10 lutego obradowała kolejna sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki, która podjęła uchwały mające znaczenie dla decyzji burmistrza.

Warto przypomnieć, że wszelkie decyzje i uchwały podejmowane przez radnych podczas sesji są wcześniej omawiane podczas posiedzeń komisji rady i podlegają tam głosowaniu. Tak więc na obrady sesji trafiają projekty uchwał mające wyrażoną opinię poszczególnych komisji.

Podstawą do podejmowania wszelkich decyzji niosących za sobą skutki finansowe jest uchwała budżetowa samorządu. Nawet najmniejsze przychody lub wydatki powodują konieczność wprowadzania zmian do uchwały budżetowej, a zarazem konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023 – 2036.

Czym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)?

To instrument wieloletniego planowania finansowego. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WFP i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadki Gminy Skoki na czele zarządu stoi burmistrz.

Co musi być w niej zawarte?

WPF obejmuje prognozę m.in.: dochodów oraz wydatków bieżących budżetu, dochodów oraz wydatków majątkowych budżetu, wyniku budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Obligatoryjnym elementem WFP jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnegowraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty.

Prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Sporządza się jednak na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, stąd też w praktyce prognozy wykraczają z reguły minimalny okres trzyletni.

55. sesja przyjęła uchwałę zwiększającą dochody budżetu Gminy o 928.019 zł, co powoduje, że po tej decyzji dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki wynoszą 67.258.704 zł.

Jednocześnie wydatki budżetu Gminy zwiększyły się o kwotę 1.723.519 zł, co powoduje, że po tej decyzji wydatki budżetu wynoszą 77.059.639,57 zł.

Porównanie wartości dochodów i wydatków wskazuje na deficyt budżetu, który pokryty zostanie z: zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wolnych środków, spłaty udzielonej pożyczki, przelewów z rachunków lokat, przychodów wynikających z realizacji programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków.

Uchwała budżetowa określa limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, który wynosi dla Gminy Skoki 7.515.820,57 zł. W bieżącym roku deficyt budżetu zostanie pokryty kwotą 2 mln zł.

Co stanowi zaplanowane bieżące dochody budżetu?

 • 100.980 zł – środki przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW) na wypłatę dodatków węglowych;
 • 42.330 – środki WUW na wypłatę dodatków elektrycznych.
 • Zapotrzebowanie na takie kwoty złożył Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie zweryfikowanych wniosków mieszkańców.
 • 775.000 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”;
 • 9.709 – refundacja ze strony Gminy Mieścisko dotacji przedszkolnej za dziecko z tej gminy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach.

Zaplanowane wydatki to m.in:

 • 72.000 złna „Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej i inwentaryzację oraz koncepcję programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody”.
 • 160.000 zł – zakup ½ nieruchomości w Szczodrochowie, w związku z planowaną licytacją komorniczą nieruchomości;
 • 250.000 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy;
 • 50.000 zł – zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania sieciowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;
 • 45.000 zł – na zakup gazu i energii elektrycznej w budynku OSP Skoki;
 • 60.000 zł – na zakup kontenera szatniowego dla Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie. Obecna szatnia zostanie przerobiona na salę przedszkolną.
 • 100.980 zł – wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania;
 • 42.330 zł – wypłata dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi zadania;
 • 160.000 zł – wydatki na modernizację punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach;
 • 24.000 zł – zakup oprogramowania monitoringu dowożonych ścieków;
 • 4.500 zł – wydatki na umowę – zlecenie osoby zatrudnionej w punkcie konsultacyjno edukacyjnym w ramach Programu Czyste Powietrze;
 • 775.000 zł – wydatki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Zadanie zostanie w całości sfinansowane przez WFOŚiGW w Poznaniu;
 • 20.000 zł – utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy;
 • 70.000 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie kompleksu boisk „orlik” oraz stadionu sportowego w Skokach.

Uchwalenie nowych dochodów i wydatków skutkowało wprowadzeniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tej samej wysokości.

Rada uchwaliła również:

 • Górne stawki opłat za wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w Skokach przy ul. Akacjowej o pow. 0.0702 ha (działka nr 1365);
  • zbycie nieruchomości (0,0024 ha) w Skokach przy ul. Bocznej (działka nr 490/1);
  • ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez część działki nr 1121/1 w Skokach;
 • Rada miejska przyjęła uchwałę, która określa górne stawki za opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Dla nieczystości ciekłych bytowych wynoszą one 75 zł za 1 m3, a dla nieczystości ciekłych przemysłowych wynoszą 400 zł za 1 m3. W przypadku opróżniania i transportu nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi ona 450 zł za 1 m3.
 • Rada uchwaliła również zmianę uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki”.
 • Sprawozdanie z działalności w 2022 roku złożył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki. Komisja przeprowadziła kontrole w sprawie: stanu prac związanych z rewitalizacją terenu przy pałacu w Potrzanowie nad J. Włókna, rozliczenia dotacji przez Klub Sportowy „Wełna” w Skokach, realizacji planu finansowego Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skokach za lata 2020 – 2021 oraz inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej Pomarzanki – Jabłkowo.

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Referatu Oświaty Urzędu Miasta i Gminy dotyczącym wysokości średnich wynagrodzeń  w 2022 roku nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Skoki.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki złożył radzie informację o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z nieruchomości lub obniżenia ich wartości. Wiąże się to ze skutkami uchwalenia planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie burmistrz przedstawił informację w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany planu miejscowego.

Ze szczegółami wszystkich uchwał i informacji można zapoznać się na: http://skoki.nowoczesnagmina.pl/