29 września 2015, z udziałem Burmistrza Tadeusza Kłosa i kierownictwa oraz referujących zagadnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się narada Sołtysów Gminy Skoki. W trakcie narady omówiono sprawy istotne dla bieżącego życia oraz dla przyszłości Gminy, w tym dla działalności Sołtysów.

Burmistrz Tadeusz Kłos na wstępie podziękował Sołtysom i mieszkańcom Gminy, za przygotowania i udział w odbytych w tym roku w Rościnnie Dożynkach Gminnych. Szczególne podziękowania skierował do Sołtysa i mieszkańców Rościnna, którzy gości dożynkowych powitali przepięknie udekorowaną wsią – dzieła ze słomy, kwiatów, warzyw i owoców zdobiły wieś przed i w trakcie Dożynek. Osobne słowa podziękowania zostały przez Burmistrza skierowane też do:
-organizatorów Dożynek w Rejowcu, tj. do Sołectw: Rejowiec, Sławica, Brzeźno, Sława Wlkp. Szczodrochowo, Pawłowo Skockie, Stawiany i Niedźwiedziny,
-Sołectw, które włączyły się w tegoroczną akcję „Sprzątania Świata”.

Przechodząc do spraw związanych z założeniami budżetu Gminy na rok 2016 Burmistrz wyjaśnił, że priorytetem będą:
-remonty dachów na budynkach szkolnych w Skokach, Rejowcu i w Jabłkowie,
-modernizacja drogi w Kakulinie,
-budowa chodnika we wsi Rościnno.

Jeśli chodzi o inne inwestycje, to w pierwszej kolejności Gmina będzie realizować zadania na które otrzyma wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Burmistrz wyjaśnił też kwestie związane z wydłużającą się realizacją inwestycji- budowy sieci kanalizacyjnej- realizowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.

Z kolei Kierownicy Referatów i pracownicy Urzędu omówili sprawy związane z gospodarką finansową i bieżącą działalnością Sołectw i Gminy:

– Skarbnik Gminy Aleksandra Kamińska przybliżyła zasady dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki wiejskie i obowiązek ich terminowego i prawidłowego rozliczania się przez Sołtysów. Poinformowała też, że Urząd Skarbowy w Wągrowcu stał się organem właściwym do prowadzenia egzekucji za nieuregulowane opłaty za odbiór odpadów komunalnych. W związku z powyższym Urząd Gminy przekazał już do realizacji 518 tytułów egzekucyjnych, z pośród których 331 dot. mieszkańców wsi, a 187 mieszkańców miasta Skoki.

– Pracownik Urzędu odpowiedzialny min. za stan i utrzymanie dróg Adam Zdanowski, omówił stan przygotowań Gminy do akcji zimowej. Przetarg na zimowe utrzymanie dróg został rozstrzygnięty i zgodnie z jego ustaleniami Gmina podpisała umowę na odśnieżanie i usuwanie ewentualnych gołoledzi z Krzysztofem Włodarczykiem – podał numer kontaktowy: 603 242 872. Sołtysi problemy związane z zimową przejezdnością dróg mogą zgłaszać do niego do Urzędu, lub bezpośrednio do wykonawcy.

– Pracownik Urzędu odpowiedzialny za promocję Gminy Karolina Stefaniak, omówiła program organizowanej prze Burmistrza i LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” X Gali Produktów Regionalnych, rozdała Sołtysom plakaty, zaprosiła ich samych i zachęcała ich do zaproszenia do udziału w tej imprezie mieszkańców swych Sołectw

– Pracownik Urzędu ds. rolnictwa Ryszard Kobus, poinformował, że do 30 września 2015 Agencja Rolna i Modernizacji Rolnictwa w Wągrowcu przyjmuje wnioski o odszkodowania od rolników, którzy doznali w obecnym roku strat z powodu suszy.

W trakcie narady zgodnie z porządkiem obrad:
– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Rogaliński poinformował, że Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA” w Antoniewie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy w Skokach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Omówił też kryteria, jakie osoby i rodziny chcące skorzystać z tej pomocy muszą spełniać i co winny uczynić by z pomocy tej w formie paczek żywnościowych skorzystać. Prosił Sołtysów o poinformowanie mieszkańców o możliwości skorzystania z tej formy pomocy.
– Przedstawicielka Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Kłecku Mirosława Kucner przypomniała pojęcie zwierząt domowych oraz omówiła warunki i wymagania hodowlane tych zwierząt. Wskazała też na 3 sprawy, którymi w trybie pilnym Towarzystwo oraz Urząd Miasta i Gminy muszą się zająć. Sprawami tymi są:
– niezachowywanie warunków sanitarnych i weterynaryjnych w hodowli kóz w Potrzanowie,
– niezachowywanie analogicznych warunków w hodowli psów w Sławie Wlkp., gdzie psy bernardyny rozmnażają się bez żadnej kontroli,
– wataha bezpańskich psów w Bliżycach.

W pierwszych dwóch przypadkach Towarzystwo i Urząd muszą podjąć działania dla odebrania zwierząt ich właścicielom, a w trzecim dla wyłapania i umieszczenia w schronisku wspomnianych psów.

Odpowiadając na wskazane problemy Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Krzysztof Mańka wyjaśnił, że kwestie poruszane przez przedstawicielkę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami są mu znane i Urząd podejmuje działania w sprawie ich rozwiązania, ale napotyka problemy z ich realizacją. Wyraził pogląd, że we współpracy z Towarzystwem problem ten uda się szybciej rozwiązać. Poinformował też, że w budżecie Gminy są zabezpieczone środki na sterylizacje psów i kotów, co ma zapobiec ich nadmiernemu rozmnażaniu się. Będąc przy głosie podziękował też Sołtysom, a za ich pośrednictwem mieszkańcom, za włączenie się do akcji „Sprzątania Świata”.

Podsumowując naradę Burmistrz podziękował Sołtysom za ich pracę społeczną na rzecz mieszkańców. Wskazał też, że często przez Sołtysów jest zapraszany do udziału w zebraniach i w organizowanych uroczystościach zbyt późno, co z uwagi na inne planowane zajęcia uniemożliwia mu branie w ich udziału. Prosił by takie zaproszenia przekazywać mu chociaż tydzień przed terminem, w którym ma się odbyć planowane spotkanie – wtedy może dokonać jeszcze korekty w swoich planach i skorzystać z tych zaproszeń.

Edmund Lubawy