W Dniu Kobiet odbyła się 70 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Podjęto 11 uchwał.

Wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok;

 • zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów przeniesiono planowane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego 610.000 zł z działu 756 do działu 600 – Transport i łączność, paragraf 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.
 • W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach” przeniesiono planowane do otrzymania środki 6.102.745 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania na 2025 rok.
  Zawarcie umowy z wykonawcą robót planowane jest na 11 marca br., natomiast termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na 300 dni od dnia podpisania umowy tj. do 5 stycznia 2025 r.;
 • Zaplanowano dochody 30.912 zł z refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Mieścisko a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie.
 • Przeniesiono dochody 1.500 zł z planowanej wypłaty dodatków gazowych dla mieszkańców gminy, z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 – Pomoc społeczna.
 • Zaplanowano dochody 101.633 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Kuszewie”.
 • Zaplanowano wydatki 30.000 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w Pawłowie Skockim”.
 • Zaplanowano wydatki 1.975.759,81 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki”.
  Środki na udzielenie pomocy finansowej przeniesione zostały ze środków własnych gminy planowanych na realizację zadania inwestycyjnego.
 • W związku z ostatecznym terminem zakończenia inwestycji wskazanym w umowie z wykonawcą, przeniesiono wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach” w wysokości 6.093.943 zł do realizacji w 2025 roku.
  Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób:
  – 2024 rok – 330.000 zł /środki własne gminy/
  – 2025 rok – 6.146.580 zł /6.076.580 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 70.000 zł inspektor nadzoru/.
 • Zaplanowano wydatki 15.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku w Sławie Wlkp. oraz dawnych szaletów w Skokach wraz z uporządkowaniem terenu.
 • Zabezpieczono środki 50.000 zł na wydatki związane z rozbiórką budynku wielorodzinnego Piła Młyn oraz 10.000 zł na zakupy związane z utrzymaniem mieszkalnych budynków komunalnych w tym m.in. wyposażenie lokali komunalnych w kosze na odpady.
 • Zaplanowano wydatki 70.000 zł na modernizację frontu budynku Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Zabezpieczono środki 45.567 zł na dodatkową składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
 • Zaplanowano wydatki 30.912 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Mieścisko a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie.
 • Przeniesiono wydatki 1.500 zł z tytułu planowanej wypłaty dodatków gazowych dla mieszkańców gminy, z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 – Pomoc społeczna.
 • Zwiększono o 50.000 zł wydatki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach.
 • Zaplanowano wydatki 70.000 zł na udzielenie dotacji celowej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Park literacki przy Bibliotece Publicznej w Skokach jako przestrzeń aktywności społecznej inspirowanej działalnością kulturalną”.
 • Zwiększono o 6.500 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Kuszewie” tj. na zawarcie umowy z inspektorem nadzoru, geodetą oraz zakup tablicy informacyjnej.
  Finansowanie ww. zadania przedstawia się następująco:
  szacunkowa wartość zadania: 166.500 zł, w tym: – koszty kwalifikowalne wg. wniosku o dofinansowanie: 159.725,45 zł, w tym: dotacja ze środków UE (EFRROW) – 101.633 zł wkład własny Gminy Skoki – 58.092,45 zł.
 • Szacowane koszty niekwalifikowalne – 6.774,55 zł; – planowane przychody zostały zwiększone o 254.236,00 zł i po zmianach wynoszą 12.123.506,60 zł. Rozchody nie uległy zmianie. Deficyt budżetowy zwiększono o 254.236,00 zł i wynosi 11.144.410,04 zł;

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2024-2038. 

Wyrażono zgodę na zgłoszenie sołectwa Rościnno i Sławica do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Mieszkańcy sołectw Rościnno i Sławica na zebraniu wiejskim wyrazili wolę przystąpienia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” i powołali dziesięcio osobową Grupę Odnowy Wsi.
Kolejnym krokiem było podjęcie przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwały o zgłoszeniu w/w sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
W celu wykorzystania inicjatywy mieszkańców, jak również dla zapewnienia możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań w konkursach ogłaszanych w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” podjęcie Uchwały uznano za zasadne zasadne.

Udzielono pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki”. 

Gmina Skoki wystąpiła z wnioskiem do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o przyjęcie do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska-Skoki” w ramach programu „Budowa ścieżek rowerowych”. Zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji i zgodnie z regulaminem programu „Budowa ścieżek rowerowych”, w celu realizacji zadania, Gmina Skoki zobowiązana jest do podjęcia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50% wartości robót budowlanych. Całkowita wartość kosztorysowa zadania to 3.951.519,63 zł, a więc wysokość pomocy finansowej to 1.975.759,81 zł.

Przyjęto programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki na 2024 rok. 

Udzielono upoważnienie Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoki

Działanie to ma na celu usprawnienia procedury przyznawania stypendiów i zasiłków. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r., realizacją tego zadania zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, a nie jak do tej pory Referat Oświaty Urzędu Miasta i Gminy. 

Wyrażono zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej:

 • w Rakojadach oznaczonej geodezyjnie jako działka 34/13; 
 • w Brzeźnie oznaczonej geodezyjnie jako działki 34/8, 31/7 oraz 34/9;
 • w Niedźwiedzinach oznaczonej geodezyjnie jako działka 81/2;

Nieruchomości te są własnością Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu.  Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać nieruchomości  na własność jednostce samorządu terytorialnego, na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie między innymi  kultury i kultury fizycznej – pod warunkiem, że jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu rewitalizacji, ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Potrzanowie w rejonie ulicy Włókna.

Działka nr 208/3, położona jest w Potrzanowie w rejonie ulicy Włókna i stanowi własność osób fizycznych. Przejęcie działki ma na celu poszerzenie drogi gminnej. 

Radni przyjęli: 

– sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki za rok 2023;
oraz 
– informację o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych oraz informacja dotycząca wydanych decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą.