Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy– Asystent rodziny – pełny etat 

Obowiązki (opis stanowiska):

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
 • • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną

Wymagania dla kandydata:

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i  udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny –w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Wymagania dodatkowe :

 • wysoka kultura osobista
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym
 • umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 • kreatywność, odporność na stres
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • zdolność i otwartość na komunikowanie się
 • poczucie odpowiedzialności
 • nieposzlakowana opinia.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV)
 2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. oświadczenia kandydata:
 • o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny
 • że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona
 • że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na asystenta rodziny” w terminie do dnia 24 maja 2024 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach ul. Ciastowicza 11 62-085 Skoki.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w  Skokach.