W ramach budżetu Miasta i Gminy Skoki w 2016 planuje się realizację następujących inwestycji i zadań o charakterze inwestycyjnym:

 1. W Dziale – rolnictwo i łowiectwo: Ogółem- 40.000 zł, w tym:
  – Aktualizacja dokumentacji i kosztorysu na Budowę zbiornika retencyjnego i modernizację przepompowni wody w Skokach – 10.000 zł.
  – Wykup sieci wodociągowej położonej na wsiach od inwestorów prywatnych – 30.000 zł.
 1. W Dziale – transport i łączność: Ogółem – 2.344.000 zł, w tym:
 • Drogi publiczne gminne – 2.344.000 zł , z czego:
  – Opracowanie dokumentacji przygotowawczej inwestycji drogowych – 20.000 zł
  – Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie wieś – 300.000 zł
  – Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 -100.000 zł
  – Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach – 400.000 zł
  – Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicy Podgórnej w Skokach – 522.000 zł
  – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzanki (dokumentacja) – 30.000 zł
  – Budowa placu składowego mieszanki zimowej (do likwidacji gołoledzi) – 50.000 zł
  – Budowa parku i placu zabaw przy ulicy Zamkowej w Skokach – 340.000 zł
  – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach – 200.000 zł
  – Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kakulinie – 300.000 zł
  – Wykup gruntów pod drogi – 35.000 zł
  – Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości – 3.000 zł
  – Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w Rościnnie – 4.000 zł
  – Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oświetleniem – 30.000 zł
  – Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Jabłkowie (II etap) – 10.000 zł
 1. W Dziale- Gospodarka mieszkaniowa: Ogółem- 60.000 zł, w tym:
  – Modernizacja mieszkania komunalnego przy ulicy Zamkowej 13 w Skokach- 40.000 zł
  – Wymiana bramy wjazdowej na plac przy ul Rogozińskiej- brama sterowana pilotem- 8.000 zł
  – Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości- 12.000 zł
 1. W Dziale 750 – Administracja publiczna: Ogółem- 149.000 zł, w tym:
 • Urząd Miasta i Gminy- 149.000 zł, z czego:
  Modernizacja łazienki oraz korytarzy w budynku Urzędu – 120.000 zł
  – Zakup dysków „twardych” macierzy dyskowej – 7.000 zł
  – Zakup 5 nowych komputerów na stanowiska robocze – 22.000 zł
 • Promocja jednostek samorządu terytorialnego- promocja Gminy- 10.000 zł, z czego:
  Zakup aparatów fotograficznych – 10.000zł
 1. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa: Ogółem – 80.000 zł, w tym:
  – Dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach – 80.000 zł
 1. W Dziale 758 – Różne rozliczenia: Ogółem- 500.000 zł, w tym:
  – Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku- 500.000 zł
 1. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie: Ogółem 1.083.200 zł, w tym:
 • Szkoły Podstawowe- 978.600 zł, w tym:
  – Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Skokach- 600.000 zł
  – Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej na budynku szkolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie „Tęcza” w Jabłkowie- 300.000 zł
  – Modernizacja budynku szkoły – 64.000 zł
  – Zakup programów: i Uczeń, i Arkusze – 6.200 zł
  – Zakup poidełek wody dla dzieci – 8.000 zł
 • Przedszkole Samorządowe w Skokach- 40.000 zł, w tym:
  Modernizacja sal Przedszkola – 10.000 zł
  Zakup monitoringu dla Przedszkola – 30.000 zł
 • Gimnazjum w Skokach- 64.600 zł, w tym:
  – Modernizacja budynku Gimnazjum – 64.600 zł
 1. W Dziale 851- Ochrona zdrowia – 20.000 zł, w tym:
  – Opracowanie dokumentacji budowlanej na instalację gazową centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia – 20.000 zł
 1. W Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 600.300 zł, w tym:
 • Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 364.300 zł, z czego:
  – Budowa oczyszczalni wód opadowych na Polnej w Skokach – 50.000 zł
  Wykup sieci wodociągowej od inwestorów prywatnych – 15.000 zł
  Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (kanalizacja) – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 299.300 zł
 • Gospodarka odpadami- 136.000 zł, w tym:
  Utwardzenie placu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 100.000 zł
  Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 36.000 zł
 • Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50.000 zł, w tym:
  – Zagospodarowanie skweru zieleni po cmentarzu żydowskim przy ul. Antoniewskiej w Skokach – 50.000 zł
 • Oświetlenie ulic ,placów i dróg- 50.000 zł, w tym:
  – Budowa oświetlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowie- 50.000 zł
 1. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 319.000 zł, w tym:
 • Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 309.000 zł
  – Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jagniewicach – 120.000 zł
  – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnie – 30.000 zł
  – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raczkowie – 30.000 zł
  – Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu (kontynuacja) – 20.000 zł
  – Budowa przyłącza energetycznego do budynku przeznaczonego na cele kulturalne w Szczodrochowie- 9.000 zł
  – Budowa obiektu przeznaczonego na cele kulturalne w Roszkowie – 100.000 zł
 • Pozostała działalność– Zakup tuby basowej (suzofonu) – 10.000 zł

11. W Dziale 926 Kultura fizyczna – 160.000 zł, w tym:

 • Obiekty sportowe – 110.000 zł, w tym:
  – Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Skokach – 60.000 zł
  – Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna na cele rekreacyjno wypoczynkowe- 50.000 zł
 • Pozostała działalność – Wykonanie dokumentacji przygotowawczej inwestycji sportowo rekreacyjnych- 50.000 zł.

Łączna wartość planowanych w 2016 do realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym wynosi 5.365.000 zł.

Opracował Edmund Lubawy