Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc rozpoczął budowę 3 etapu sieci wodociągowej w Sławicy. Wykonany zostanie wodociąg o długości 5.341 m oraz 251 przyłączy wodociągowych.

Koszt inwestycji to 849.403 zł. Gmina Skoki pozyskała na to zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 806.933 zł tj. 95% wartości zadania.

Zdajemy sobie sprawę, że realizacja robót ziemnych w wąskich drogach, wiąże się z utrudnieniami w dojeździe do nieruchomości. Każdy wykonany odcinek wodociągu przed jego zasypaniem musi być poddany w stanie odkrytym próbie szczelności i zinwentaryzowany geodezyjnie.

Zakończenie prac planuje się w połowie czerwca i po tym fakcie mieszkańcy będą mogli budować własne przyłącza na swój koszt, na odcinku od granicy pasa drogowego do nieruchomości.

Zamiar wykonania własnego przyłącza  należy zgłosić  do użytkownika wodociągu, którym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, który wyda warunki techniczne, zamontuje wodomierz oraz zawrze umowę na sprzedaż wody.