14 grudnia podczas 37 sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki jednogłośnie przyjęto uchwałę budżetową na rok 2022. Było to efektem wytężonych prac kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu, radnych, Burmistrza i Skarbnika Gminy.

Materiały prezentujące potrzeby jednostek zakładów budżetowych i mieszkańców, składane są do Skarbnika Gminy w wyznaczonym terminie. Również radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych np. sołtysi, mogli składać wnioski do projektu budżetu gminy. Wnioski obejmują propozycje zadań koniecznych do wykonania w danym roku.

Skarbnik opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków. Na podstawie przygotowanych danych Burmistrz opracowuje projekt budżetu. Projekt budżetu Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przedłożył Radzie 15 listopada w celu zaopiniowania przez stałe komisje rady. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.

Podjęcie uchwały budżetowej oznacza przyjęcie rocznego planu dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

Przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy budżet zakłada:

 • dochody 54.536.034,85 zł, z tego:
  • dochody bieżące 49.276.606,00 zł;
  • dochody majątkowe 5.259.428,85 zł.
 • wydatki 59.301.841,55 zł z tego:
  • wydatki bieżące 48.961.477,00 zł;
  • wydatki majątkowe 10.340.364,55 zł czyli zadnia inwestycyjne.

Poniżej link do uchwały budżetowej na 2022:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaiGminySkoki/document/792935/Uchwa%C5%82a-XXXVII_321_2021

Podczas sesji budżetowej podjęto także uchwały w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2021-2036.
 • wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Skoki żłobki lub kluby dziecięce.
 • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022.
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036.
 • uchwały budżetowej na 2022 r.
 • planu pracy Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2022 r.
 • zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2022 r.
 • zmiany uchwały w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki.
 • zmiany uchwały nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19.05.2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów) Gminy Skoki oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
  Radni przyjęli również informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za I półrocze 2021 roku.

Niepisaną już tradycją stała się wizyta na corocznej sesji budżetowej skockich zuchów i harcerzy, którzy przynoszą Betlejemskie Światełko Pokoju.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat trafiając z rąk do rąk w najbardziej odległe zakątki Ziemi.
Działaniu temu przyświeca idea dzielenia się radosną nowiną i krzewienia największej uniwersalnej wartości braterstwa i pokoju.

Galeria zdjęć autorstwa Karoliny Stefaniak przedstawia w kolejności wizytę zuchów i harcerzy oraz moment przekazania lampionu ze Światełkiem Pokoju na ręce Burmistrza oraz w dalszej części na zdjęciach przedstawieni są Burmistrz, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny, pracownicy Urzędu oraz radni podczas obrad sesji: