Gmina Skoki ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła dla właścicieli samodzielnego lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy Skoki. 
Nabór trwać będzie do 29.09.2023 roku, lub do wyczerpania środków.

W ramach programu istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Gminą Skoki. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 31.10.2023 r. 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

  1. Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”
  2. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
  3. Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Skoki.

Dane kontaktowe do osób zajmujących się naborem: tel.: (61) 8925 808
e-mail: m.cytlak@gmina-skoki.pl, m.gregorczuk@gmina-skoki.pl    

I. Wniosek może złożyć osoba uprawniona do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, tj.:

1) osoba uprawniona do podstawowego poziomu dofinansowania to osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120.000 zł:

a) wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowiącym podstawę obliczenia podatku);

b) ustalonym:
– zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

– na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120.000 zł.

Brany jest pod uwagę tylko dochód osoby składającej wniosek o dofinansowanie, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 15.000 zł na jeden lokal mieszkalny.

2) osoba uprawniona do podwyższonego poziomu dofinansowania to osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1.673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2.342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 25.000 zł na jeden lokal mieszkalny.

3) osoba uprawniona do najwyższego poziomu dofinansowania to osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 37.500 zł na jeden lokal mieszkalny.

II. Dofinansowanie dotyczy następujących przedsięwzięć:

1) Demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

a) zakupie i montażu źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) lokalu mieszkalnego, tj. kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo

b) podłączeniu lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania określone w Programie Priorytetowym „Ciepła Mieszkanie”.

2) dodatkowo, czyli w powiązaniu z zakresem z pkt. 1) możliwe będzie wykonanie:

a) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,

b) instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,

c) wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,

d) wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

e) dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

III. Koszty kwalifikowane

Rodzaje kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia określa Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” pn. „Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu”. Dokument został załączony do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Skoki.

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ – PYTANIA I ODPOWIEDZI OPUBLIKOWANIE NA STRONIE DEDYKOWANEJ PROGRAMOWI PRIORYTETOWEMU CIEPŁE MIESZKANIE:

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/

CIEPŁE MIESZKANIE W GMINIE SKOKI W LICZBACH

ARTYKUŁY DOTYCZĄCE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE: