W czwartek, 23 maja obradowała II sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki rozpoczętej niedawno kadencji. Radni podjęli niezbędne uchwały. Obrady prowadził Hubert Czarnecki, przewodniczący rady miejskiej.

Przewodniczący rady powitał m.in. goszczących podczas sesji radnych Powiatu Wągrowieckiego: Iwonę Tyll, Piotra Kaczmarka i Wiesława Nowaka. Radni powiatowi złożyli gratulacje burmistrzowi oraz radnym miejskim i zapewnili o swoim wsparciu w rozwiązywaniu ważnych spraw mieszkańców Gminy Skoki. Uczestnikami sesji byli także kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Skoki: Elżbieta Skrzypczak – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki oraz Wiesław Berendt – dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza. Kierownictwo urzędu miasta i gminy reprezentowali: burmistrz Wojciech Cibail, Sekretarz Gminy Blanka Gaździak, Skarbnik Gminy Anna Kałek – Witucka. Zasadniczym elementem posiedzeń rady miejskiej jest głosowanie nad zaproponowanymi uchwałami. Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem, samorząd musi zdecydować o wielu bieżących dochodach i wydatkach Gminy, a bieżące uchwały odnoszące się do budżetu zapisać również jako zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2024-2038.

Uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa wykonuje burmistrz, do zadań którego należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; określanie sposobu wykonywania uchwał; gospodarowanie mieniem komunalnym; wykonywanie budżetu; zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.

Ustawodawca określił, że grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W gminie do 20 000 mieszkańców, czyli naszej – potrzebne jest poparcie co najmniej 200 osób. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

Podczas czwartkowej sesji ustalono składy osobowe i przewodniczących stałych komisji rady miejskiej.

Pracami Komisji Rewizyjnej kierować będzie Dariusz Patelski, a w skład rady wchodzą także: Agnieszka Krawczyk, Julita Kulińska, Jakub Andrzejewski, Jakub Berendt.

Komisją Skarg, Wniosków i Petycji pokieruje Filip Kujawa. Członkami komisji są ponadto: Marzena Wyleżała i Jakub Kwapiński.

Radna Marzena Wyleżała pokieruje pracami Komisji Finansów, Rozwoju Gminy i Komunikacji. Członkami komisji zostali: Julita Kulińska, Jakub Berendt, Krystian Słomiński, Dariusz Patelski.

Radny Jakub Andrzejewski pokieruje pracą Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Inwentaryzacji. Wspomagać go będą: Agnieszka Krawczyk, Anna Rozmiarek, Dariusz Jahnz (wiceprzewodniczący rady miejskiej), Krzysztof Kędziora.

Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji pokieruje Małgorzata Mizgajska, a w skład komisji weszli: Hubert Czarnecki (przewodniczący rady miejskiej), Zbigniew Kubicki (wiceprzewodniczący rady), Filip Kujawa i Jakub Kwapiński.

Radni uchwalili również wysokość diet dla przewodniczącego rady, jego zastępców, przewodniczących komisji oraz pozostałych radnych. Pozostały one bez zmian w stosunku do poprzednio uchwalonych. Zadaniem rady jest także określenie uposażenia burmistrza, co zostało dokonane.