Mieszkańcy Skoków bardzo często pytają o dalsze losy ulicy Antoniewskiej. Prace zostały rozpoczęte i po zrealizowaniu pewnych etapów przerwane.

Ulica  Antoniewska w Skokach jest drogą powiatową. Oznacza to, że jej zarządcą jest starosta wągrowiecki, który odpowiada za jej utrzymanie. W jego imieniu utrzymaniem dróg powiatowych zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Przetarg na przebudowę tej drogi ogłaszał starosta. W warunkach przetargu  ustalał zakres prac i termin realizacji oraz zawierał jako inwestor umowę z wykonawcą. Z tego tytułu Gmina Skoki nie ma  realnego wpływu na wykonawcę  prac, pomimo tego, że droga jest na terenie miasta Skoki – wyjaśnia Adam Zdanowski, podinspektor w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Zwróciliśmy się z zapytaniami prasowymi do Roberta Torza, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, który przesłał do redakcji obszerne wyjaśnienie.

Inwestycja ta jest objęta między innymi dofinansowaniem ze środków rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych, na zasadach określonych w umowie między Powiatem Wągrowieckim a Wojewodą Wielkopolskim. W myśl postanowień umowy niniejsze zadanie jest zadaniem wieloletnim, którego zakończenie (…)określone jest w harmonogramie rzeczowo-finansowym na koniec sierpnia 2022 roku – informuje dyrektor Torz.

Dowiadujemy się również, że w drodze przetargowej wyłoniony został wykonawca, czyli firma Kowalski Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. „Wykonawca, w ramach realizowanej inwestycji, przedstawił harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót objętych zamówieniem, zgodny z przyjętym planem finansowym i techniką wykonania oraz przejął plac budowy i rozpoczął prace budowlane” – czytamy w informacji. Wynika z niej również to, że zakres robót inwestycyjnych obejmuje roboty z branży kanalizacji deszczowej,   elektrycznej i drogowej.

Ulica nie została wyłączona z ruchu, a trwające prace stanowiły utrudnienie dla jej użytkowników. Według zapewnień dyrektora R. Torza, zaplanowane prace zostały zakończone przed przewidzianym harmonogramem terminem i mogło powstać wrażenie przerwania robót w danym okresie.

Na uwadze należy mieć, iż wykonanie robót związanych z głównym kolektorem kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem w terminie wcześniejszym znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez skrócenie czasu trwania niedogodności związanych z tego rodzajem wykonywanych robót” – to cytat z pisma dyrektora PZD.

Wynika z niego też jednoznacznie, że: „W dalszym etapie realizacji inwestycji wykonawca nie podjął kontynuacji kolejnych przewidzianych do wykonania prac z pozostałych branż i zwrócił się do Zamawiającego (starostwa – przyp. red.) z prośbą o aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego.”

Wykonawca uzasadniał swoją prośbę zbliżającą się zimą oraz okolicznościami niezależnymi od jego woli. I tu wskazuje na istniejącą sytuację epidemiologiczną związaną z SARS-Cov-2, która przełożyła się na sytuację kadrową w jego i podwykonawców firmach, na opóźnienia w dostawie materiałów, na zachwianie w dostępności produktów związanych z budownictwem drogowym i ich aktualnej wartości.

Istniało też niebezpieczeństwo, że zimowe pogorszenie się warunków pogodowych w okresie zimy mogłoby doprowadzić do przymusowego przerwania robót, a przez to zwiększyłyby się utrudnienia i pogorszyłoby się bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Z treści wyjaśnienia wynika, że Starostwo Powiatowe w Wągrowcu uznało to uzasadnienie i zgodziło się na zmiany w harmonogramie, jednakże zobowiązało wykonawcę do zachowania terminu zakończenia prac.

Dyrektor Torz zapewnia również, że w trakcie przerwy w robotach starostwo i wykonawca podejmowali działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i przejezdność na rozbudowanym odcinku ul. Antoniewskiej. – Jest to nadal teren budowy i użytkownicy powinni zastosować się do wprowadzonych i obowiązujących nakazów związanych z poruszaniem się na przedmiotowym terenie, zgodnie z czasową organizacją ruchu – apeluje szef Powiatowego Zarządu Dróg.