Zarządzenie Nr 72/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach oraz dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz.609/ oraz art.63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe / tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz.900 ze zm./ zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach oraz dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki, na stronie internetowej Gminy Skoki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skoki oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Dokumenty należy składać do 24 czerwca 2024.

Pobierz załącznik do Zarządzenia Nr 72/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 9 maja 2024 r.:

https://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=18710