Dostępność cyfrowa

Urząd Miasta i Gminy w Skokach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gmina-skoki.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Nagrania wideo nie posiadają dostępnej transkrypcji tekstowej dla osób niewidowych oraz audiodeskrypcji oddającej zawartość prezentowanego materiału;
  • Główne menu nie jest dostępne z poziomu klawiatury. Użycie klawisza TAB pozwala na trawers po dostępnych odnośnikach jednak nie jest to widoczne na ekranie a także nie zawsze widoczny jest fokus klawiatury;
  • Niektóre elementy tekstowe mogą nie być wystarczająco kontrastowe;
  • Przy korzystaniu z czytnika ekranowego może występować tzw. efekt jąkania;
  • Na niektórych podstronach może występować błędna struktura nagłówków;
  • Fokus klawiatury nie zawsze jest widoczny;
  • Występują błędy parsowania kodu HTML;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-13.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Reddog Systems Przemysław Bąchorek.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Blanka Gaździak, adres e-mail do osoby odpowiedzialnej, sekretarz@gmina-skoki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 892 58 00. Godziny pracy Urzędu: poniedziałki 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30 – 15.30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Skoki funkcjonuje w jednym budynku przy ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. Budynek składa się z dwóch segmentów A i B. Wykaz adresów, telefonów i e-maili kontaktowych do pracowników Urzędu Miasta i Gminy dostępny jest na stronie internetowej „Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie”. W budynku brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Segment A Urzędu Miasta i Gminy Skoki stanowi siedzibę Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz kierownictwa Urzędu; w budynku tym mieszczą się następujące referaty: gospodarki przestrzennej, inwestycji i infrastruktury, referat gospodarki budżetowej, organizacyjny i spraw obywatelskich, oświaty, urząd stanu cywilnego. Dostęp do segmentu A jest utrudniony ze względu na obecność schodów prowadzących do wejścia oraz brak windy czy też podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Na pierwsze piętro budynku prowadzą     wyłącznie schody. W pobliżu wejścia znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów, w tym miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. W celu ułatwiania dostępności osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość zorganizowania spotkania z pracownikami Urzędu w segmencie B . Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Segment B Urzędu Miasta i Gminy Skoki obejmuje referat gospodarki komunalnej i rolnictwa, referat ochrony środowiska, zlokalizowana jest tam również sala sesyjna Rady Gminy Skoki. Dostęp do segmentu B jest utrudniony, gdyż do jego pomieszczeń prowadzą wyłącznie schody. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Sala udzielania ślubów mieści się na pl. Powstańców Wielkopolskich 18 w Skokach.