Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Tadeusz Kłos
Sekretarz Gminy Skoki – Blanka Gaździak
Skarbnik Gminy Skoki – Aleksandra Kamińska
Kontakt – 61 8925 800 (sekretariat) fax 61 8925 803

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kierownik Referatu: Blanka Gaździak  tel. 61 8925 809

Daria Urbaniak
Pomoc administracyjna
(tel. 61 8 925 811) – biuro nr 9/Segment A

SEKRETARIAT

61 8 925 800
fax  61 8 925 803
sekretariat@gmina-skoki.pl
Biuro nr 16/ Segment A

Joanna Wolicka – Przywarty
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Akta stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)

61 8 925 806
Biuro nr 1/Segment A

Monika Wiertel
inspektor ds. społeczno-obywatelskich

Dowody osobiste. Sprawy meldunkowe
Działalność gospodarcza.
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Zezwolenia na imprezy masowe.
Sprawy poboru. Zgromadzenia.

61 8 925 806
Biuro nr 1/Segment A

Kinga Pilna
inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej

Sport, place  zabaw, OSP, ochrona przeciwpożarowa
Pożytek publiczny.
Zarządzanie kryzysowe
Sprawy obronne.

61 8 925 811
Biuro nr 9/Segment A

Katarzyna Przybysz
inspektor – obsługa biura Rady.

Organizacja pracy Rady i jej organów.
Organizacja wyborów.

61 8925 812
Biuro nr 10/Segment A

Karolina Stefaniak
inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą

Promocja gminy.
Współpraca z zagranicą.
Organizacja imprez turystycznych i promocyjnych.

61 8 925 820
Biuro nr 11/Segment A

Witold Bzdęga
starszy informatyk

Mateusz Gawkowski
pomoc informatyka

Internet bezprzewodowy.
Informatyzacja Urzędu.

61 8 925 825
Biuro nr 7/ Segment B

 

Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Kierownik Referatu: Artur Nowakowski tel. 61 8 925 805

Artur Nowakowski
kierownik Referatu

Inwestycje gminne kubaturowe.
Decyzje podziałowe i rozgraniczeniowe.

61 8925 805
Biuro nr 18/Segment A

Adam Zdanowski
podinspektor ds. infrastruktury, gospodarki przestrzennej i drogownictwa

Drogi, Oświetlenie uliczne.
Inwestycje gminne liniowe.

61 8 925 820
Biuro nr 11/ Segment A

Monika Wysocka
inspektor ds. infrastruktury i planowania przestrzennego

Decyzje o warunkach zabudowy.
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w studium lub planie.
Wypisy i wyrysy z planu miejscowego i studium.
Opłata planistyczna.

61 8 925 804
Biuro nr 18/Segment A

Daria Buksakowska
podinspektor ds. infrastruktury i planowania przestrzennego

Decyzje o warunkach zabudowy.
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w studium lub planie.
Wypisy i wyrysy z planu miejscowego i studium.

61 8 925 804
Biuro nr 18/Segment A

Karolina Stefaniak
inspektor

Numery porządkowe nieruchomości.
Uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

61 8 925 820
Biuro nr 11/Segment A

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Kierownik Referatu: Adrianna Urbaniak tel. 61 8 925 814

Adrianna Urbaniak
kierownik Referatu (od1.04.2018)

Tomasz Smacha
podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej
i administrowania budynkami komunalnymi

Administrowanie mieniem komunalnym.
Sprzedaż nieruchomości.
Najem/dzierżawa lokali komunalnych.

Przydziały lokali mieszkalnych i socjalnych.
Gospodarka mieszkaniowa.

61 8 925 814
Biuro nr 3/ Segment B

Julia Gizińska
podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym

Ryszard Kobus
podinspektor ds. jednostek pomocniczych i rolnictwa

Sprzedaż nieruchomości.
Użytkowanie wieczyste.
Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Sprawy obsługi sołectw.
Sprawy rolnictwa.
Dzierżawa/sprzedaż nieruchomości rolnych.
Gospodarka nieruchomościami rolnymi.

61 8 925 815
Biuro nr 5/ Segment B

 

Referat Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu: Krzysztof Mańka tel. 61 8925 817

Krzysztof Mańka
kierownik Referatu

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
Zezwolenia na utrzymywanie psa uznawanej za agresywną.
Uzyskanie dofinansowania – likwidacja azbestu.

61 8 925 817
Biuro nr 2/Segment B

Agata Ruta
inspektor ds. ochrony środowiska
(zastępstwo za Aleksandrę Frankowską )

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

61 8 925 817
Biuro nr 2/Segment B

Joanna Osiecka
podinspektor ds. gospodarki odpadami

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Rejestr działalności regulowanej.

61 8 925 816
Biuro nr 1/Segment B

 

Referat Oświaty
Kierownik Referatu: Beata Nowak-Szmyra tel. 61 8 925 817

Beata Nowak-Szmyra
kierownik Referatu
z-ca kierownika USC

Sprawy oświaty.
Uzyskanie dofinansowania do kształcenia młodocianego pracownika.

61 8 925 836
Biuro nr 4/Segment A

Bożena Witkowska
podinspektor ds. płac

Uzyskanie stypendium szkolnego.
Uzyskanie zasiłku szkolnego.
Dodatki mieszkaniowe.
Sprawy płacowe.

61 8 925 807
Biuro nr 6/Segment A

Alicja Wołkow
podinspektor ds. finansowych

Dotacje przedszkolne.
Dowozy szkolne.

61 8 925 807
Biuro nr 6/Segment A

 

Referat Gospodarki Budżetowej
Kierownik Referatu: Aleksandra Kamińska tel. 61 8 925 813

Wioleta Kujawa
inspektor- kasjer

KASA

61 8 925 810
Biuro nr 7/Segment A

Krystyna Torzewska
inspektor ds. wymiaru podatku i opłat
Dominika Szczepaniak
podinspektor ds. wymiaru podatku i opłat
Katarzyna Jarzembowska
podinspektor ds. księgowości podatkowej

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
Podatek od środków transportowych.
Uzyskanie ulg w spłacie podatku.
Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego.
Zaświadczenia dot. płatników podatku.
Egzekucja podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

61 8 925 819
Biuro nr 3/Segment A

Ewa Szczepaniak
inspektor ds. płac i budżetu
Wioletta Małecka
inspektor ds. księgowości budżetowej
Milena Gogulska
podinspektor ds. planowania, sprawozdawczości i rozliczeń zobowiązań

Księgowość

61 8 925 826
Biuro nr 2/ Segment A

Paulina Dembińska-Olejniczak
podinspektor ds. księgowości budżetowej
Beata Becker
inspektor ds. podatków i opłat
Kamila Fredrych
inspektor ds. księgowości budżetowej i planowania

Wieczyste użytkowanie.
Dzierżawa i najem, sprzedaż nieruchomości.
Opłata za zajęcie pasa drogowego. Wystawianie faktur (sprzedaż drewna, wynajem świetlic).
Egzekucja powyższych dochodów oraz podatku od środków transportowych.
Księgowość.

61 8 925 824
61 8 925 818
Biuro Nr 5/Segment A

Samodzielne stanowiska pracy

Marianna Gregorczuk
inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Pozyskiwanie dofinansowania realizacji zadań gminy.

61 8 925 808
Biuro nr 12/Segment A

Mirosława Nowakowska
radca prawny Urzędu

Obsługa prawna Urzędu

Biuro nr 6 /Segment B