25 stycznia podczas spotkania burmistrza Tadeusza Kłosa z sołtysami przedstawione zostały dokonania najważniejsze inwestycyjne Gminy Skoki w ciągu kończącej się kadencji samorządu. Gmina wydatkowała ponad 50 mln złotych ze środków pozyskanych i pochodzących z dochodów własnych.

– Przedstawimy Państwu najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane i na które było nas stać. Słyszymy niejednokrotnie, że nic się u nas nie dzieje, że w innych gminach jest pod tym względem lepiej, że Skoki nie wykorzystują swoich możliwości i potencjału.
To, co zaprezentujemy Państwu było możliwe dzięki sprawności kierownictwa urzędu, rady miejskiej i doskonale przygotowanych do swoich zadań urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych, a także Was, jako szefów jednostek pomocniczych samorządu oraz aktywnych i gotowych zawsze do działania mieszkańców – powiedział burmistrz Tadeusz Kłos. – Działaliśmy w  warunkach przedłużonej kadencji, pracowaliśmy w rygorach pandemii i sytuacji kryzysowej wywołanej wojną w Ukrainie. Nikt nie czynił z tego alibi do zaniechania czegokolwiek. Jeśli samorząd decydował się na poważne inwestycje, to z myślą o ich skutkach za kilka lub kilkanaście lat, a nie dla doraźnych i chwilowych efektów.

Według burmistrza Gmina Skoki realizuje najpotrzebniejsze oczekiwania mieszkańców. Do rozwiązania są kwestie wynikające z dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a z tym wiążą się ustawowe zobowiązania Gminy w kwestii zaopatrzenia w wodę, budowy dróg, odprowadzenia ścieków, drożność sieci gazowniczej. Pojawienie się nowych mieszkańców stawia przed urzędem i samorządem zadania związane z dostępnością do żłobków, przedszkoli i szkoły, a także wykorzystanie tego zaplecza poza godzinami ich pracy.

Wbrew głoszonym opiniom miasto i gmina nie będzie wielkim ośrodkiem przemysłowym, ponieważ nie ma ku temu warunków, a dodatkowo stanowiłoby to zagrożenie dla walorów przyrodniczych gminy. Atrakcyjność Skoków, jako miejsca zamieszkania, oceniana jest możliwościami komunikacyjnymi z dużymi miastami, cenami za usługi komunalne, wysokością podatków lokalnych, dostępnością do dóbr kultury, warunkami do uprawiania sportu, turystyki i rekreacji. Te kwestie nie są dla urzędu i samorządu drugoplanowe – odbiorcami tych działań są od wielu lat mieszkańcy sąsiednich miast i gmin.

– Mam świadomość, że może powinniśmy o tym wszystkich, co się dokonało, mówić szerzej, inaczej, szybciej – dodał burmistrz.

Kinga Pilna, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, poinformowała sołtysów o środków przyznanych poszczególnym sołectwom oraz o bieżących zadaniach jednostek pomocniczych Gminy. Zwróciła uwagę na potrzebę szczególnej dbałości w formalnym wydatkowaniu przyznanych środków i konieczność rozliczania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Większe zakupy powinny być zgłaszane do urzędu miasta i gminy, aby ten mógł złożyć stosowne zamówienie.

Dr inż. Krzysztof Mańka, kierownik Referatu Ochrony Środowiska, przypomniał o trwających kontrolach w zakresie gospodarki ściekami. Zgodnie z wolą ustawodawcy urząd jest zobowiązany do przeprowadzenia takiej kontroli, która polega m.in. na sprawdzeniu dokumentacji finansowej i umów. Na terenie miasta i gminy zarejestrowano ponad 2300 szamb i zbiorników.

Urząd, w oparciu o uchwałę rady miejskiej, realizuje w dalszym ciągu nabór wniosków na dofinansowanie zakupu zbiorników dla gromadzenia deszczówki. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w maksymalnej wysokości 600 zł mogą zgłaszać się z wnioskami do urzędu do 1 marca. Program obejmuje zakup zbiorników o pojemności minimum 200 litrów wody. Gmina Skoki zwiększyła trzykrotnie wysokość środków na ten cel.

