Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Gminy Skoki została zwołana na wniosek Burmistrza 14 lutego. Radnym przedłożono projekt uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038.

W podjętej uchwale zmieniającej budżet na rok 2024 radni wyrazili zgodę na:

 • Zaplanowanie wydatków na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z przeznaczeniem na:
  – Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie 49.130 zł polegającej na wymianie złóż filtracyjnych w odżelaziaczach w celu poprawy parametrów stężenia manganu w wodzie uzdatnionej,
  – „Budowę studni rewizyjnej na rurociągu tłocznym kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roszkówko” – 28.000 zł.
  – pokrycie kosztów usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej na odcinku od Roszkowa do Skoków ul. Wczasowa. Prace polegały na udrożnieniu sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku o długości około 2650 m, zaplanowane środki to 16.000 zł.
 • Zaplanowanie wydatków w wysokości 70.000 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie”.
 • Przeniesienie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki” z rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne do rozdziału 60013 – drogi publiczne wojewódzkie.
 • Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wlkp. – Rejowiec – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”. Ponadto zadanie zostało przeniesione z rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne do rozdziału 60013 – drogi publiczne wojewódzkie.
 • Zaplanowanie wydatków 25.000 zł na zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej dla Przedszkola Samorządowego w Skokach. Dotychczasowy zasobnik (bojler) pękł, w związku z czym konieczny jest zakup nowego.
 • Zwiększenie o 80.000 zł dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki z przeznaczeniem na organizację Dni Skoków.
 • Zaplanowanie 18.000 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Łosińcu – etap I”.
  W ramach zadania planowany jest zakup oraz montaż 12 ławek przy boisku, 2 koszy na śmieci, rusztu do grilla nad ognisko oraz wykonanie nasadzeń 15 drzew.
  Zabezpieczanie środków związane jest  z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” – XIV edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.