9 grudnia odbyła się 36 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Podczas obrad podjęto uchwały z zakresu gospodarki odpadami oraz opieki nad zwierzętami.

UWAGA!!!
Zmiany w gospodarce odpadami NIE DOTYCZNĄ MIESZKAŃCÓW – użytkowników nieruchomości zamieszkałych.

Zmianie ulegną opłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku:

Domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – opłata wyniesie 191,90 zł za rok.

W przypadku niesegregowania odpadów opłata wyniesie 767,60 na rok.

Nieruchomości niezamieszkałych (m.in. firm, przedsiębiorstw, instytucji, szkół, przedszkoli, żłobków, banków, poczty, Rodzinnych Ogrodów Działkowych).

Pojawiła się długo oczekiwana przez samorządy, zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmienione 23 września przepisy umożliwiły urealnienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach, których właścicielami są przedsiębiorcy i jednostki publiczne.

Poprzednia ustawa wprowadziła zupełnie nierynkowe, całkowicie odbiegające od rzeczywistości maksymalne stawki opłat od nieruchomości niezamieszkałych.
Ustawa narzuciła sztywną opłatę za pojemnik o pojemności 120l w wysokości 6,35 zł. W porównaniu rodzina 4 osobowa za taki sam pojemnik odpadów zmieszanych płaci 108 zł!

Wprowadzone opłaty:

 • za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 24,90 zł;
 • za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 49,80 zł;
 • za pojemnik o pojemności 1 100 l – w wysokości 228,25 zł;
 • za pojemnik o pojemności 1 500 l – w wysokości 311,25 zł;
 • za pojemnik o pojemności 2 500 l – w wysokości 518,75 zł;
 • za pojemnik o pojemności 7 000 l – w wysokości 1452,50 zł;
 • za worek o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł.

W przypadku nie segregowania odpadów w nieruchomości niezamieszkałej stawka opłaty stanowi czterokrotność opłaty podstawowej.

Nie uległa zmianie opłata za odpady od nieruchomości zamieszkałych, pozostaje na poziomie roku 2021 r.

Częstotliwości odbioru odpadów nieruchomości niezamieszkałych.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw umożliwiła różnicowania częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów. Wykorzystanie tego przepisu pozwoliło na modyfikację gminnego systemu odpadowego, co wpłynie na generowanie mniejszych kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Skoki.

Zmiana deklaracji o wysokości opłat

Zmianie uległ również wzór deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie dwóch rodzajów nieruchomości to jest:

 • domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • nieruchomości niezamieszkałych.

Właściciele objętych zmianą nieruchomości zostaną pisemnie poinformowani przez Urząd, o konieczności złożenia nowych deklaracji. Nowe deklarację będą obowiązywać od 1 marca 2022 r.

Częściowe pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych w 2021 roku.

Radni podjęli również decyzję, że część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokryje z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rada podjęła również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki na rok 2022.

Dokument ten reguluje realizację takich zadań jak:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. odławianie bezdomnych zwierząt;
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 6. usypianie ślepych miotów;
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt