30 marca odbyła się I narada sołtysów Gminy Skoki wybranych na kadencję 2015 – 2019.

W naradzie, której celem było wzajemne poznanie się Sołtysów i kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy oprócz nowych reprezentantów samorządów wsi udział wzięli Burmistrz Tadeusz Kłos i Sekretarz Gminy, a równocześnie Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Blanka Gaździak. Uczestnikami narady byli też Kierownicy Referatów Urzędu Miasta i Gminy:

– Skarbnik Gminy, a jednocześnie Kierownik Referatu Finansowego i Gospodarki Przestrzennej- Aleksandra Kamińska

– Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej – Zbigniew Gronowicz

– Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Krzysztof Mańka

– Kierownik Referatu Oświaty – Beata Nowak – Szmyra

– Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej – Artur Nowakowski

oraz

– Podinspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, który w zakresie swych obowiązków ma również współpracę z samorządami wiejskimi- Ryszard Kobus

– Podinspektor d/s. Rady i jej organów – Grażyna Kida

W trakcie narady, Burmistrz przedstawił uczestniczącym w naradzie sołtysom poszczególnych jej uczestników z ramienia Urzędu, a oni sami kolejno już zreferowali zakresy czynności, a właściwie sprawy załatwiane przez nich samych i przez podległych im, wchodzących w skład kierowanych przez nich Referatów, pracowników.

Narada miała też funkcję szkoleniową. Dlatego w swych wystąpieniach;

– Sekretarz Gminy, omówiła najważniejsze zapisy statutu sołectwa, w tym najważniejsze zadania i uprawnienia sołectwa i sposób ich realizacji, organy sołectwa , tj. ich kompetencje i zadania i sposób ich realizacji przez : zebranie wiejskie. sołtysa i rade sołecką

– Skarbnik Gminy, omówiła zasady dysponowania „ środkami sołeckimi” i przedstawiła wielkość środków jakimi dysponuje każde sołectwo. Omówiła też szczegółowo sposób rozliczania się przez sołtysów z zebranego w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz sposób wypłaty sołtysom uchwalonych przez Radę 3 % od sum zainkasowanych podatków.

W trakcie narady sołtysom wręczono legitymacje sołtysa oraz materiały informacyjne i biurowe mogące być im przydatne w wykonywaniu codziennej pracy.

Na zakończenie narady sołtysi mieli możność zgłaszać uwagi i wnioski pod adresem Burmistrza i pracowników Urzędu. W rezultacie:

-Sołtys Lechlinka Agnieszka Kowalewska wnioskowała o ustawienie przy przystankach autobusowych koszy na śmieci.

– Sołtys Jabłkowa Mirosława Kucner, poinformowała, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy postanowili iż w ramach akcji „Dzień Ziemi” będą zbierać również sprzęt rtv, meble itp. I proszą o zorganizowanie ich odbioru.

– Sołtys Pomarzanek Roman Witek zauważył, że ziemię z ANR kupują osoby spoza gminy, zdaniem sołtysa ziemia winna być sprzedawana miejscowym rolnikom.

W odpowiedzi Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Ryszard Mańka pozytywnie odniósł się do 2 pierwszych wniosków. Poinformował, że spowoduje ustawienie koszy ulicznych przy przystankach i ich opróżnianie przez firmę obsługującą Gminę w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Podobnie spowoduje odbiór zebranych materiałów przez tę firmę z Jabłkowa.

Edmund Lubawy

[Not a valid template]