31 października odbyła się sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Radni podjęli 10 uchwał oraz przeanalizowali oświadczenia majątkowe Burmistrza, Radnych, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych złożonych według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Wprowadzano zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;

 • W związku z uzyskaniem dofinansowania zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaplanowano dochody 612.610,27 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie 14 przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki tj. na ulicach: Kościelnej, Jana Pawła II oraz Wągrowieckiej.
 • Zaplanowano dochody 18.346,06 zł otrzymane w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą”.
 • Zaplanowano dochody 82.200 zł z potrąconej kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
 • Zaplanowano środki 23.463,02 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadań oraz funkcjonowania punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.
 • Zwiększono o 13.500 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu”.
  W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena najniższej złożonej oferty przewyższa środki zabezpieczone w budżecie na zadanie, ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
 • W wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 80.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 – rybakówka”.
 • Zaplanowano wydatki 4.000 zł na wynajem kontenerów na odpady celem porządkowania mieszkalnych budynków komunalnych;
 • Zaplanowano wydatki 20.000 zł na opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Skoki na lata 2023 – 2030″;
 • Zwiększono o 50.000 zł wydatki planowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;
 • Z uwagi na mniejszą liczbę dzieci z Gminy Skoki uczęszczających od września 2023 r. do przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Murowana Goślina, zmniejszono o 40.000 zł wydatki planowane na udzielenie refundacji kosztów dotacji przedszkolnej;
 • Zmniejszono o 50.000 zł wydatki planowane na udzielenie dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie z uwagi na mniejszą liczbę dzieci w stosunku do planowanej;
 • O 90.000 zł zwiększono wydatki na udzielenie dotacji na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach;
 • Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przeniesiono wydatki 25.000 zł planowane na zatrudnienie Asystenta Rodziny na zakup urządzenia wielofunkcyjnego /kserokopiarki/ dla OPS;
 • Zmniejszono o 90.000 zł wydatki planowane na opracowanie dokumentacji technicznej budowy żłobka w Skokach. Zadanie przenosi się do realizacji w roku przyszłym.
 • O 30.000 zł zwiększono wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. opłaty pocztowe, zakup towarów i usług.
 • Zaplanowano wydatki w wysokości 23.000 zł na wykaszanie i oczyszczanie rzeki Mała Wełna oraz terenów przyległych.
 • Zwiększono wydatki 23.463,02 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań oraz funkcjonowania punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze, ze środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 • Zwiększono o 5.000 zł wydatki planowane na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie.
 • O 2.000 zł zwiększono wydatki planowane na wymianę zbiorników bezodpływowych przy świetlicach wiejskich.
 • W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz otrzymaniem promesy wstępnej, wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku”.
  Szacunkowa wartość zadania 514.825 zł: wkład własny Gminy – 14.825 zł kwota dofinansowania przyznana w promesie wstępnej – 500.000 zł.
  W roku bieżącym wprowadza się do budżetu środki stanowiące wkład własny gminy, natomiast w przyszłym roku planuje się realizację zadania w zakresie objętym dofinansowaniem. W związku z powyższym zadanie ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2024.
 • Zwiększono o 25.000 zł wydatki planowane na organizację spotkań oraz uroczystości w sołectwach na terenie Gminy Skoki.

Planowane przychody zostały zmniejszone o 83.221,06 zł i po zmianach wynoszą 12.562.345,88 zł. Rozchody zostały zwiększone o 612.610,27 zł z tytułu planowanej lokaty terminowej. Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach wynosi 10.892.188,10 zł. Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Wprowadzono zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036.

Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Budziszewicach.

Działka nr 87/2 ma powierzchnię 0,9842 ha, położona jest Budziszewicach, stanowi własność Gminy Skoki i wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość ta nie jest aktualnie zamieszkała.
W sierpniu tego roku rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Budziszewicach dotyczyła działki oznaczonej nr 87. W związku z podziałem tej nieruchomości zaistniała konieczność zmiany zapisów ww. uchwały.

Przyjęto programu współpracy Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Program współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z tymi podmiotami w danym roku oraz stanowi uszczegółowienie przedmiotu tej współpracy. Określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz gminy do dysponowania środkami publicznymi.
W celu realizacji programu Gmina Skoki będzie zlecać organizacjom realizację zadań, w szczególności z zakresu:

 1. Ochrony i promocji zdrowia.
 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 3. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 6. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

W zadaniach priorytetowych ujęto:

 1. Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej.
 2. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych.
 4. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w formie kolonii, obozów, półkolonii.
 5. Poszerzenie oferty kulturalnej i działań w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.
 6. Zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja seniorów.
 7. Aktywizacja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
 8. Podejmowanie działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.

Obniżono średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2024.  

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 jest kwota 89,63 zł za 1 dt.

Decyzją rady stawka została obniżona do kwoty 72,00 zł za 1 dt, utrzymując tym samym stawkę na poziomie roku 2023 r. W związku z podjętą uchwałą podatek rolny w gospodarstwie rolnym za 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych wyniesie 180 zł, a w działkach rolnych fizycznych do 1 ha użytków rolnych wyniesie 360 zł (podatek nie dotyczy użytków rolnych gruntów klasy V i VI).

Wprowadzono zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Przyjęto „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Skoki na lata 2023-2025”.

Gmina Skoki otrzymała kolejne dofinansowanie, tym razem na program polityki zdrowotnej realizowany przez gminę w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania choroby.

Celem programu ma być zmniejszenie zachorowalności z powodu osteoporozy, wczesne wykrywanie choroby i skuteczne jej leczenia, które zmniejszy liczbę złamań osteoporotycznych wśród seniorów.

Gmina Skoki uzyskała łącznie 252 000,00 zł dofinansowania, co stanowi 80% całkowitych kosztów realizacji programu. Pozostałe środki 63 000,00 zł zostaną poniesione przez realizatora programu wybranego w postępowaniu konkursowym.

Program Gminy Skoki znalazł się na liście rankingowej, opublikowanej 14 września 2023 r. przez Ministerstwo Zdrowia. Wnioskodawca, którego wniosek znalazł się na liście rankingowej zaakceptowanych wniosków, zobowiązany jest do przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej przez samorząd gminny w ciągu 2 miesięcy od dnia publikacji listy rankingowej zaakceptowanych wniosków.

W ramach realizacji zadania są między innymi: badania ryzyka zachorowania na osteoporozę, pomiary gęstości kości oraz konsultacje lekarskie, a także szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco po wyłonieniu realizatora programu.

Ustanowiono program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Skoki w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

Podwyższono kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej istnieje konieczność podwyższenia do 200 % kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, a także odstąpienie od żądania zwrotu wydatków w przypadku udzielenia wsparcia w formie świadczenia niepieniężnego. Powyższe działanie pozwoli rozszerzać zakres pomocy świadczonej dla mieszkańców Gminy Skoki oraz w większym stopniu ograniczać skalę ubóstwa i przeciwdziałać problemowi niedożywienia.

Radni dokonali również analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza, Radnych, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych złożonych według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku, przedstawia Radzie Gminy informację wynikającą z przeprowadzonej analizy oświadczeń.

Analizę oświadczeń majątkowych w zakresie swoich właściwości złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz naczelnicy urzędów skarbowych: Poznań-Winogrady, Wągrowiec i Gniezno.  Wojewoda Wielkopolski, ze względu na brak uchybień w oświadczeniach majątkowych Burmistrza Miasta i Gminy Skoki oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki nie przesłał analizy oświadczeń majątkowych.