Dostępność cyfrowa

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy w Skokach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gmina-skoki.pl.


Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji komponentu technicznego strony: 2020-04-16


Status pod względem zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część opublikowanych na stronie zasobów i odwołań do zasobów nie posiada wymaganych znaczników ułatwiających wyszukiwanie informacji (w szczególności: filmy video bez audiodekskrypcji, pliki graficzne bez przypisania do nich tekstu alternatywnego, pliki pdf w postaci skanowanej – bez możliwości przeszukiwania tekstu). Ograniczenia w dostępności cyfrowej dotyczą przede wszystkim treści wytworzonych i opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy, a także treści wytworzonych przez podmioty zewnętrzne. Redaktorzy serwisu dbają, aby nowowprowadzane treści były w możliwie największym zakresie zgodne z wymogami Ustawy.

Wiele linków zawiera atrybut title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst linku sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak, jak np. tytuł artykułu); Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują; Każda z podstron zawiera dodatkowe linki umożliwiające użytkownikom przeglądarek nieobsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny lub prawego menu. Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Udostępniono mechanizm pozwalający zwiększyć lub zmniejszyć czcionkę w treści artykułów.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki oraz jej pogrubienie, zmiana kontrastu, zmiana skali szarości, całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, telefony komórkowe. Użyte w serwisie skrypty js mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JavaScriptu powoduje pogorszenie estetyki strony oraz wpływa na funkcjonowanie niektórych kluczowych funkcji serwisu. Brak dostępności języka migowego.

Witryna internetowa www.gmina-skoki.pl nie posiada wbudowanego oprogramowania do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących / niewidzących. Należy wykorzystać dostępne w sieci oprogramowanie z listy dostępnych poniżej: IVONA MiniReader, bezpłatny program odczytujący strony internetowe; więcej informacji o tym oprogramowaniu znajdą Państwo na stronie firmy IVO Software; JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows; Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows; Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych, używających monitorów brajlowskich; Opera, darmowa przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, m.in. skalowanie tekstu, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony. Program dostępny na: Windows, Macintosh, Linux i inne systemy operacyjne.

Oficjalne wytyczne na temat dostępności (strony w języku angielskim): W3C Accessibility Guidelines, wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych opublikowane jako rekomendacja W3C, wraz z wyjaśnieniami; W3C Accessibility Techniques, omawia techniki, jakie należy stosować w celu spełnienia kolejnych wytycznych; W3C Accessibility Checklist, krótka lista. Test kompatybilności strony pod kątem dostępności: https://achecker.ca/checker/index.php; Należy mieć na uwadze iż zmiany w wyglądzie strony i rozmiarze czcionek istotnie wpływają na estetykę strony i służą tylko podniesienia dostępności cyfrowej witryny www.gmina-skoki.pl.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-16.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Innowacji-Samorządowych CentroPolis S.A.

Witryna jest zgodna ze standardami W3C: HTML 5; WCAG 1.0 oraz WCAG 2.0 (zawiera szereg zaleceń wymaganych przez drugi [WAI-AA] stopnień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 1.0 oraz WCAG 2.0).


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności.
Koordynatorem ds. dostępności jest Blanka Gaździak, adres e-mail: sekretarz@gmina-skoki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8925 800.
Godziny pracy Urzędu: poniedziałki 9.00-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Skoki funkcjonuje w jednym budynku przy ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. Budynek składa się z dwuch segmentów A i B. Wykaz adresów, telefonów i e-maili kontaktowych do pracowników Urzędu Miasta i Gminy dostępny jest na stronie internetowej „Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie”. W budynku brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Segment A Urzędu Miasta i Gminy Skoki stanowi siedzibę Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz kierownictwa Urzędu; w budynku tym mieszczą się następujące referaty: gospodarki przestrzennej, inwestycji i infrastruktury, referat gospodarki budżetowej, organizacyjny i spraw obywatelskich, oświaty, urząd stanu cywilnego. Dostęp do segmentu A jest utrudniony ze względu na obecność schodów prowadzących do wejścia oraz brak windy czy też podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Na pierwsze piętro budynku prowadzą wyłącznie schody. W pobliżu wejścia znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów, w tym miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. W celu ułatwiania dostępności osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi istnieje możliwość zorganizowania spotkania z pracownikami Urzędu w segmencie B . Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Segment B Urzędu Miasta i Gminy Skoki obejmuje referat gospodarki komunalnej i rolnictwa, referat ochrony środowiska, zlokalizowana jest tam również sala sesyjna Rady Gminy Skoki. Dostęp do segmentu B jest utrudniony, gdyż do jego pomieszczeń prowadzą wyłącznie schody. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

Sala udzielania ślubów mieści się na pl. Powstańców Wielkopolskich 18 w Skokach.