15 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Skoki na 2017 rok. Burmistrz Tadeusz Kłos, przewodniczący rady Zbigniew Kujawa oraz przewodniczący poszczególnych komisji podkreślali, że jest to dobry budżet, uwzględniający potrzeby skockiej społeczności.

Warto zaznaczyć, że tak wysokiego budżetu Skoki jeszcze nie miały. Dochody samorządu w roku 2017 mają wynieść aż 45,3 mln złotych, a wydatki – 48,5 mln. Dla porównania – budżet na 2016 rok – zakładał dochody na poziomie 35,1 mln złotych, a wydatki – 36,6 mln. Skok zarówno dochodów, jak i wydatków jest więc ogromny. Wynika to przede wszystkim z realizacji programu 500+ na który z budżetu państwa gmina otrzyma dotację celową w wysokości 5,1 mln zł oraz przyznania dotacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na „Budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach” w wysokości 3,2 mln zł. Dokument można przejrzeć na stronie biuletynu informacji publicznej skoki.nowoczesnagmina.pl

Najważniejsze wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2017 to:

 • budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach – 4 125 962 zł
 • budowa mieszkań komunalnych w Skokach – 1 450 000 zł
 • termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach – 1 103 114 zł

Drogi

Nie zabraknie też pieniędzy na modernizację i przebudowę istniejących dróg. W Skokach wybudowana ma zostać nawierzchnia na ulicach Krańcowej, Bocznej, Wąskiej, Łąkowej i Przylesie, na które przeznacza się 603 000 zł. Planuje się też przebudowę dróg gminnych w Jabłkowie, Pomarzankach, Łosińcu, w Potrzanowie oraz budowę ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196. W sumie na ten cel zabezpieczono 729 000 zł.

Inwestycje w tereny sportowo-rekreacyjne

Na 2017 rok przewidziano kilka inwestycji w obiekty sportowe. Z pewnością ucieszy wszystkich rowerzystów i spacerowiczów planowana budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad skockimi łęgami, budowa samoobsługowej Stacji Naprawy Rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa na rzece Mała Wełna w okolicach ORLIKA.  W budżecie znalazły się również pieniądze na budowę nowego ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach. Ponadto wykonany ma zostać monitoring kompleksu boisk ORLIKA w Skokach.

Oświata

Dużym beneficjentem budżetu jest oświata. Wydatki na oświatę i wychowanie przekraczają nieco ponad 13 mln zł, w tym tylko 101 970 zł zostanie przeznaczone na wydatki majątkowe, takie jak  modernizacja chodników i zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu w Skokach, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach oraz modernizacja budynku i wykonanie wiaty rowerowej Gimnazjum w Skokach.

Dotacje

4,37 mln złotych z budżetu gminy zostanie udzielonych w formie dotacji podmiotowej. Beneficjentami są Stowarzyszenie Edukacyjnego TĘCZA, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzanowie, Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach, Niepubliczny Żłobek Wesoły Maluszek w Skokach, Niepubliczne Przedszkole w Skokach oraz Biblioteka Publiczna w Skokach. Na dotacje celowe natomiast gmina przeznaczy 316 800 zł.  Również Powiat Wągrowiecki otrzyma wsparcie w formie dotacji na rozbudowę drogi powiatowej 1656P ul. Antoniewskiej w Skokach w kwocie 630 000 zł.

Największe dochody na 2017 rok to:

 • subwencje ogólne z budżetu państwa – 11 140 394 zł
 • dochód z podatków lokalnych – 10 231 050 zł
 • dochód z udziału w podatku dochodowym – 5 601 469 zł
 • dotacja celowa na realizację programu 500+ i innych świadczeń z pomocy społecznej – 9 005 748 zł
 • dotacja ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na „Budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach” 3 220 404 zł
 • sprzedaż nieruchomości – 1 625 000 zł
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 309 000 zł
 • wpływy z zajęcia pasa drogowego – 550 000 zł
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – 503 000 zł

Budżetowa różnica między przychodami a rozchodami wynosi 3,25 miliona złotych i zostanie sfinansowana przychodami z tytułu kredytów.

Przyjęta uchwała budżetowa na rok 2017 to dokument prorozwojowy i prospołeczny, pozwalający optymistycznie spoglądać na nadchodzący rok.