Gmina Skoki jest dziś liderem w powiecie wągrowieckim w zakresie ilości przyjętych i zrealizowanych wniosków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Do 31 grudnia 2023 roku przyjęto 352 wnioski i zrealizowano 177 z nich. Dzięki temu mieszkańcy miasta i gminy uzyskali 2 400 083 zł dofinansowania. Krzysztof Mańka przypomniał także, że pojawiły się firmy bezprawnie powołujące się na WFOŚiGW oraz UMiG, które oferują swoje usługi w ramach realizacji programu. W imieniu UMiG sprawy te koordynuje nieodpłatnie Stanisław Kida, a urząd nie udzielił żadnych innych pełnomocnictw w tym zakresie.

Już niedługo zacznie działać „Samoobsługowy PSZOK”. Urząd Miasta i Gminy wprowadził tzw. karty PSZOK-u, których wydano do tej pory ponad 3 tysiące. To spowodowało, że przerwany został napływ odpadów komunalnych spoza miasta i gminy. W celu ułatwienia mieszkańcom kwestii oddawania odpadów wprowadzony zostanie system całodobowej możliwości oddawania ich. Służyć temu będzie specjalna aplikacja powiązana z kartą PSZOK.

***

CO SIĘ JUŻ ZDARZYŁO W LATACH 2019 – 2023?
TYLE WYDALIŚMY NA INWESTYCJE W TRAKCIE KADENCJI

Łącznie wydatki inwestycyjne w latach 2019-2023 – 50.879.666,71 zł
2019 rok –9.426.208,13 zł
2020 rok –5.307.254,24 zł
2021 rok –6.212.773,66 zł
2022 rok –9.311.783,53 zł
2023 rok –20.621.647,15 zł

DROGI, CHODNIKI, MOSTY

2019 rok

 • Budowa odcinka ul. Polnej przy budynkach komunalnych i socjalnym, budowa chodników i montaż oświetlenia – koszt zadania – 753 454,15 zł.
 • Przebudowa ul. Przylesie w Skokach – koszt zadania 889 999,98 zł
 • Przebudowa ul. Włókna w Potrzanowie – koszt zadania 482 939,93 zł.
 • Przebudowa drogi w Budziszewicach – koszt zadania 537 421,81 zł.
 • Przebudowa drogi w Bliżycach (przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego 110 625,20) – koszt zadania 834 970,15.
 • Przebudowa ulic: Dolnej, Bliskiej i cz. Falistej w Skokach – koszt zadania 837 000 zł.
 • Remont mostu w Potrzanowie nad Kanałem Dzwonowskim – koszt 110 125,31.

2020 rok

 • Przebudowa drogi w Skokach pomiędzy ul.: Zamkową a Wągrowiecką – koszt 349 445,20.
 • Remont drogi Stawiany – Ignacewo (wsparcie Nadleśnictwa Durowo 50 tys. zł) – koszt 101 445,48.
 • Przebudowa drogi w Łosińcu – koszt 455 895,93

2021 rok

 • Przebudowa drogi Jabłkowo – Pomarzanki (I etap) – koszt 754 355,20, w tym wsparcie Urzędu Marszałkowskiego – 110 625 zł.
 • Budowa ul. Polnej w Skokach II etap (przy placu zabaw) – koszt 645 140,41
 • Przebudowa drogi w Jagniewicach – koszt 800 tys. zł, w tym dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 183 920,96.
 • Przebudowa ul. Krańcowej w Skokach – koszt 172 077 zł.
 • Budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej – koszt 97 724,67

2022 rok

 • Przebudowa dróg w Grzybowie i Rościnnie – koszt – 814 061,35 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 673 217 zł.
 • Przebudowa drogi Jabłkowo – Pomarzanki (2 etap) – koszt 1 117 140 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 061 283 zł.
 • Przebudowa drogi w Brzeźnie – koszt 1 457 525,29, w tym dofinansowanie RFPŁ – 1 257 677,88.
 • Przebudowa drogi w Kakulinie – koszt 997 942,17, w tym dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego – 53 438 zł.
 • Remont drogi Antoniewo – Bliżyce – koszt 71 130,50, w tym środki Nadleśnictwa Durowo 50 tys. zł.

2023 rok

 • Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach – koszt 1 120 654 zł, w tym środki z RFPŁ – 1 064 621,30.
 • Budowa ul. Polnej w kierunku DW 196 – I etap – koszt 12 509 100, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 10 mln zł.
 • Przebudowa drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Wysokiej – koszt 1 196 965,25 zł, w tym środki Urzędu Marszałkowskiego 296 250 zł.
 • Przebudowa ciągu drogowego od ul Antoniewskiej – „rybakówka” – koszt 325 950 zł.
 • Remont drogi Stawiany – Ignacewo – koszt 150 001 zł, w tym środki Lasów Państwowych 100 tys. zł.
 • Dofinansowanie ze środków Gminy Skoki do remontu dróg powiatowych – 1 387 125,82 w tym: rozbudowa ul. Antoniewskiej (2021 r.) – 853 095,89; remont drogi do Rościnna (2023 r.) – 534 029,93.
 • Radarowe, prewencyjne wyświetlacze prędkości w Skokach i Potrzanowie – koszt 63 595,96 zł.
 • Budowa chodników na ul.: Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego – koszt 477 877,15 zł.
 • Budowa chodnika w Rościnnie – koszt 570 034,46 zł.
 • Przejście przez tory w Skokach, ul. Dworcowa – 99 999,99 zł.

ŚWIETLICE WIEJSKIE

 • Rejowiec – koszt – 48 270,21 zł.
 • Pawłowo Skockie – koszt – 166 775,99.
 • Stawiany – koszt – 99 070,67.
 • Rościnno – koszt 69 304,82.
 • Potrzanowo – koszt – 61 600,81.
 • Kakulin – koszt 58 250,13.
 • Lechlinek – koszt – 85 309,11.
 • Budziszewice – 116 898,14.
 • Brzeźno – 40 003.
 • Grzybowice – 150 000.
 • Jagniewice – 29 977,95.

MIEJSCA REKREACJI

 • Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk „Morasia” (2 etapy) – koszt 461 533,85 + 109 447,87 (rurociąg), w tym środki LGR „7 Ryb” i budżetu państwa – 112 500.
 • Budowa wiaty rekreacyjnej w Jabłkowie (2020 r.) – koszt 16 500 zł.
 • Budowa wiaty rekreacyjnej w Sławicy (2019 r.) – koszt 13 tys. zł.
 • Plac zabaw ul. Antoniewska/Głowackiego w Skokach – koszt 32 670 zł.
 • Doposażenie placów zabaw i monitoring w Skokach – koszt – 11 692,89 zł.
 • Teren przy jez. Włókna w Potrzanowie – koszt – 112 475,97 zł.
 • Plac zabaw w Bliżycach – koszt – 53 308,35 zł, w tym dofinansowanie UMWW w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ – 34 603 zł.
 • Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych sołectwa Bliżyce – koszt – 31 892,10 zł, w tym środki UMWW (Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+) – 20 tys. zł.
 • Miejsce aktywności i rekreacji w Rejowcu – koszt – 19 143,67 zł, w tym środki LGR „7Ryb” PO RYBY – 9 342,11 zł.
 • Otwarta Strefa Aktywności w Potrzanowie – koszt – 260 749,20 zł, w tym z PROW na lata 2014-2020 – 137 514 zł.
 • Zakup i montaż do „Street Workout w Jabłkowie – koszt – 20 250,79 zł.
 • Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Jabłkowie – koszt – 19 843,59 zł.
 • Odtworzenie stawu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Bliżycach – koszt – 205 164 zł, w tym środki LGD Dolina Wełny – 45 021 zł.
 • Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Polnej w Skokach (2019 r.) – koszt – 136 326,08, w tym środki Ministerstwa Sportu i Turystyki – 50 tys. zł.

BOISKA GMINNE

 • Budowa piłkochwytów w: Stawianach, Jabłkowie, Jagniewicach, Sławie Wlkp. i Skokach – koszt – 35 583,39 zł.
 • Zakup i montaż bramek do piłki nożnej w Roszkówku – koszt – 15 936 zł.
 • Piłkochwyty przy ul. Polnej – koszt 16 277,82 zł.
 • Budowa boiska w Lechlinie – koszt – 8 240,32 zł

