Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki

05.01.2022 pomiędzy Gminą Skoki a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn.: „Budowa miejsca aktywności i integracji  w Rejowcu, gm. Skoki”.

Operacja polega na stworzeniu, przy boisku do siatkówki plażowej, na dz. nr 12/4 we wsi Rejowiec gm. Skoki, miejsca aktywności i integracji lokalnej społeczności, składającego się z:

 • nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 45 m2;
 • ogrodzenia drewnianego – pergoli: 6 szt. x 1,8 m x 1,8 m;
 • 3 szt. ławostołów drewnianych piknikowych;
 • 1 szt. stojaka rowerowego;
 • 1 szt. kosza na śmieci

Zagospodarowanie działki w ten sposób pozwoli stworzyć w Rejowcu ogólnodostępne miejsce aktywności i integracji lokalnej społeczności, z którego będzie można korzystać nieodpłatnie.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Skoki poprzez budowę miejsca aktywności i integracji w m. Rejowiec, gm. Skoki

Szacunkowa wartość zadania: 19.238,33 zł, w tym:

 • Koszty kwalifikowalne: 19.238,33 zł, w tym:
 • Dotacja: 9.388,00 zł, w tym:
  • ze środków UE – EFMR: 7.979,80 zł
  • ze środków budżetu państwa: 1.408,20 zł
 • Wkład własny Gminy Skoki: 9.850,33 zł

Termin realizacji zadania: 30.06.2022 r.

c.d.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku zadanie zostało zrealizowane za kwotę: 19.143,67 zł brutto.


Cyfrowa Gmina

27.01.2022 r. pomiędzy Gminą Skoki a Skarbem Państwa (reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa) została zawarta umowa na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina”, zgodnie z którą Gmina Skoki otrzymała grant o wartości 100.000 zł na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup serwera, macierzy dyskowej oraz oprogramowania serwerowego i bazodanowego.

Wartość dotacji: 100.000 zł (100% środki UE)

Termin realizacji zadania: 18 m-cy od podpisania umowy (ale nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.).

Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

08.04.2022 r. pomiędzy Gminą Skoki a Skarbem Państwa (reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa) została zawarta umowa na realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z którą Gmina Skoki otrzymała grant o wartości 807.500,00 zł na zakup 323 szt. komputerów (laptopów) dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Wartość dotacji: 807.500,00 zł (100% środki UE)

Okres realizacji projektu: 10 m-cy od podpisania umowy

Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.