Samorządy w całej Polsce zostały zobowiązane do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na swoim terenie. Powyższe wynika z zapisów art. 6 ust. 5a oraz 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

Wobec powyższego na podstawie opracowanego planu kontroli właściciele nieruchomości z terenu gminy Skoki zostaną wezwani do przedłożenia zawartej umowy z wybranym przez siebie podmiotem uprawnionym do świadczenia na terenie Gminy Skoki  usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłaty za tę usługę (rachunki, faktury). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Skoki znajduje się pod adresem:  https://www.gmina-skoki.pl/gospodarka-odpadami/nieczystosci-ciekle-2/