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

 • Remont dachu w szkole podstawowej w Lechlinie – koszt – 300 984,97 zł.
 • Utwardzenie terenu przy szkole – koszt – 30 664,84.
 • Budowa schodów przeciwpożarowych w Pawłowie Skockim – koszt – 19 557 zł.
 • Modernizacja holu i klatki schodowej w Jabłkowie – koszt – 29 600.14 zł.
 • Wykonanie ogrodzenia przy szkole w Jabłkowie – koszt – 4 tys. zł.
 • Modernizacja ogrodzenia placu zabaw przy szkole w Rejowcu – koszt – 19 317,03 zł.
 • Zakup pieców c.o. dla szkoły w Jabłkowie – koszt – 30 tys. zł.
 • Wymiana kotła c.o. w szkole w Lechlinie – koszt – 24 500 zł.
 • Modernizacja ogrzewania w szkole w Rejowcu – koszt – 25 500 zł.
 • Inwestycje w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka (2019 0 2023) – koszt – 308 628,19 zł.

WIATY PRZYSTANKOWE

Nakłady w latach 2019 – 2023 – 83 750,95 (Chociszewo, Grzybowo, Kuszewo, Potrzanowo, Budziszewice, Szczodrochowo, Łosiniec, Niedźwiedziny, Skoki, Brzeźno).

MIENIE KOMUNALNE

Remonty, modernizacje budynków i mieszkań, adaptacja pomieszczeń, wymiana ogrzewania, modernizacja sieci wodociągowej, termomodernizacja budynków, wykup lokali i gruntów.

 • 2019 rok – łączny koszt – 520 610,69 zł.
 • 2020 rok – łączny koszt – 173 151,08 zł.
 • 2021 rok – łączny koszt – 413 114,08 zł.
 • 2022 rok – łączny koszt – 373 947,20 zł.
 • 2023 rok – łączny koszt – 200 973,80 zł.

OŚWIETLENIE

 • 2019 rok  – Skoki, oświetlenie LED ulice: Zamkowa, Polna – 12 915 zł + 98 270,20 zł
 • 2020 rok – ulice: Malinowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Wiśniowa, cz. Kościuszki – 314 231,58 zł.
 • Rościnno – 66 685,31 zł.
 • 2022 rok – Brzeźno – 93 234 zł.
 • 2023 rok – Sławica – 411 934,75 zł, Slawa Wlkp. – 383 206,50 zł, Skoki – 35 978,09 zł.

WODA I KANALIZACJA

 • Budowa ponad 13 km wodociągów – 2 049 636 zł ( Sławica, Skoki, Rościnno, Potrzanowo, Sława Wlkp., Pawłowo Skockie)
 • Budowa ok. 6,6 km kanalizacji – Skoki – koszt – 3 307 821 zł, w tym 1,6 mln z Polskiego Ładu.
 • Wydatki inwestycyjne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 730 399,63 zł.

INWESTYCJE KUBATUROWE

 • 2019 rok:
 • Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Skokach – 264 006,36 zł.
 • Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Zamkowej – 124 897,14 zł.
 • Remont dachu budynku dworca kolejowego w Sławie Wlkp. – 272 247,71 zł.
 • Budowa parkingu w Sławie Wlkp. – 1 037 039 zł.
 • 2020 rok:
 • Wymiana dachu na budynku dworca w Skokach – 329 264,32 zł.
 • Adaptacja Sali lekcyjnej na salę Kina za Rogiem – 305 485 zł, w tym 150 tys. zł z WRPO.
 • 2021 rok – Przebudowa holu UMiG – 303 810 zł.
 • 2022 rok – Remont szatni na stadionie – 258 tys. zł, w tym środki UMWW – 100 tys. zł.
 • Sala lustrzana Biblioteki Publicznej – 109 548 zł, w tym środki UMWW – 45 tys. zł.
 • 2023 rok – Przebudowa budynku dworca w Roszkowie – 1 830 222 zł, w tym środki BGK – 80 proc.
 • Przebudowa parteru b. dworca w Sławie Wlkp. – 334 500 zł, w tym środki LGR 7 Ryb – 150 tys. zł.

DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM

 • Ochotnicza Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna (2019 – 2023) -łącznie 68 568,42 zł.
 • Policja – (KPP Wągrowiec, Komisariat Policji w Skokach) – łącznie 92 460 zł.
 • WOPR Wągrowiec – sprzęt szkoleniowy dla ratowników – 4 998 zł.