Gmina Skoki zleciła w ostatnim czasie opracowanie dokumentacji na kompleksową przebudowę i ułożenie nawierzchni asfaltowej na trzech odcinkach dróg gminnych.

Opracowanie dokumentacji projektowych, umożliwi w dalszej kolejności Gminie Skoki, aplikowanie o pozyskanie środków zewnętrznych na ich budowę, bez których zapewne fizyczna realizacja tych projektów nie nastąpi.

Droga Sława Wielkopolska – Szczodrochowo

Kontynuowane są prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp. – Szczodrochowo. Projekt budowlany przewiduje poszerzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi do szerokości 5m, budowę ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi o szerokości 3m i oświetlenie całego ciągu komunikacyjnego.

Z uwagi na wąski pas drogowy, który uniemożliwia wykonanie całego zakresu robót, postępowanie w sprawie realizacji w/w inwestycji drogowej prowadzone jest w trybie tzw. specustawy drogowej z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Oznacza to w praktyce, że projektując drogę, równolegle dokonuje się podziałów geodezyjnych gruntów, niezbędnych do jej budowy.

Za wywłaszczone grunty będzie przysługiwało odszkodowanie wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Planowany termin zakończenia prac projektowych i otrzymanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej od Starosty Wągrowieckiego to II kwartał 2023r.

Droga Chociszewo – Rakojady

Dobiegają końca prace związane z wykonaniem dokumentacji na budowę drogi o nawierzchni bitumicznej z Chociszewa do Rakojad z włączenie do drogi powiatowej. Również z uwagi na fakt, że Gmina Skoki nie jest właścicielem wszystkich gruntów na trasie projektowanej drogi, postępowanie prowadzone jest w trybie tzw. specustawy drogowej, która pozwala o wywłaszczenie części gruntów niezbędnych do budowy drogi.

Nowy ciąg komunikacyjny będzie posiadał długości ok. 2 km.

Aktualnie dobiega końca podział 5 działek niezbędnych do budowy drogi. Następnie zostanie złożona dokumentacja projektowa  w Starostwie Powiatowym, celem otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Droga Pawłowo Skockie

W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego w Biuletynie Informacji Publicznej, wybrano wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Pawłowie Skockim.

Zakresem robót jest zaprojektowanie nawierzchni asfaltowej drogi o szerokości 5 m i długości ok. 2 km tj. od włączenia do drogi wojewódzkiej nr 197 w kierunku Miączynka (skrzyżowania).

Na ogłoszony przetarg zostało złożonych 5 ofert. Najdroższą ofertę skalkulowano na kwotę 158.670 zł a najtańsza wynosi 30.750 zł. Umowa  na opracowanie dokumentacji zostanie zawarta z najtańszym wykonawcą tj. AS Biuro Projektów i Nadzoru z Zielonej Góry z terminem realizacji zadania do 30 kwietnia 2023r.