W dniu 11 lutego w sali Biblioteki Publicznej w Skokach odbyło się Walne zebranie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 120 w Skokach, podsumowujące działalność Koła i Zarządu za rok 2006.

Na spotkanie oprócz członków Koła zaproszeni zostali goście min. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztof Migasiewicz, Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach Krzysztof Jachna oraz przedstawiciele Gospodarstwa Rybackiego w Skokach Bernard Lubiatowski i Ireneusz Belter, a także przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW Ryszard Wachowiak.

Obrady otworzył i poprowadził Prezes Koła Alojzy Pacholski.

Najważniejszym wydarzeniem obchodzonym 25 marca 2006 roku były uroczystości Jubileuszowe 50-lecia powstania Koła, które upamiętnia ufundowany na tę okoliczność i poświęcony w ich trakcie sztandar Koła. Od tej chwili poczet sztandarowy „wędkarzy” uczestniczy we wszelkich uroczystościach samorządowych, państwowych i kościelnych. W 2006 roku Koło kontynuowało współpracę z wędkarzami z Niemiec i zapoczątkowało kontakty partnerskie z kolegami z Holandii oraz z Kołem Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Skokach. Pozytywnie też rozwijała się współpraca z władzami samorządowymi Gminy, z Nadleśnictwem Państwowym i z Gospodarstwem Rybackim w Skokach.

Kontynuując działania rekreacyjne dla swych członków Zarząd zorganizował jak każdego roku siedem zawodów wędkarskich, w tym: na otwarcie sezonu, o mistrzostwo Koła, drużynowe rejonu VI, o Puchar Burmistrza MiG Skoki z okazji Dni Miasta i Gminy Skoki, dla aktywu Koła, gruntowe oraz spinningowe zawody na Warcie i na jeziorze w Skorzęcinie. Podobnie jak w latach minionych Zarząd z okazji Dnia Dziecka zorganizował Piknik Wędkarski, w którym udział wzięło 47 dzieci. W minionym roku zorganizowano po raz pierwszy wyjazd na połowy dorsze na Bałtyku.
W okresie wiosennym członkowie Koła porządkowali obrzeża jezior i tereny przystani łodziowych, a przed każdymi zawodami stanowiska wędkarskie.
Koło uczestniczyło też w imprezach organizowanych na cele charytatywne min. II Koncercie Charytatywnym „Skoczanie Kościołowi” i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Praca ta zyskała uznanie członków, które wyraziło się jednomyślnym absolutorium dla Zarządu.
Uchwalając plan pracy na rok 2007 Koło postanowiło powtórzyć dokonania roku 2006 wprowadzając dodatkowo 24.03.2007 spotkanie rocznicowe połączone ze mszą świętą z okazji 51 rocznicy powstania Koła.

W trakcie zebrania wręczono też odznaki honorowe przyznane przez władze Polskiego Związku Wędkarskiego oraz puchary i statuetki za osiągnięcia wędkarskie.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w zawodach na dorsze: Paweł Winkel, Dariusz Bałażyk i Karol Neuman uhonorowani zostali pucharami, a zwycięscy rankingu na najlepszego wędkarza roku 2006 w kategorii seniorów Andrzej Szymkowiak i w kategorii juniorów Piotr Futro statuetkami pamiątkowymi.

Trzej młodzi wędkarze: Piotr Mielcarek, Piotr Futro i Marcin Pełczyński otrzymali poradniki wędkarskie. Odznakę Wzorowego Młodego Wędkarza otrzymał Leszek Stoiński.

Srebrną Odznakę PZW z rąk Ryszarda Wachowiaka otrzymał Wojciech Kłosowski.

W trakcie zebrania dyskutowano o wzajemnym stosunkach pomiędzy Gospodarstwem Rybackim w Skokach a Kołem PZW.

Edmund Lubawy