We wrześniu odbyły się dwie sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki. 26 września w trybie nadzwyczajnym zwołano 48 sesję Rady, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

Celem obrad było wprowadzenia do budżetu Miasta i Gminy Skoki środków finansowych przyznanych w ramach rekompensaty dla gospodarstw domowych na dodatek węglowy. Wprowadzenie do budżetu gminy tych środków umożliwiło wypłatę dodatku mieszkańcom Miasta i Gminy Skoki.

Gmina Skoki na ten cel otrzymała 6.000.000 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na wypłatę dodatków węglowych przeznaczono 5.880.000 zł, a 120.000 zł na koszty obsługi zadania. Środki do budżetu wprowadzone zostały w oparciu o zapotrzebowanie złożone przez Ośrodek Pomocy Społecznej do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na miesiąc wrzesień br.

29 września odbyła się 49 sesja zwołana w trybie zwyczajnym. Podczas obrad podjęto uchwały:

Uchylenie Uchwały nr XLIII/358/2022 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1653P odcinek Skoki-Rościnno”:

26 kwietnia 2022 r. Rada Miejska Gminy Skoki podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1653P odcinek Skoki – Rościnno”.

Podjętą uchwałą Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła udzielić w 2022 r. pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu do 250.000,00 zł.
Pismem z 12 lipca 2022 r. Powiat Wągrowiecki poinformował, że ze względu na dużą ilość rozpoczętych inwestycji nie jest w stanie zabezpieczyć środków własnych na ten w swoim budżecie. Stwierdził, że jest gotowy wykorzystać pomoc finansową udzieloną przez Miasto i Gminę Skoki bez angażowania środków własnych.
W związku z tym, że uchwała ta dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie własne powiatu, a nie całkowitego sfinansowania zadania, Rada Miejska Gminy Skoki uchyliła poprzednią uchwałę.

Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zakupu ambulansów typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wągrowcu:

W uchwale tej rada wyraziła zgodę na udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zakupu ambulansów typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wągrowcu.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ubiega się o środki w ramach projektu WRPO „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19” dotyczących zakupu dwóch ambulansów typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wągrowcu. W związku z czym Powiat Wągrowiecki zwrócił się do gmin wchodzących w skład powiatu o dofinansowanie zadania. Ambulanse ratunkowe służą całej lokalnej społeczności, przy ich użyciu personel medyczny niejednokrotnie ratuje życie i zdrowie osób zamieszkałych na terenie wszystkich siedmiu gmin powiatu wągrowieckiego. Jednak personel bez profesjonalnego sprzętu nie będzie mógł dotrzeć na czas do potrzebujących. Całkowita wartość projektu wnosi 1.100.000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 935.000,00 zł, a środki własne stanowi 15%, -165.000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022:

 • Wprowadzono dochody 16.448 zł dotacji celowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na zakup sadzonek drzew miododajnych.
 • O 30.240,62 zł zwiększono wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 • Zwiększono o 4.600 zł dochody z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach,
 • zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 564.645 zł, zwiększenie to następuje: w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022.
 • Wprowadzono dochody 5.218,74 zł, środków otrzymanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Informatyka się liczy!”.
 • Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach o 65.000 zł zwiększono dochody na realizowanych usług opiekuńczych.
 • Zwiększono wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych o 1.000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /tj. 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczenia wypłaconego z funduszu alimentacyjnego/ o 20.000 zł.
 • Wprowadzono dochody 21.890,26 zł otrzymane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja II”. Zadanie to realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach i polega na wsparciu rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Wprowadzono dochody 10.947,09 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za złożone za pośrednictwem gminy wnioski dotyczące Programu Czyste Powietrze.
 • Zaplanowano dochody 5.000 zł z tytułu środków otrzymanych na organizację dożynek gminnych w Lechlinie.
 • Wprowadzono dochody 100.000 zł z dotacji celowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń budynku szatniowo – sanitarnego na Stadionie Miejskim w Skokach” w ramach piątej edycji Programu „Szatnia na medal”.
 • Zaplanowano środki 20.000 zł z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych sołectwa Bliżyce”. Dotacja celowa pochodzi ze środków Województwa Wielkopolskiego i przyznana została w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, organizowanego w ramach Programu
 • W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego na zimowe utrzymanie dróg gminnych cena najniższej złożonej oferty przewyższa środki zabezpieczone w budżecie, w związku z czym zwiększono o 70.000 zł wydatki planowane na odśnieżanie dróg gminnych, celem podpisania umowy z wykonawcą usługi w sezonie zimowym 2022/2023.
 • Zwiększono o 400.000 zł wydatki planowane na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki” z przeznaczeniem na wydatki związane z wykupem gruntów pod budowę ulicy Polnej /łączna powierzchnia przejętych gruntów wyniesie około 12.891 m2
 • Zmniejszono o 250.000 zł wydatki planowane na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1653P odcinek Skoki – Rościnno”.
 • Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skokach zaplanowano wydatki 30.200 zł na naprawę skorodowanego rurociągu wody w kanale pod głównym budynkiem szkoły.
 • Zwiększono o 13.000 zł wydatki planowane na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na podstawie zawartych umów z rodzicami na rok szkolny 2022/2023.
 • W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o 564.645 zł, zwiększono wydatki jednostek oświatowych zgodnie z danymi wskazanymi w metryczkach przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i tak:
  • wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Skokach zwiększono o kwotę 293.398 zł,
  • wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Skokach zwiększono o 44.834 zł,
  • dotację dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie zwiększono o 102.455 zł,
  • dotację dla Przedszkola w Jabłkowie zwiększono o 51.296 zł,
  • dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie zwiększono o 34.926 zł,
  • dotację dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach zwiększono o 37.736 zł.
 • Zaplanowano wydatki 5.000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wągrowieckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
 • Zwiększono o 30.240,62 zł wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na zadanie pochodzą z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
 • Wprowadzono środki 13.968 zł tytułem 20% udziału środków własnych Gminy Skoki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 • W związku ze spadkiem liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka w Potrzanowie zmniejszono o 33.000 zł wydatki na udzielenie dotacji celowej.
 • Zaplanowano wydatki 2.000 zł z przeznaczeniem na uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego (Potrzanowo ul. Skocka).
 • Zaplanowano środki 80.000 zł na „Modernizację punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach”. Modernizacja polega na wymianie oprogramowania, wymianie panelu urządzeń monitorujących ścieki oraz montażu monitoringu wizyjnego.
 • Zwiększono o 13.000 zł wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Skoki (prace koparką, prace porządkowe, prace wysięgnikiem koszowym).
 • O 15.000 zł zwiększono środki planowane na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Skoki (zakup benzyny, części eksploatacyjnych, zakup drzew i sadzonek).
 • Zaplanowano wydatki 13.000 zł na zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Rejowiec.
 • W związku ze wzrostem liczby zwierząt przebywających w schronisku zwiększono o 11.000 zł wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt.
 • Z uwagi na rezygnację z realizacji zadania zmniejszono o 160.000 zł wydatki planowane na „Budowę oświetlenia ścieżki nad Przyrodniczym Obszarem Łąk „Morasia” w Skokach”.
 • Zaplanowano wydatki 10.000 zł na wykonanie „Instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku świetlicy wiejskiej w Rościnnie”.  Środki na to zadanie przeniesione zostały z wydatków planowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia ścieżki dydaktycznej nad Przyrodniczym Obszarem Łąk „Morasia” w Skokach”.
 • o 18.000 zł zwiększono wydatki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach.
 • Przeniesiono wydatki 30.000 zł z zadania „Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw” na wydatki związane z bieżącymi remontami, naprawami urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Skoki.

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036.

Zmieniono Uchwałę nr XXII/197/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 października 2020r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”:

Ze względu na wzrost kosztów paliwa, dostępu do infrastruktury kolejowej, części zamiennych koniecznych do utrzymania sprawności pojazdów kolejowych, wynagrodzeń pracowniczych oraz z uwagi na istotne znaczenie utrzymania połączeń na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Wągrowiec dla mieszkańców naszej Gminy. W 2023 roku wydatki na to zadania zwiększono o kwotę 36.665,19 zł. Łączna wysokość dofinansowania w latach 2021-2023 wyniesie 813.759,46 zł.

Zmieniono Uchwałę Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, tj. dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy oraz warunki pracy, a także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoki:

W związku ze zmianą przepisów w zakresie awansu zawodowego, zaszła konieczność uregulowania dodatku dla nauczyciela pełniącego funkcję mentora. Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego jest zatrudniony w szkole jako nauczyciel początkujący i odbywa przygotowanie do zawodu. Takiemu nauczycielowi dyrektor spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych w szkole przydziela mentora.

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Szczodrochowo oraz w część miejscowości Skoki w rejonie ulicy Antoniewskiej i Leśnej:

Tereny te nie posiadają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozpatrzono petycję dotyczącą rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

Radni nie uwzględnili zapisu zawartego w petycji, ponieważ z treści petycji nie wynikało, aby w złożenie petycji byli zaangażowani młodzi ludzie z Gminy Skoki. Zważywszy na dotychczasowy brak inicjatywy oddolnej wśród społeczności lokalnej i środowisk młodzieży Rada Miejska Gminy Skoki postanawia uznać, iż utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy jest niecelowe a złożoną petycję uznać za niezasługującą na uwzględnienia.

Galeria zdjęć autorstwa Franciszka Szklennika przedstawia obecnych na sesji Radnych oraz kierownictwo i pracowników Urzędu: