Ustalenie terminów zebrań wiejskich, podczas których dokonane zostaną wybory sołtysów oraz rad sołeckich oraz bieżące sprawy były omawiane podczas pierwszego spotkania burmistrza Wojciecha Cibaila po wyborze go na to stanowisko w czwartek 16 maja.

Nowo wybrany burmistrz miasta i gminy podkreślił, że sołtysi i rady sołeckie są integralną częścią działań samorządu Gminy Skoki. Sołtysi stoją na czele jednostek pomocniczych samorządu i w dużej mierze są też instrumentem przepływu informacji.

– To dzięki Wam burmistrz i pracownicy urzędu mogą być szybko informowani o pilnych bieżących potrzebach mieszkańców. Z drugiej zaś strony mieszkańcy mają ułatwiony przepływ informacji z urzędu – podkreślił burmistrz Wojciech Cibail. – Już wkrótce sołectwa dowiedzą się, jakim funduszem sołeckim będą dysponowały. Uchwała o jego przywróceniu została przyjęta w tym roku.

Podziękowania sołtysom złożył także Hubert Czarnecki, nowo wybrany przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki, który pełnił funkcję sołtysa Rościnna.

Kinga Pilna, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, dokonała podczas spotkania uzgodnienia terminów odbycia się zebrań wyborczych przy uwzględnieniu terminów zaplanowanych wydarzeń z udziałem burmistrza. Sołtysi zostali poproszeni o przygotowanie i przedstawienie podczas zebrań sprawozdań z działalności rad sołeckich w okresie mijającej kadencji.

Na stronie internetowej urzędu opublikowane będą Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy o wyborze sołtysów i rad sołeckich podczas zebrań, które odbędą się już w maju 2024 roku.

zdjęcia ze spotkania: Karolina Stefaniak