Burmistrz Tadeusz Kłos spotkał się we wtorek 27 z sołtysami sołectw Gminy Skoki. Spotkanie było poświęcone najważniejszym zadaniom Gminy na nadchodzącą kadencję.

Burmistrz Tadeusz Kłos przedstawił pakiet 25 zadań, które wymagają rozwiązania, a które są podnoszone w trwającej już kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi zaplanowanymi 7 kwietnia 2024 roku.

Już podczas poprzedniego spotkania z sołtysami omawiana była kwestia przywrócenia funduszu sołeckiego. Rada Miejska Gminy Skoki podjęła w tej sprawie wiążącą uchwałę podczas sesji 6 lutego.

Temat funduszu sołeckiego został szczegółowo omówiony przez zarówno burmistrza, jak i Kingę Pilną, kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UMiG w Skokach.
Wydzielenie funduszu w wysokości 1 mln złotych powoduje, że ta kwota zostanie zdjęta z planowanych wydatków inwestycyjnych Gminy Skoki.

Przypomnieć należy również, że środki przeznaczone z tego funduszu dla sołectw mogą być wydatkowane wyłącznie na realizację zadań własnych Gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju Gminy.
Należą do nich m.in.:
ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna, utrzymanie, remont i budowa gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągi i zaopatrzenia w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, działalność w zakresie telekomunikacji, lokalny transport zbiorowy, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, w tym funkcjonowanie ośrodków i zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; gminne budownictwo mieszkaniowe, edukacja publiczna, obszar kultury, w tym funkcjonowanie bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kultura fizyczna i turystyka, tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, targowiska i hale targowe, zieleń gminna i zadrzewienia, cmentarze gminne, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki prorodzinna, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy, współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ustawa, regulująca funkcjonowanie funduszu sołeckiego daje możliwość grupowania środków poszczególnych sołectw dla realizacji jednej inwestycji.

Burmistrz Tadeusz Kłos zamierza spotkać się w najbliższym czasie z mieszkańcami sołectw dla omówienia konkretnych spraw dotyczących ich miejscowości.

16 marca zaplanowane jest spotkanie sołtysów z terenu gminy z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa.