Zgodnie z wyznaczonym terminem została zakończona kompleksową przebudowa ul. Przylesie w Skokach. Wykonana w poprzednich latach w pasie drogowym pełna infrastruktura (sieć wodno – kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, światłowodowa) pozwoliła na wybudowanie nawierzchni utwardzonej drogi z kostki betonowej na pow. ok. 3.600m2 wraz z budową systemu do odprowadzania wód deszczowych. Wykonawcą budowy kanalizacji deszczowej zakończonej separatorem wód przy rzece Mała Wełna była spółka „MPGK” z Wągrowca. Nawierzchnię drogową z kostki betonowej wykonała  firma TOM – BRUK z Mieściska. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to kwota 889.999,98 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego firma Usługi Transportowo- Koparkowe ze Skoków, wykonała budowę przejścia z ul. Antoniewskiej do terenu rekreacyjno – sportowego i placu zabaw. Wybudowany został  ciąg komunikacyjny z kostki betonowej o długości 54m i szerokości 3,5m,  łączący kompleks rekreacyjny  z ul. Antoniewską. Zainteresowanych robotą budowlaną było 5 firm z cenami wynoszącymi od 29.766 zł do kwoty 59.755,98 zł.

We wsi Budziszewice powstaje ostatni odcinek nawierzchni bitumicznej drogi do granicy z gminą Rogoźno. Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę robót drogowych, którym został Zakład Wielobranżowy TRANS – BRUK z Nekli. W przetargu uczestniczyło 9 podmiotów z cenami od 537.421,81 zł do kwoty 778.968,16 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi o długości 795m na podbudowie z kruszywa kamiennego. Termin zakończenia prac to połowa października br.

Kolejny przeprowadzony przetarg nieograniczony pozwolił wybrać wykonawcę przebudowy drogi gminnej w Bliżycach, którym zostało Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe z miejscowości Cieśle. Tutaj za kwotę 834.970,15 zł zostanie wybudowana nawierzchnia bitumiczna drogi o długości 930m i szerokości 5m. Termin zakończenia prac w zawartej umowie z wykonawcą został ustalony na połowę listopada br. Oferty przetargowe zostały złożone przez 8 firm. Najdroższa oferta została wyceniona na 1.623.103,40 zł.

Na 11 października zaplanowano otwarcie ofert przetargowych na wykonanie jeszcze w tym roku przebudowy ul. Dolnej, Bliskiej i cz. Falistej w Skokach. Zakres robót zakłada ułożenie na tych ulicach nawierzchni z kostki betonowej na szerokości jezdni wynoszącej 5m. Łączna długość dróg objętych przebudową wynosi 454m, a ich powierzchnia to ok. 2.500m2. Również w ramach tego zadania nastąpi przedłużenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o kolejne 200m i sanitarnej o 120m. Wody opadowe z przebudowywanych ulic zostaną włączone do istniejącego w części ulic kanału deszczowego. W przypadku złożenia ofert przetargowych mieszczących się w budżecie gminy przeznaczonym na sfinansowanie zadania oraz wystąpieniem warunków atmosferycznych umożliwiających prowadzenie robót drogowych, utwardzenie dróg kostką betonową może nastąpić jeszcze w br.

10 października nastąpi otwarcie ofert przetargowych na wykonanie odwodnienia przy ulicy Borówiec i Skockiej w Potrzanowie. W ramach zadania planuje się odtworzenie rowu odwadniającego, umocnionego płytami ażurowymi przy ul. Skockiej oraz budowę rowu otwartego o długości 240m przy drodze wewnętrznej równoległej do ul. Borówiec. Wykonanie zaplanowanych prac melioracyjnych zapobiegnie zalewaniu wodą opadową spływającą z przyległego pola  nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Borówiec.

W ciągu drogi gminnej Sława – Potrzanowo trwa remont mostu na cieku wodnym Dzwonówka. Wykonawcą prac remontowych jest firma WBR-SERWIS z miejscowości Pakszyn, wybrana w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Podstawowe prace obejmują odtworzenie izolacji, budowę nawierzchni oraz montaż balustrad ochronnych i palisady. Koszt prac remontowych to kwota 110.125,31 zł. Z tytułu prowadzenia prac remontowych została wprowadzona zmiana w organizacji ruchu, uniemożliwiająca przejazd tym ciągiem komunikacyjnym.