26 lutego członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach odbyli swoje walne zgromadzenie o charakterze sprawozdawczo – wyborczym.

Zgromadzenie rozpoczęło się tradycyjnie od odśpiewania „Hymnu Brackiego”. Obrady prowadził prezes KBS brat Krzysztof Jachna. Sprawozdanie z działalności statutowej zarządu i Rady Brackiej przedstawił wiceprezes KBS brat Krzysztof Migasiewicz, a informację o działalności finansowej i stanie finansów bractwa przedstawił skarbnik brat Adam Mroziński. Brat Stefan Kubiak, który przewodniczy Komisji Rewizyjnej, poinformował o pracy komisji i wynikach kontroli finansowej bractwa. Sprawozdanie z pracy Sądu Honorowego przedstawił jego przewodniczący, brat Andrzej Tatara.

Zgromadzenie członków bractwa przyjęło wszystkie sprawozdania bez zastrzeżeń, co skutkowało jednogłośnym wynikiem głosowania nad udzieleniem absolutorium władzom statutowym KBS.

W związku z upływem kadencji dokonano też wyboru braci na funkcje przewidziane statutem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach. Funkcję Chorążego Bractwa powierzono bratu Mikołajowi Koterasowi, Majorem – strażnikiem tradycji został ponownie wybrany brat Krzysztof Jachna, gospodarzem strzelnicy wybrano brata Stanisława Gołembowskiego, a ks. proboszczowi Karolowi Kaczorowi ponownie nadano funkcję kapelana.

Walne Zgromadzenie wybrało także delegatów na Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, który odbędzie się w tym roku. Mandaty delegatów powierzono braciom: Krzysztofowi Jachnie, Krzysztofowi Migasiewiczowi i Adamowi Mrozińskiemu. Delegatami rezerwowymi zostali bracia: Grzegorz Misiak i Andrzej Tatara.

Zgromadzeni jednogłośnie opowiedzieli się za przyznaniem Iwonie Migasiewicz i Martinowi Rudolfowi, przedstawicielowi zaprzyjaźnionego bractwa z niemieckiej gminy Bardowick, tytułu „Honorowego Członka Kurkowego Bractwa Strzeleckiego”.

Zapadła również jednogłośna decyzja o przystąpieniu KBS w Skokach do Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractw Kurkowych RP. Uchwalono również preliminarz budżetowy i plan pracy na bieżący rok.

Zgromadzeni wyrazili solidarność z walczącym z agresją rosyjską narodem ukraińskim. Zebrano też dobrowolne datki na pomoc Ukrainie. Tradycyjnie już spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem.

Stanisław Grzegorzewski

Zdjęcia przedstawiają zebranych w siedzibie Braci Kurkowych: