Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023 był tematem spotkań konsultacyjnych, które odbyły się 19 czerwca i 3 sierpnia 2017 r.

Program spotkań obejmował podsumowanie dotychczasowych działań, prezentację obszarów zdegradowanych, rozmowę na temat tego czym jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki, omówienie celów rewitalizacji Gminy Mircze, wizji obszarów rewitalizowanych oraz rozmowę na temat projektów rewitalizacyjnych, omówienie wstępnego projektu  Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017-2023.

W programie Rewitalizacji znalazły się następujące projekty:

 1. Modernizacja budynku dworca kolejowego w Roszkowie na cele społeczno-kulturalno-edukacyjne
 2. Zagospodarowanie otoczenia dworca kolejowego w Roszkowie poprzez budowę parkingów typu P&R, B&R, dróg dojazdowych, ciągów pieszych i małej architektury
 3. Przebudowa z adaptacją spichlerza zespołu dworsko-folwarcznego w Roszkowie na cele świetlicy wiejskiej dla lokalnej społeczności
 4. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Roszkowo – Skoki
 5. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Sława Wielkopolska – Skoki
 6. Budowa placu zabaw w Roszkówku
 7. Budowa placu zabaw w Szczodrochowie
 8. Modernizacja budynku dworca kolejowego w Sławie Wielkopolskiej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalno-edukacyjne
 9. Zagospodarowanie otoczenia budynku dworca kolejowego w Sławie Wielkopolskiej poprzez budowę parkingów typu P&R, B&R, dróg dojazdowych, ciągów pieszych i małej architektury – inwestycja
 10. Modernizacja i rozbudowa budynku dworca kolejowego w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalno-edukacyjno-rekreacyjne
 11. Centrum Integracji Mieszkańców w Skokach – w ramach projektu przewiduje się stworzenie i uruchomienie na parterze budynku po dworcu kolejowym w Skokach miejsca spotkań dla lokalnej społeczności. Przewiduje się uruchomienie: – sali wyposażonej m.in. w tory do kręgli, stoły bilardowe, cymbergaje, gry typu dart;  – miejsca zabaw dla dzieci. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centrum Integracji Mieszkańców przewiduje się zatrudnienie animatorów/opiekunów, których zadaniem będzie dbanie o obiekt, jak też organizowanie zajęć dla dzieci , młodzieży i dorosłych
 12. Centrum Coworkingu w Skokach – w ramach projektu przewiduje się stworzenie i uruchomienie na piętrze budynku po dworcu kolejowym w Skokach przestrzeni pełniącej funkcję Centrum Coworkingu, tj. miejsca pracy dla lokalnych „wolnych strzelców”. Jest to szansa m.in. dla matek z małymi dziećmi, które w czasie korzystania z Centrum będą mogły pozostawić dzieci w miejscu zabaw, zlokalizowanym na parterze budynku, pod fachową opieką. Planuje się organizację różnego rodzaju szkoleń dla przedsiębiorców, jak też osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej.
 13. Centrum Historii Miejskiej w Skokach – W ramach projektu planuje się stworzenie w pomieszczeniu na parterze budynku po dawnym dworcu kolejowym w Skokach: Izby Pamięci i/lub sali wystaw lokalnych artystów oraz lokalu pełniącego funkcję siedziby dla lokalnej organizacji pozarządowej. Przewiduje się organizację zajęć edukacyjnych o charakterze kulturalno-historycznym, wernisaży itp.
 14. Bezpiecznie na drodze – zadanie polegające na organizacji dla dzieci, młodzieży oraz pozostałych mieszkańców obszaru rewitalizacji zajęć w zakresie zapobiegania /wystrzegania się wykroczeń w ruchu drogowym. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez przedstawicieli służb porządkowych, jak i osoby zajmujące się edukacją w zakresie bezpieczeństwa, aby zapewnić wszechstronne spojrzenie na omawiane aspekty
 15. Budowanie wspólnoty – zadanie polegające na zaoferowaniu mieszkańcom obszaru rewitalizacji chętnym do działania na rzecz rozwoju lokalnego i lokalnej społeczności uczestnictwa w cyklu spotkań i szkoleń rozwijających umiejętności budowania pozytywnych relacji z otoczeniem, podejmowania inicjatyw oddolnych, a także możliwości i formalizowania tych inicjatyw.
 16. Wsparcie dla rodzin – Wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla osób z uzależnieniami i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy w rodzinie – spotkania ze specjalistami
 17. Spotkania sąsiedzkie – planowanie i organizowanie z mieszkańcami przedsięwzięć integracyjnych, aktywizujących i kulturalnych we wszystkich jednostkach wchodzących w skład obszaru rewitalizacji – wykorzystanie potencjału i kreatywności mieszkańców. Jednocześnie zarówno podczas spotkań, jak i poprzedzających ich przygotować mieszkańcy będą mieli szanse poznać się lepiej i nawiązać relacje, obdarzając siebie zaufaniem
 18. Bank czasu – Utworzenie Banku Czasu, czyli platformy – instytucji bezpłatnej wymiany usług pomiędzy mieszkańcami. Mieszkańcy oferują usługi, jakie potrafią i mogą wykonać, jednocześnie zyskując możliwość korzystania z usług innych osób zrzeszonych w Banku Czasu
 19. Młodzi przedsiębiorcy – Wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą wraz z cyklem spotkań z zakresu z zakładania własnej działalności gospodarczej. W ramach spotkań poruszone zostaną m.in. kwestie prawne prowadzenia działalności. Ponadto omówiony będzie temat obecnej sytuacji na rynku pracy, możliwości zatrudnienia i jego prawno-formalnych aspektach
 20. Szkolenia dla osób bezrobotnych – realizacja szkoleń w zakresie nabywania przydatnych na rynku pracy kompetencji twardych, takich jak kursy językowe, przyuczenie do zawodu, obsługa komputera, i miękkich, np. umiejętność pracy w zespole
 21. W poszukiwaniu wiedzy – dzieci dorosłym, dorośli dzieciom – stworzenie Sali w budynku Dworca, w której wszyscy bez ograniczeń wiekowych mogliby nauczyć się czegoś nowego. Miejsce zabawy i miłej atmosfery. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli mieszkających na terenie Gminy oraz osoby specjalnie przeszkolone (animatorzy)

Wszystkie materiały informacyjne dotyczące Programu Rewitalizacji dostępne są na stronie Gminy Skoki www.gmina-skoki.pl w zakładce „Rewitalizacja” oraz w pokoju nr 12/segment A u Marianny Gregorczuk- inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Urzędu Gminy Miasta i Gminy w Skokach, ul. Cistowicza 11, 62-085 Skoki, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

PRZYPOMINAMY

Rewitalizacja – co to jest?

Rewitalizacja to proces, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów uznanych za problemowe. Następuje to poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru, cechującego się wolniejszym tempem rozwoju.

Jako tereny, które w pierwszej kolejności powinny zostać poddane rewitalizacji zostały wskazane obszary obejmujące następujące jednostki przestrzenne: sołectwo Roszkowo, Roszkówko, Sława Wielkopolska, Szczodrochowo, Strefa 1 miasta Skoki (ulice wchodzące w skład strefy nr 1: Strumykowa, Kręta, Kościelna, Jana Pawła II, Plac Powstańców Wielkopolski, Plac Strażacki, Ogrodowa, Rynkowa, Parkowa), Strefa 3 miasta Skoki (ulice wchodzące w skład strefy nr 3: Akacjowa,  Brzozowa,  Jarzębinowa, Jesionowa, Karolewo, Kasztanowa, Klonowa, Polna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Jodłowa, Lipowa) oraz Strefa 4 miasta Skoki (ulice wchodzące w skład strefy nr 4: Ciastowicza, Dworcowa, Dąbrowskiego, Kazimierza Wielkiego, Łąkowa, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Turystyczna, Wczasowa, Wągrowiecka, Zamkowa + Parkowa, Kościelna)

Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 19,93 km², co stanowi 10,04% powierzchni gminy. Zamieszkuje go 2 639 osób, a więc 27,9% mieszkańców gminy Skoki.

Najistotniejsza sfera społeczna

Najistotniejsze są negatywne zjawiska w sferze społecznej, a uzupełniającym – zjawiska w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Diagnozę wspomnianych zjawisk przeprowadzono w oparciu o analizę danych statystycznych i badania przeprowadzone wśród mieszkańców Miasta i Gminy Skoki.

Przy opracowaniu diagnozy pod uwagę wzięto między innymi liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Pod uwagę wzięto także między innymi stan infrastruktury drogowej, budynków użyteczności publicznej czy też ilość wydarzeń kulturalnych.

Zespół ds. rewitalizacji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*