17 stycznia odbyła się 38 sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Gminy Skoki. Podczas sesji podjęto trzy uchwały w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022.
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036. 
 • powołania redaktora naczelnego czasopisma samorządowego „Wiadomości Skockie”.

Głównym powodem zwołania sesji była konieczność zwiększenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki” zwiększono o 100.000 zł wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację zadania. Najkorzystniejsza złożona oferta przetargowa zawierała błędy w obliczeniu ceny, w związku z czym została odrzucona przez zamawiającego. W celu zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył drugą najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu przetargowym, konieczne było zwiększenie środków w budżecie na realizację tej inwestycji.

Finansowanie zadania po wprowadzonej zmianie, przedstawia się w następujący sposób:

– 1.257.677, 88 zł – środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”,
– 237.240,90 zł – środki -własne Gminy,
– razem 1.494.918,78 zł.

Zmiany budżetowe objęły również:

 • zwiększenie o 50.000 zł wydatków planowanych na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 • przeniesienie wydatków w kwocie 2.000 zł z zadania „Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje” na zadanie „Budowa ulicy Polnej w Skokach” tj. na wykonanie map projektów podziału nieruchomości w celu wykupu nieruchomości położonych na ulicy Polnej. Umowa zawarta została w 2021 roku, częściowa płatność umowy nastąpi w 2022.
 • wprowadzono wydatki w kwocie 49.900 zł z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń do przechowywania żywności oraz transport i obsługę programu przez Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”.
  Zadanie to będzie realizowane w związku z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2021,
 • wydatki planowane na odbiór odpadów z koszy ulicznych w kwocie 141.437 zł przeniesiono z rozdziału 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi do rozdziału 90003
 • oczyszczanie miast i wsi. Zmiana ta nie zwiększa środków na to zadanie, jedynie zmienia się rozdział w kwalifikacji budżetowej.
 • zwiększenie o 70.000 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na skład miesięcznika Wiadomości Skockie. 

Podczas sesji Rada zdecydowała również o wyborze Franciszka Szklennika na nowego redaktora naczelnego czasopisma samorządowego „Wiadomości Skockie”. Edmund Lubawy jedyny dotychczasowy redaktor naczelny zrezygnował z pełnienia funkcji. Warto nadmienić, że czasopismo wydawane jest od rok 1999.

Informujemy, iż gazeta Wiadomości Skockie będzie ponownie ukazywać się jako miesięcznik.

Franciszek Szklennik podczas prezentacji swojej osoby na sesji