Gmina Skoki ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła dla właścicieli samodzielnego lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy Skoki. Nabór trwać będzie do 10.11.2024 r., lub do wyczerpania środków.

W ramach programu uzyskanie dofinansowania przedsięwzięcia jest możliwa dla przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Gminą Skoki.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 30.11.2024 r. 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

 1. Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”
 2. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
 3. Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Skoki.

Dane kontaktowe do osób zajmujących się naborem: tel.: (61) 8925 808
e-mail: m.cytlak@gmina-skoki.pl, m.gregorczuk@gmina-skoki.pl    

 1. Wniosek może złożyć osoba uprawniona do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, tj.:
 1. osoba uprawniona do podstawowego poziomu dofinansowania to osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120.000 zł:
  1. wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowiącym podstawę obliczenia podatku);
  1. ustalonym:
   – zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

– na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120.000 zł.

Brany jest pod uwagę tylko dochód osoby składającej wniosek o dofinansowanie, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 15.000 zł na jeden lokal mieszkalny.

 • osoba uprawniona do podwyższonego poziomu dofinansowania to osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
  • posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

– 1.673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2.342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 25.000 zł na jeden lokal mieszkalny.

 • osoba uprawniona do najwyższego poziomu dofinansowania to osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki: 
  • posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

– 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 37.500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Zgodnie z brzmieniem zmienionego w dniu 22.09.2023 r. Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Beneficjent końcowy programu może ubiegać się o zastosowanie zwiększonej maksymalnej kwoty dotacji zgodnie z brzmieniem programu po zmianie, pod warunkiem, że do dnia ogłoszenia o zmianie programu nie zawarł umowy o dofinansowanie z Gminą. Zwiększone maksymalne kwoty dotacji to:

– dla podstawowego poziomu dofinansowania – 16.500 zł,

– dla podwyższonego poziomu dofinansowania – 27.500 zł,

– dla najwyższego poziomu dofinansowania – 41.000 zł.

 1. Dofinansowanie dotyczy następujących przedsięwzięć:
 2. demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
  1. zakupie i montażu źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) lokalu mieszkalnego, tj. kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo
  1. podłączeniu lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania określone w Programie Priorytetowym „Ciepła Mieszkanie”
 • dodatkowo, czyli w powiązaniu z zakresem z pkt. 1) możliwe będzie wykonanie:
  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
  • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
  • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
  • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
  • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.
 1. Koszty kwalifikowane

Rodzaje kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia określa Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” pn. „Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu”. Dokument został załączony do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Skoki.

CIEPŁE MIESZKANIE W GMINIE SKOKI W LICZBACH:


Ciepłe Mieszkanie w gminie Skoki w liczbach
Miesiąc/RokLiczba złożonych wniosków o dofinansowanie (szt.)Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (szt.)Wypłacone dofinansowanie
(w zł)
02/202300
03/202300
04/202300
05/202330
06/202320
07/202323
08/202320
09/20230243 612,81
10/202312
11/202312
12/20230071 406,39
01/202400
02/202420
03/2024214530,00
04/202400
Razem na 30.04.20241510119 549,20

ARTYKUŁY DOTYCZĄCE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE: