-Witucka podpisali umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia zgłoszonego przez Gminę w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Dofinansowanie otrzymane w ramach umowy to kwota 775 tys. zł. Pozwoli ona na udzielenie dotacji na wymianę około 30 tzw. kopciuchów w gminie.

Przedsięwzięcie to polega na udzielaniu przez Gminę mieszkańcom dotacji na wymianę kotłów na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych.

Zarządzeniem Burmistrza, dnia 17 lutego 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła dla właścicieli wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Skoki.

Informacje o realizacji projektu dostępne są pod linkiem:


Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 na zadanie pn.:

Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki – etap I.

Przedmiotem inwestycji jest:

 • budowa obiektu mostowego w ciągu drogi ul. Polna w Skokach;
 • niwelacja terenu przylegającego do mostu;
 • wykonanie nasypów ziemnych przy moście.

Inwestycja stanowić będzie I etap budowy ulicy Polnej w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 196, dzięki czemu w przyszłości zapewnione zostanie bezpośrednie połączenie południowo-wschodniej części Skoków z drogą wojewódzką, bez konieczności przejazdu przez centrum miasta.

Szacunkowa wartość zadania: 10.526.316 zł brutto
Przyznane dofinansowanie (95%): 10.000.000 zł brutto
Termin realizacji: rok 2022/2023

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego, 3 lutego 2023 zawarto umowę z wykonawcą zadania, firmą WANT Sp. z o.o. z Tczewa, która wyceniła wartość projektu na 12.509.100 zł. Relacja z tego wydarzenia znajduje się pod linkiem:

Prace budowlane w toku