Poniedziałkowa sesja (11 lipca) została poprzedzona wspólnym posiedzeniem komisji, które zaopiniowały projekty uchwał.

Dotyczyły one:

 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok;
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2-36;
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miejscowości Budziszewice;
 • przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miejscowości Roszkówko;
 • średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skoki na rok szkolny 2022/2023;
 • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych.

Zmiana uchwały budżetowej – dochody bieżące

Zmiana w uchwale budżetowej spowodowana była zwiększeniem dochodów budżetu Gminy o kwotę 10.084.985,00, co wynika z przyznania środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego ul. Polnej. Po uwzględnieniu tej kwoty dochody Gminy wynoszą 72.473.090,65 zł.

Dochody bieżące w wysokości 54.408.908,08 zł zawierają w sobie dotacje i środki zewnętrzne w wysokości 807.500,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 16.064.182,57 zł zawierają w sobie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków w kwocie 109.388,00 zł.

Łączne dochody Gminy Skoki z tytułu dotacji i środków zewnętrznych wynoszą 916,888,00.

Wydatki budżetu Gminy

W wyniku uchwalenia zwiększenia dochodów budżetu Gminy i zaplanowania wydatkowania środków zewnętrznych, zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 11.170.598,00 zł. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 78.571.217,57 zł.

Deficyt budżetu

Po uchwalonych zmianach deficyt budżetu wynosi 6.098.126,92 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i wolnymi środkami oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

W zakresie dochodów zmiany w budżecie wynikają z:

 • Przyznania Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz otrzymania wstępnej promesy wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 10 mln złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki”,
 • Zwiększenia o 10 tys. złotych wpływów z podatku od spadków i darowizn. Kwota ta planowano w budżecie, została przekazana do budżetu Gminy przez Urząd Skarbowy. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat wpływy zwiększyły się o 35 tys. zł.
 • Zwiększenia o 17 tys. złotych dochodów z tytułu kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 • Refundacji kosztów dotacji przedszkolnej w wysokości 9.282 zł ponoszonej przez Gminę Skoki na dziecko z gminy Kiszkowo uczęszczające do placówki przedszkolnej w Jabłkowie.
 • dochodu w kwocie 13.703 zł przekazanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za złożone za pośrednictwem gminy wnioski w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Bieżące wydatki budżetu Gminy stanowią:

 • Dotacja celowa w wysokości 50 tys. złotych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na doposażenie zbiornika retencyjnego wody wraz z przepompownią w Potrzanowie. Wymagane jest zamontowanie sond sterujących napełniania zbiornika, montaż przepływomierza oraz wykonanie instalacji elektrycznej.
 • Wydatkowanie kwoty 10.526.316 złotych na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki”. Dotacja wynosi 10 mln zł, a wkład własny gminy 526.316 zł.
 • Wydatkowanie kwoty 70 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w Wysokiej i ul. Smolarki w Potrzanowie.
 • Zwiększenie o 100 tys. złotych wydatków na termomodernizację elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 45 w Skokach oraz wydatkowanie kwoty 5 tys. zł na modernizację łazienki w mieszkaniu przy ul. Zamkowej 9/8.
 • Przeznaczenie dodatkowych 10 tys. złotych na organizację 14. Gali Rzeczy Ciekawych.
 • Planowy wydatek kwoty 20 tys. złotych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup i montaż bram garażowych w Komisariacie Policji w Skokach.
 • Dotacja w wysokości 5.500 zł jako wkład własny OSP Skoki do zakupu przewodów hydraulicznych. Jednostka OSP w Skokach uzyskała na ten cel dotację 9.500 zł ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
 • Na obsługę bieżącego długu publicznego zabezpieczono kwotę 320 tys. złotych, co jest następstwem wzrostu stóp procentowych od zaciągniętych kredytów długoterminowych. Zmniejszeniu o 55 tys. złotych uległa spłata poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
 • 9.282 zł przeznacza się na refundację kosztów dotacji przedszkolnej na dziecko z terenu gminy Kiszkowo, które uczęszcza do przedszkola w Jabłkowie.
 • O 30 tys. zł zwiększa się wydatki na planowane zabiegi rehabilitacyjne dla uprawnionych mieszkańców gminy Skoki. Spowodowane jest to zmianą stawek minimalnych wynagrodzeń w służbie zdrowia.
 • Na utrzymanie samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych przeznacza się 5 tys. złotych.
 • 20 tys. zł przeznacza się na remont wieży widokowej znajdującej się na placu targowo-parkingowym w Skokach. Na bieżące utrzymanie szaletu miejskiego oraz budynku administracyjno-biurowego na targowisku przeznacza się 5 tys. zł.
 • W związku ze znacznym wzrostem cen opału o 15 tys. zł zwiększa się planowane wydatki na zakup węgla dla świetlic wiejskich na terenie gminy.
 • Na modernizację budynku i ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Rejowcu zaplanowano 40 tys. zł.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 3,5 mln złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycji. Kredyt zostanie zaciągnięty na 14 lat, a spłata kapitału i odsetek zostanie sfinansowana z dochodów własnych Gminy.

Rada miejska uchwaliła przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Budziszewice. Jednogłośnie też uchwalono przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko.

Uchwalono również średnie stawki jednostki paliwa na terenie Gminy Skoki na rok szkolny 2022/2-23. Stawki te dotyczą zwrotu rodzicom lub opiekunom prawnym kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Dla oleju napędowego wynosi ona 7,78 zł/l, dla benzyny 7,98 zł/l, a dla autogazu 3,60 zł/l.

Rada uchwaliła również zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych.