Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce, gm. Skoki

24 czerwca 2022 r. pomiędzy Gminą Skoki a Województwem Wielkopolskim została zawarta umowa o dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego projektu pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

2 sierpnia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Kobylcu, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski przekazał przedstawicielom Gminy Skoki symboliczny czek na 20.000 zł.

Dotacja w kwocie 20.000 zł została przyznana ze środków Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W ramach projektu:

 • zdemontowane zostanie stare ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Bliżycach oraz placu zabaw i zamontowane nowe panelowe ogrodzenie z podmurówką, bramą i furtką (1 kpl.),
 • zakupione zostaną słupki do siatkówki (1 kpl.), które zamontowane zostaną na boisku
  w Bliżycach wraz z siatką oraz antenkami i kieszeniami do nich;
 • zakupione zostaną 4 szt. ławek drewnianych o konstrukcji metalowej (dł. całkowita ok. 200 cm), które zamontowane zostaną na boisku w Bliżycach;
 • zakupione zostaną 2 szt. małych przenośnych bramek aluminiowych do piłki nożnej o wym. 3×2 m wraz z kompletem siatek oraz obciążników.

Szacunkowa wartość zadania: 31.134,73 zł
Dotacja: 20.000 zł
Wkład własny Gminy Skoki: 11.134,73 zł
Termin realizacji zadania: do 15.11.2022

Projekt powstał we współpracy z mieszkańcami wsi Bliżyce, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie Strategii Rozwoju swojego sołectwa, a także zobligowali się do demontażu istniejącego starego ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Bliżycach wraz z wykarczowaniem terenu z zarośli, rekultywacji terenu przy nowym ogrodzeniu (po montażu przez firmę zewnętrzną), montażu słupków do siatkówki na boisku w Bliżycach oraz montażu 4 szt. ławek na boisku w Bliżycach.

W wyniku przeprowadzenia rozpoznania rynku faktyczny koszt projektu wyniósł:

Ogółem: 35.548,34 zł, w tym:

 • Dofinansowanie: 20.000 zł
 • Wkład własny Gminy: 11.508,34  zł
 • Wartość pracy mieszkańców wsi Bliżyce: 4.040,00zł

We wrześniu rozpoczęto realizację projektu. Zamówiono wszystkie elementy składające się na projekt. Mieszkańcy czynnie włączyli się w realizację projektu wykonując wszystkie zaplanowane we wniosku o dofinansowanie prace.

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Realizacja kolejnego etapu zagospodarowania istniejącej w sołectwie przestrzeni publicznej,  pozwoliła zwiększyć jego atrakcyjność i wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców. Rok wcześniej, również w ramach dofinansowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego, wybudowany został plac zabaw. W Bliżycach powstało miejsce, w którym miło będą spędzać czas dzieci, jak i dorośli. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce jest wynikiem faktycznych potrzeb jego mieszkańców, co udokumentowane zostało w Sołeckiej Strategii Rozwoju.

Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki

05.01.2022 pomiędzy Gminą Skoki a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn.: „Budowa miejsca aktywności i integracji  w Rejowcu, gm. Skoki”.

Operacja polega na stworzeniu, przy boisku do siatkówki plażowej, na dz. nr 12/4 we wsi Rejowiec gm. Skoki, miejsca aktywności i integracji lokalnej społeczności, składającego się z:

 • nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 45 m2;
 • ogrodzenia drewnianego – pergoli: 6 szt. x 1,8 m x 1,8 m;
 • 3 szt. ławostołów drewnianych piknikowych;
 • 1 szt. stojaka rowerowego;
 • 1 szt. kosza na śmieci

Zagospodarowanie działki w ten sposób pozwoli stworzyć w Rejowcu ogólnodostępne miejsce aktywności i integracji lokalnej społeczności, z którego będzie można korzystać nieodpłatnie.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Skoki poprzez budowę miejsca aktywności i integracji w m. Rejowiec, gm. Skoki

Szacunkowa wartość zadania: 19.238,33 zł, w tym:

 • Koszty kwalifikowalne: 19.238,33 zł, w tym:
 • Dotacja: 9.388,00 zł, w tym:
  • ze środków UE – EFMR: 7.979,80 zł
  • ze środków budżetu państwa: 1.408,20 zł
 • Wkład własny Gminy Skoki: 9.850,33 zł

Termin realizacji zadania: 30.06.2022 r.

c.d.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku zadanie zostało zrealizowane za kwotę: 19.143,67 zł brutto.


Cyfrowa Gmina

27.01.2022 r. pomiędzy Gminą Skoki a Skarbem Państwa (reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa) została zawarta umowa na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina”, zgodnie z którą Gmina Skoki otrzymała grant o wartości 100.000 zł na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup serwera, macierzy dyskowej oraz oprogramowania serwerowego i bazodanowego.

Wartość dotacji: 100.000 zł (100% środki UE)

Termin realizacji zadania: 18 m-cy od podpisania umowy (ale nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 r.).

Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.


Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

08.04.2022 r. pomiędzy Gminą Skoki a Skarbem Państwa (reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa) została zawarta umowa na realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z którą Gmina Skoki otrzymała grant o wartości 807.500,00 zł na zakup 323 szt. komputerów (laptopów) dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Wartość dotacji: 807.500,00 zł (100% środki UE)

Okres realizacji projektu: 10 m-cy od podpisania umowy

Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.