28 października nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na budowę I etapu ulicy Polnej w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 196 w rejonie tzw. Karolewa. Przedmiotem wyceny przez potencjalnych wykonawców było  wybudowanie:

  • mostu na rzece Małej Wełny o konstrukcji z blachy falistej posadowionych pośrednio na palach fundamentowych,
  • nawierzchni asfaltowej drogi 1200m o szerokości 6m i ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3m wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • oświetlenia drogowego całego ciągu komunikacyjnego składającego się z 34 szt. opraw oświetleniowych LED,
  • kanalizacji deszczowej służącej do częściowego odwodnienia pasa drogowego o długości ok. 360m.

Trasa planowanej do budowy drogi przebiega przez teren bardzo zróżnicowany wysokościowo, częściowo przez grunty podmokłe, bagienne oraz zadrzewione. Wymaga to poniesienia dodatkowych, bardzo wysokich kosztów, które nie występują przy budowie standardowych dróg.  

Zgodnie z opracowanym kosztorysem przedstawiony wyżej zakres zadania szacowany był na kwotę ok 13 milinów zł.

Na ogłoszony przetarg wpłynęły 3 oferty złożone przez :

  1. STRABAG Sp. ul. Parzniewska 10 z Pruszkowa za 21.691.034,35 zł brutto.
  2. Konsorcjum firm Wykonawstwo, projekty i nadzory „WNP” ul. Osiedle Widok 27 z Chodzieży i WANT Sp. z o.o. ul. Korczaka 12 z Tczewa za 19.773.947,19 zł brutto.
  3. TORMEL Sp. z o.o. ul. Przemyska 5 z Poznania za 24.574.595,83 zł brutto.

W związku z tym, że ceny w złożonych ofertach, przekroczyły wysokość środków finansowych, którymi dysponuje Gmina Skoki na sfinansowanie zamówienia, unieważniono postępowanie przetargowe. Przyznana dotacja w kwocie 10 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład + wkład własny Gminy Skoki w wysokości minimum 5% wartości zadania, jest niewystarczający w chwili obecnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie powyżej opisanym.

W celu wykorzystania przyznanej dotacji 10 ml złotych, zostanie zmniejszony zakres robót i ogłoszony kolejny przetarg. Na podstawie złożonych ofert przetargowych można stwierdzić że środki finansowe, którymi dysponuje Gmina Skoki, będą wystarczające tylko do wybudowania mostu w ciągu ulicy Polnej i drogi technologicznej umożliwiającej dojazd ciężkiego sprzętu na plac budowy.

Miejmy nadzieję, że kolejny przetarg zakończy się sukcesem i wyłoni wykonawcę I etapu budowy ulicy Polnej w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 196.  

Otrzymanie kolejnego dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, będzie warunkiem do ogłaszania przetargów na kontynuacje budowy. Według opracowanej dokumentacji do budowy pozostanie wykonanie zakresu robót w obecnie unieważnionym postępowaniu (tj. nawierzchni bitumicznej drogi wraz ze ścieżką pieszo – rowerową, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej ) oraz przebudowa istniejącego przejazdu kolejowo – drogowego, który jest za wąski do parametrów zaprojektowanej drogi.