Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach zawiadamia, że z dniem 1 stycznia 2016  AQUANET S.A z siedzibą w Poznaniu nie przejmuje obowiązków związanych ze świadczeniem usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Powyższe wynika z faktu, iż nie doszło do skutku planowane z tym dniem wstąpienie Gminy Skoki do spółki AQUANET.

Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nadal pozostają w gestii Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

W tej sytuacji dotychczasowe umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawarte z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skokach zachowują swoją ważność.

Longin Walkowiak