18 grudnia odbyła się sesja budżetowa Rady Miejskiej Gminy Skoki. Przed sesją skoccy harcerze przekazali światełko betlejemskie na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniewa Kujawy.

Zanim radni pochylili się nad przyszłorocznym budżetem, konieczne było uchwalenie zmian w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2036 oraz w budżecie gminy na bieżący rok. Skarbnik Gminy Anna Kałek – Witucka w formie prezentacji przedstawił najważniejsze kwoty budżetu na rok 2024.

W 2024 r. dochody budżetu zaplanowano na kwotę 70.642.177,73 zł, w tym dochody bieżące: 59.434.155,00 zł oraz dochody majątkowe: 11.208.022,73 zł.

Największy dochód budżetu zaplanowany wpływy z podatków lokalnych:

 • podatek od nieruchomości –15.157.400 zł,
 • podatek rolny –891.613 zł,
 • podatek od środków transportowych –262.554 zł.

Wysokość planowanych wpłat z tytułu podatków lokalnych została oszacowana na podstawie uchwalonych przez Radę Miejską Gminy Skoki stawek podatków obowiązujących w 2023 roku, co oznacza, że podatki w roku 2024 r. nie ulegają zmianie.

Najważniejsze dochody bieżące:

 • udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych –8.603.114 zł,
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –5.150.000 zł,
 • udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych –1.449.113 zł,
 • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –833.200 zł,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych –703.000 zł,
 • wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego –610.000 zł,
 • wpływy z podatku leśnego –433.591 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 17.918.408 zł, w tym:

 • część oświatowa subwencji ogólnej –14.994.531 zł,
 • część wyrównawcza subwencji ogólnej –2.773.000 zł,
 • część równoważąca subwencji ogólnej –150.877 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wniosą 5.059.472 zł.

Dotacje majątkowe:

– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład –Program Inwestycji Strategicznych: 8.102.745 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

 • „Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach” –6.102.745 zł,
 • „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach” –2.000.000 zł,

– środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 1.129.277,73 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

 •  „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach” –629.277,73 zł,
 • „Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku” –500.000 zł,

– wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości –1.964.000 zł,

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –12.000 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 77.776.241,93 zł, wydatki bieżące: 59.878.905,93 zł, wydatki majątkowe: 17.897.336 zł.

Wydatki majątkowe to 70 zadań w ramach inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2024 roku na łączną kwotę 17.897.336 zł:

 • dokumentacja przygotowawczej inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej) – 80.000 zł.
 • zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu – 11.000 zł
 • rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki – 100.000 zł
 • wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych – 50.000 zł
 • rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim – dokumentacja – 80.000 zł
 • przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jabłkowo gm. Skoki – dokumentacja – 80.000 zł
 • modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Roszkówku – 200.000 zł
 • opracowanie operatów wodnoprawnych na ujęciu wody w Pawłowie Skockim – 16.000 zł
 • budowa studni głębinowej w Jabłkowie – 470.000 zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle – 100.000 zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu – dokumentacja – 200.000 zł
 • opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną – 65.000 zł
 • dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych – 11.000 zł
 • budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki – 20.000 zł
 • zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje – 50.000 zł
 • budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki- Roszkowo – dokumentacja – 11.000 zł
 • budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach – 2.030.000 zł
 • przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp.- Szczodrochowo (dokumentacja) – 11.000 zł Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzka nr 197 – dokumentacja – 80.000 zł
 • przebudowa drogi gminnej w Potrzanowie ul. Smolarki – 25.000 zł
 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 100.000 zł
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska-Skoki – 1.300.000 zł  w ramach realizacji zrównoważonej mobilność miejskiej metropolii Poznań – Etap I
 • przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna w Graniczna w Skokach – 6.423.943 zł
 • przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki – 3 zadania:
  – przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach – 213.827,70 zł,
  – przebudowa ul. Kościelnej w Skokach – 122.194,90 zł,
  – przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach – 566.587,67 zł
 • zakup, montaż i demontaż starych wiat przystankowych – 20.000 zł.
 • dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu turystyki – 11.000 zł
 • przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe – 1.200.000 zł
 • modernizacja dachu w budynku komunalnym Szczodrochowo 1 – 200.000 zł
 • wymiana pokrycia dachowego (likwidacja eternitu) w budynku komunalnym Roszkowo 10/4 – 50.000 zł
 • termomodernizacja budynku komunalnego Rejowiec 6 – 200.000 zł
 • realizacja projektu Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem – 71.178 zł
 • zakup komputerów – 35.000 zł
 • rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku – 300.000 zł
 • modernizacja budynku szkoły w Pawłowie Skockim – 200.000 zł
 • modernizacja ogrzewania w budynku szkoły w Pawłowie Skockim – 30.000 zł
 • modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach – 117.907 zł
 • modernizacja budynku przedszkola w Łosińcu – 250.000 zł
 • modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego – 27.500 zł
 • budowa serwerowni i wewnętrznej sieci w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach – 20.000 zł
 • budowa żłobka w Skokach – dokumentacja techniczna – 90.000 zł
 • związek Międzygminny Puszcza Zielona – wpłaty na kanalizację Polski Ład – 127.920 zł
 • rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki – 100.000 zł
 • dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych – 36.000 zł
 • wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Skoków – 50.000 zł
 • modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach – 200.000 zł
 • opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach – włączenie rurociągu tłocznego na terenie przepompowni ścieków – 72.000 zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej Skoki Roszkowo w Skokach, ulica Rogozińska –19.000 zł
 • identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego –40.000 zł
 • wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Szczodrochowo –40.000 zł
 • dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup koparki –150.000 zł
 • dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup agregatu prądotwórczego –16.000 zł
 • dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów) – 30.000 zł
 • dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii – 40.000 zł
 • wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu – 90.000 zł
 • dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest – 40.000 zł
 • modernizacja świetlic wiejskich – 30.000 zł
 • modernizacja sali w świetlicy w Potrzanowie– przebudowa łazienek – 50.000 zł
 • modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie – 30.000 zł
 • wymiana zbiorników bezodpływowych w świetlicach wiejskich – 11.000 zł
 • modernizacja wiaty rekreacyjnej w Niedźwiedzinach – 20.000 zł
 • budowa placu zabaw w Kuszewie – 160.000zł
 • budowa świetlicy wiejskiej w m. Łosiniec gm. Skoki – dokumentacja – 80.000 zł
 • remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku – 500.000 zł
 • przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach – 639.277,73 zł
 • dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych – 11.000 zł
 • budowa piłkochwytów/ogrodzeń na terenie gminy– 20.000 zł
 • zakup i montaż bramek na boiska wiejskie – 16.000 zł
 • zakup urządzeń zabawowych na place zabaw – 40.000 zł

Planowany wynik finansowy budżetu na 2024 rok to deficyt budżetowy w kwocie 7.134.064,20 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5.371.453,93 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.000.000 zł, przelewami z rachunków lokat – 612.610,27 zł oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki – 150.000 zł.