22 grudnia 2015 Rada Miejska https://www.gmina-skoki.pl/news/others/70491-niecodzienna-sesja-budzetowa/ uchwaliła budżet Gminy Skoki na rok 2016. Łączne dochody budżetu wynoszą 35.098.850 zł, a łączne wydatki budżetu zamykają się kwotą 36.665.909zł.

Na łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35.098.850 zł składają się min.:
– Dochody bieżące w wysokości 33.518.350 zł
– Dochody majątkowe w wysokości 1.580.500 zł

Dochody bieżące budżetu tworzą:

 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 16.066.353 zł,

w tym wpływy z tytułu:

 • Podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.675.088 zł
 • Podatku dochodowego od osób prawnych – 130.000 zł
 • Podatku od nieruchomości – 8.967.224 zł
 • Podatku rolnego – 627.621 zł
 • Podatku leśnego – 246.665 zł
 • Podatku od środków transportowych – 181.152 zł
 • Podatku od działalności gosp. osób fizycznych. opłacanego w formie karty podatkowej – 4.000 zł
 • Podatku od spadków i darowizn – 10.000 zł
 • Opłaty skarbowej – 40.000 zł
 • Opłaty targowej – 23.031 zł
 • Opłaty eksploatacyjnej – 85.000 zł
 • Opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 150.000 zł
 • Opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 655.000zł
 • Podatku od czynności cywilnoprawnych – 243.000 zł.
 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 11.119.928 zł.
 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gmin w dziedzinie pomocy społecznej – 3.822.583 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1.580.500 zł, tworzą min.:

 • Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 1.440.000 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków budżetowych wynoszącej 36.665.909 zł, planuje się min. wydatki na:

 1. Rolnictwo i łowiectwo – 139.000 zł, w tym: na melioracje wodne – 65.000 zł i na wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej – 18.000 zł oraz wydatki majątkowe, t j. na inwestycje i zadania o charakterze inwestycyjnym- 40.000 zł.
 2. Leśnictwo – 85.500 zł, w tym: na utrzymanie lasów komunalnych i uzupełnienie zalesienia – 85.500 zł.
 3. Transport i łączność – 3.101.000 zł, w tym: Infrastruktura kolejowa – 15.000 zł, z czego, wydatki bieżące na prace porządkowe – 15.000 zł
 • Drogi publiczne gminne – 3.086.000 zł, w tym: na wydatki bieżące, m.in.: na remonty, oznakowanie i bieżące utrzymanie dróg, łącznie z równaniem dróg gruntowych i ścinką poboczy oraz utrzymaniem przejezdności dróg i ulic w okresie zimowym – 742.000 zł oraz wydatki majątkowe – 2.344.000 zł.
 1. Turystykę – 109.450 zł, w tym: na wydatki bieżące związane z rozwojem turystyki w ramach przynależności do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” oraz organizacją rajdów i wycieczek pieszych oraz zawodów sportowych – 109.450 zł.
 2. Gospodarkę mieszkaniową – 434.500 zł, w tym: na remonty bieżące oraz na utrzymanie budynków komunalnych i przygotowanie budynków i mieszkań do sprzedaży – 374.500 zł oraz wydatki majątkowe – 60.000 zł.
 3. Działalność usługową – 53.000 zł, w tym na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 53.000 zł.
 4. Administrację publiczną, tj. na działalność Rady i Urzędu Miasta i Gminy – 5.267.111 zł, w tym: na realizację zleconych Gminie zadań z zakresu administracji rządowej-75.370 zł
 • na działalność Rady Miejskiej – 135.900 zł,
 • na działalność Urzędu Miasta i Gminy – 4.062.436 zł, z czego na bieżące utrzymanie Urzędu – 3.913.436 zł oraz na wydatki majątkowe – 149.000 zł,
 • na promocję Gminy – 151.900 zł, w tym na działalność bieżącą 141.900 i na zakup aparatów fotograficznych – 10.000 złoraz na pozostałą działalność związaną z bieżącą działalnością Urzędu, łącznie z wpłatą na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”- 841.505 zł.

8.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców – 1.805 zł.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 301.800 zł, w tym: na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 298.300 zł, z czego wydatki majątkowe na zakup samochodu dla OSP w Skokach – 80.000 zł.

10. Obsługę długu publicznego – 461.179 zł, w tym: odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów – 225.000 zł oraz na ewentualną spłatę zobowiązań Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”- 236.179 zł.

11.Różne rozliczenia – 730.000 zł, w tym: wydatki bieżące – 230.000 zł, z czego rezerwa ogólna – 80.000 zł i rezerwy celowe – 150.000 zł oraz wydatki majątkowe – rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku- 500.000 zł.

12. Oświatę i wychowanie – 14.095.950 zł, w tym na działalność:

 • Szkół podstawowych – 6.796.946 zł, z czego:
  – wydatki bieżące – 5.818.346 zł, w tym:
  – Szkoła Podstawowa w Skokach – 3.803.568 zł,
  – dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” – 2.014.778 zł
  – wydatki majątkowe – 978.600 zł, w tym min.:
  – remont budynków Szkoły Podstawowej w Skokach – 600.000 zł
  – remont budynku użytkowanej przez Stowarzyszenie „Tęcza”, Szkoły w Jabłkowie-300.000 zł
 • Przedszkoli – 2.138.300 zł, z czego:
  – wydatki bieżące- 2.098.300 zł, w tym:
  – Przedszkole Samorządowe w Skokach – 1.007.557 zł,
  – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzanowie – 468.518 zł,
  – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Skokach – 78.909 zł
  – dotacja dla Przedszkoli Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”- 538.836 zł
  – wydatki majątkowe – modernizacja sal i zakup monitoringu dla Przedszkola Samorządowego- 40.000 zł
 • Gimnazjum– 3.511.573 zł, w tym na wydatki bieżące- 3.446.973 zł
 • Dowożenie uczniów do szkół – 426.684 zł
 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 684 zł
 • Funkcjonowanie Stołówki Szkolnej i Przedszkolnej wydatki bieżące) – 445.000 zł
 • Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (dot. uczniów specjalnej troski) – 863 zł
 • Pozostała działalność – 900 zł
 1. Ochronę zdrowia- 294.900 zł, w tym: na zwalczanie narkomanii- 24.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi-126.000 zł, z czego min.: dotacja na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży- 25.000 zł, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących zajęcia z dziećmi- 61.650 zł i na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia – 144.900 zł, z czego dotacja na pomoc hospicyjno – paliatywną- 20.000 zł i min. na bieżące utrzymanie budynku byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia- 101.900 zł oraz wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji na instalacje gazową budynku byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia – 20.000 zł.
 2. Pomoc społeczną – 5.434.173 zł, w tym: na dofinansowanie pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 2.160 zł, na opłatę za pobyt 11 mieszkańców Gminy Skoki w Domu Pomocy Społecznej- 330.000 zł, na pomoc dla rodziny zastępczej – 23.760 zł, na wynagrodzenie asystenta w ramach akcji wspierania rodziny- 40.320 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.506.752 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 32.532 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -182.384 zł, na dodatki mieszkaniowe – 180.000 zł, na zasiłki stałe – 165.955 zł oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 617.710 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 267.800 zł oraz na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej – 84.800 zł.
 1. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 46.000 zł, w tym: utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych- 46.000.
 2. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska- 3.755.626 zł, z czego na:
 • Gospodarkę ściekową i ochronę wód- 1.223.835 zł, w tym: na wydatki bieżące- 859.535 zł ,min. wpłata na podatek od nieruchomości do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”- 810.585 zł oraz wydatki majątkowe 364.300 zł.
 • Gospodarkę odpadami- 1.656.791 zł, w tym:
  – wydatki bieżące- 1.520.791 zł, m.in.: transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt, koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz usuwanie odpadów z nielegalnych wysypisk i odpadów zebranych w ramach akcji Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata – 1.520.791 zł
  – wydatki majątkowe- 136.000 zł.
 • Oczyszczanie miasta i wsi- 135.000 zł, w tym: bieżące wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie- 135.000 zł.
 • Utrzymanie zieleni w mieście i na wsiach- 145.400 zł, w tym:
   wydatki bieżące związane z utrzymaniem istniejących i zakładaniem nowych terenów zielonych min. zakup drzew i krzewów- 95.400 zł
  – wydatki majątkowe- 50.000 zł.
 • Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 18.000 zł, w tym: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska- 18.000 zł.
 • Schroniska dla zwierząt- 64.000 zł, w tym: wyłapywanie, obsługa weterynaryjna i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku oraz zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów- 64.000 zł.
 • Oświetlenie ulic, placów i dróg- 475.000 zł, w tym: wydatki bieżące związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia – 425.000 zł – wydatki majątkowe- 50.000 zł.
 • Pozostałą działalność- 37.600 zł, w tym: wydatki bieżące związane z utrzymaniem szaletu miejskiego, chaty biwakowej i targowiska – 42.300 zł.
 1. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego- 1.652.845zł, w tym:
 • Pozostałe zadania w zakresie kultury – 25.000zł, z czego:
  – dotacja na działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacji oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów – 25.000 zł.
 • Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 491.600 zł, z czego:
  bieżące trzymanie świetlic wiejskich oraz uzupełnienie wyposażenia do świetlic -182.600 zł
  – wydatki majątkowe – 309.000 zł
 • Biblioteki- 878.165 zł, w tym: dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skokach- 878.165 zł.
 • Pozostała działalność w zakresie kultury- 258.080 zł, w tym min.. organizacja Dnia Dziecka na wsiach, zakup instrumentów dla orkiestry dętej współpraca z zagranicą- 78.440 zł, prowadzenie orkiestry dętej, współpraca z zagranicą, wydawnictwo „Wiadomości Skockich” i dofinansowanie wycieczek- 169.640 zł oraz wydatki majątkowe- 10.000 zł
 1. Kulturę fizyczną – 702.070 zł, w tym:
 • Obiekty sportowe – 284.070 zł, w tym: wydatki bieżące na utrzymanie Stadionu Gminnego i Orlika – 174.070 zł oraz wydatki majątkowe- 110.000 zł
 • Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- 140.000 zł, w tym: wydatki bieżące na zadania, które zostaną zlecone stosownie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie- 140,000 zł
 • Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej- 278.000 zł, w tym: wydatki bieżące ,min. na nagrody i stypendia dla uczniów którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, wydatki na zakup sprzętu sportowego, dofinansowanie uczniowskich klubów sportowych, utrzymanie placów zabaw i drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych, organizacje turniejów sportowych oraz przejazdy na zawody- 228.000 zł i wydatki majątkowe- 50.000 zł.

Deficyt budżetowy, tj. różnica pomiędzy ogólną sumą dochodów i łączną kwotą wydatków wyniesie 1.567.059 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę, które wyniosą 2.628.219 zł. Pozostała kwota przychodów, tj. 1.061.160 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Dla informacji czytelników podajemy, że budżet Gminy na rok 2015 w chwili uchwalenia przez Radę Miejską wynosił 34.685.989 zł po stronie dochodów i 35.456.231 zł po stronie wydatków.

Uwaga! Zainteresowani wydatkami majątkowymi Gminy szczegóły znajdą w artykule pt. „Inwestycje i zadania o charakterze inwestycyjnym (wydatki majątkowe) planowane do realizacji z budżetu Miasta i Gminy Skoki w roku 2016”, a szczegóły dotyczące budżetu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki pod adresem http://skoki.nowoczesnagmina.pl/

Opracował Edmund Lubawy