Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, który był wykonawcą zadania ułożył 5.349 m rur wodociągowych i wykonał 251 szt. przyłączy o łącznej długości 1.724,8m w granicy pasa drogowego.

Przyznana dotacja w kwocie 806.933,10 zł z Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pozwoliła sfinansować budowę 3 etapu sieci wodociągowej w Sławicy. Kwota ta dofinansowała zadanie aż w 95 %.

Prace ziemno – montażowe związane z budową wodociągu rozpoczęto w miesiącu marcu br. i trwały one do końca lipca br. Największym utrudnieniem na budowie była liczna infrastruktura podziemna, a zwłaszcza energetyczna, która nie była naniesiona na planach sytuacyjnych i kolidowała z budową wodociągu. Wymusiło to na wykonawcy robót, zmianę sposobu wykonania części prac ziemnych z mechanicznych na roboty wykonywane sposobem ręcznym i urządzeniem przeciskowym.   

Po zakończeniu budowy wodociągu, właściciele przyległych posesji mogą kontynuować na własny koszt budowę przyłącza wodociągowego na terenie swojej nieruchomości.

Wcześniej jednak muszą zgłosić ten fakt użytkownikowi wodociągu, którym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach. Wyda on warunki techniczne na dalszą budowę przyłącza oraz dostarczy wodomierz i zawrze  umową na dostawę wody z sieci miejskiej.