Rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego

Firma ENERGO – TELE z miejscowości Dalki rozpoczęła budowę oświetlenia drogowego na terenach mieszkaniowych w północno – wschodniej części miasta Skoki. Prace rozpoczęto od montażu fundamentów pod słupy oświetleniowe i wykopów pod kabel energetyczny na ul.  Poprzecznej w Skokach. W dalszej kolejności prace ziemno – montażowe będą kontynuowane na ulicy Podgórnej, Dojazd, Falistej, Górnej, Dolnej, cz. Okrężnej, Różanej, Konwaliowej, Tulipanowej i Irysowej. Źródłem światła będą energooszczędne oprawy LED o mocy 60W, które zaświecą wczesną jesienią. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota ok. 300.000 zł.

Nie wpłynęła żadna oferta przetargowa

Na ogłoszony przetarg dotyczący budowy pierwszego odcinka nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w Skokach przy istniejących budynkach komunalnych nie wpłynęła żadna oferta przetargowa. Oprócz budowy nawierzchni bitumicznej drogi na długości ok. 300 m planowane było wybudowanie chodnika, oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej zakończonej separatorem. W celu przygotowania terenu pod budowę nawierzchni bitumicznej  drogi w późniejszym terminie planowane jest  jeszcze w bieżącym roku ogłoszenie przetargu na budowę samej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi wodę z odprowadzeniem ich do rzeki Małej Wełny przy stawach rybnych.

Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Włókna w Potrzanowie

Na dzień 23 sierpnia br. zaplanowano otwarcie ofert przetargowych na przebudowę ulicy Włókna w Potrzanowie – I etap podbudowa. Zakres robót przewiduje w bieżącym roku wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm wraz z odwodnieniem pasa drogowego i częściowym umocnieniem skarp oraz wycinką zadrzewień kolidujących z inwestycją. Podbudowa z kruszywa kamiennego zostanie wykonana na odcinku o długości 800 m tj. od końcówki nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej na szerokości całego pasa drogowego tj. ok. 4,2m. Prace winny być wykonane do końca października br. i będą stanowiły fundament pod nawierzchnię bitumiczną.