25 kwietnia odbyła się ostatnia sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki. Z przykrością, ale i nieskrywaną dumą finalne przemówienie w zaszczytnej roli Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki wygłosił Zbigniew Kujawa.

Ostatnia sesja była czasem podsumowań i podziękowań za ponad 5-letnią prace na rzecz społeczności lokalnej. W 2018 radni po raz pierwszy zostali wybrani na pięcioletnią kadencję władz samorządowych. Ze względu na wybory parlamentarne, które odbyły się w październiku 2023 roku, kadencja samorządu została jeszcze wydłużona do wiosny 2024 r.

Rada w czasie wielu godzin dyskusji nad projektami uchwał przygotowywanymi przez Burmistrza, pracowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników Urzędu, po wnikliwej analizie i pracy komisji podjęła 566 uchwał, wytyczając zadania i kierunki rozwoju Gminy Skoki. Znalazły się wśród nich uchwały, których wpływ na życie w gminie jest już widoczny, ale również takie, które nasze życie zmieniać będą na lepsze w najbliższym okresie. Samorząd swoimi decyzjami przyczynił się do realizacji wielu inwestycji w zakresie budowy: dróg, chodników, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, placów zabaw, miejsc rekreacji dla mieszkańców oraz modernizacji budynków komunalnych i oświatowych.

Samorządowcy do końca pracowali nad sprawami ważnymi dla lokalnej społeczności, ponieważ w programie ostatniej sesji znalazło się dziesięć projektów uchwał w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku na terenie Powiatu Wągrowieckiego;
 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok;
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
 • i Gminy Skoki na lata 2024-2038;
 • zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii;
 • zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest;
 • zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych;
 • określenia szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz odpłatności za te usługi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania;
 • upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoki;
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skoki i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Sławicy w rejonie ulicy Bluszczowej.

Radni przyjęli również:

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Skoki za rok 2023.
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 r.
 • Raport z realizacji w roku 2023 zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Skoki i efektów podejmowanych działań.

Po zakończeniu oficjalnej części sesji Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa w obecności kierowników jednostek budżetowych oraz pracowników Urzędu wręczył radnym pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

zdjęcia: Karolina Stefaniak