Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych                    

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpad (tj. przedsiębiorstwa, szkoły, przedszkola, banki, poczta, urzędy, Rodzinne Ogrody Działkowe)

Dokonano zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która pozwoliła nam urealnić sztucznie zaniżone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, których właścicielami są przedsiębiorcy i jednostki publiczne.

Poprzednia ustawa wprowadziła zupełnie nierynkowe, całkowicie odbiegające od rzeczywistości maksymalne stawki opłat od nieruchomości niezamieszkałych. Ustawa narzuciła sztywną opłatę za pojemnik 1100 litrowy, która  nie mogła być wyższa niż 58,21 zł. Równocześnie inne zapisy tej samej ustawy spowodowały gwałtowny wzrost kosztów obsługi systemu.

Przy tak ustalonej górnej stawce opłat za pojemnik, przyjmując minimalną gęstość odpadów, w pojemniku 1100 litrowym nie mogłoby być ich więcej niż 43 kg. Co jest zupełnie nierealne. Wiele samorządów z obawy przed finansowymi konsekwencjami wprowadzenia górnych stawek opłat, zdecydowało o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami, niektórzy otwarcie mówili o konieczności dopłacania do systemu ze zwiększonych opłat od mieszkańców.

Gmina Skoki, mając na uwadze kwestie ekonomiczne i środowiskowe (możliwość wpływania na strumienie odpadów) nie zrezygnowała z obsługi tych nieruchomości, mimo trudnej sytuacji.

Zmieniona ustawa pozwoliła na przyjęcie stawek opłat, które być może w znacznym stopniu pokryją rzetelnie obliczone koszty utrzymania systemu. Uchwała określająca nowe stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych została podjęta i opublikowana w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego w grudniu 2021.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła zastrzeżeń do sposobu ich kalkulacji.

Nowe stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych będą obowiązywały od 1 marca 2022 br.