Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na znaczy wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całej Polsce.

Zgodnie z  ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi GMINA POKRYWA KOSZTY funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługi administracyjnej tego systemu,
  • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
  • wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych,
  • utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym, (pojemniki typu DZWON).

Odpady komunalne, które są odbierane od mieszkańców przez firmę trafiają do RIPOK-u, czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w naszym przypadku jedyną instalacją do składowania odpadów zmieszanych i zielonych jest instalacja w Toniszewie. Każdy RIPOK ma określony limit przyjmowania odpadów i dokonuje ich przetwarzania w określonej cenie. Jak pokazuje poniższa tabela od marca 2019 roku stawki opłat w RIPOK-u w Toniszewie drastycznie wzrosły.

Lp. Kod odpadu Rodzaj
odpadu
Koszt zagospoda-
rowania odpadów
w MSOK-u
przed podwyżką
Cena brutto
[zł/tonę]
Koszt
zagospoda-
rowania
odpadów
w MSOK-u
po
podwyżce
Cena brutto
[zł/tonę]
2018  od 16.03.2019
1 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) 351,00 zł 475,20 zł
2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,08 zł 64,80 zł
3 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,08 zł 64,80 zł
4 15 01 07 Opakowania ze szkła 1,08 zł 64,80 zł
5 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 270,00 zł 648,00 zł
6 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 37,80 zł 48,60 zł
7 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 162,00 zł 162,00 zł
8 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 1,08 zł 43,20 zł
9 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 1,08 zł 43,20 zł

 

Przyczyną podwyżek opłat jest konieczność dostosowania stawek opłat do wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami  komunalnymi, a ten wzrost spowodowany jest wprowadzeniem zapisów rozporządzenia w sprawie jednostkowych opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty środowiskowe za składowanie odpadów stopniowo wzrastają.

Dla przykładu w 2018r. opłata za odpady zmieszane wyniosła 140 zł za tonę, w 2019r. wynosi 170 zł za tonę, a w 2020r. już 270 zł za tonę. Za zagospodarowanie odpadów zmieszanych (czyli tych co wrzucamy do pojemnika) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie w 2018 roku  zapłaciliśmy 753 435,00 zł, a w 2019r. będzie to koszt w wysokości 1 020 035,00 zł. (UWAGA ! – pod warunkiem, że ilość zebranych odpadów zmieszanych będzie taka sama jak w roku ubiegłym).

W ogłoszonym przez gminę przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skoki” na rok 2019 wpłynęły dwie oferty. Pierwsza została złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska,  które zobowiązało się wykonać zadanie za kwotę 2 122 200,00 zł. Drugą ofertę złożyło P.P.H.U. „Wspólnota” s.c. Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki, które zaoferowało kwotę w wysokości 1 920 000,00 zł. Gmina wybrała ofertę z niższą kwotą.  

Umowa, która została zawarta z Wykonawcą w grudniu 2018 roku opiewa na kwotę 1 920 000, 00 zł. (zgodnie ze złożoną ofertą nr 2). W związku ze zmianą cen jednostkowych w marcu br. w RIPOK-u, na podstawie zawartej umowy z firmą, Zamawiający zobowiązany był do renegocjacji cen o kwotę z której wynika podwyżka cen w RIPOK-u w Toniszewie, czyli o 341 050,00 zł w stosunku do kwoty pierwotnej tj. 1 920 000,00 zł.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Skoki w roku 2018 wynosił 1 710 720, 00 zł, natomiast w 2019 roku po marcowych podwyżkach w RIOPK-u będzie wynosił łącznie 2 261 050,00 (1 920 000,00 przetarg + 341 050,00 zł wzrost opłat z zagospodarowanie odpadów na składowisku), a to oznacza, że gmina Skoki będzie musiała zapłacić Wykonawcy o 550 330, 00 zł więcej w stosunku do roku ubiegłego. Zwiększony koszt odbioru i zagospodarowania odpadów związany jest w znacznej mierze ze zwiększeniem kosztu zagospodarowania odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Toniszewie.

Często jest tak, że na przetargi na odbiór odpadów zgłasza się tylko jeden lub co najwyżej dwóch Wykonawców, a wiec prawie nie ma konkurencji w tym zakresie. Taka sytuacja niejednokrotnie powoduje, konieczność akceptowania przez gminy cen, jakie dyktują firmy. Zgodnie z obowiązujący prawem gmina nie może nie zorganizować przetargu, a zaoferowanych w przetargu cen  nie może negocjować. 

Podstawą gminnego systemu gospodarowania odpadów jest jego SAMOFINANSOWANIE. Co to oznacza? Mianowicie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina jest ZOBOWIĄZANA pokrywać koszty funkcjonowania systemu z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości (brak jest możliwości prawnej dofinansowania systemu z budżetu gminy).  

GMINA NIE ZARABIA NA ODPADACH JEST TYLKO POŚREDNIKIEM W PRZEKAZYWANIU ZEBRANYCH OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW !!

Wykonawcy tłumaczą, że na wzrost kosztów odbioru odpadów wpływają następujące czynniki:

  • wzrost cen zagospodarowania odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
  • wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska (składowania odpadów na składowiskach) ustalanej przez rząd,
  • zwiększona ilością wytwarzanych odpadów zmieszanych i segregowanych,
  • znaczący wzrost wynagrodzeń pracowników firm (wzrost minimalnego wynagrodzenia i sytuacja na rynku pracy).

Gmina, zmuszona przepisami prawa, do zbilansowania gospodarki odpadami, musiała podnieść stawki dla mieszkańców.  Nie mamy jako samorząd i mieszkańcy – żadnego wpływu na ceny dyktowane przez firmy działające na rynku odpadowym. Możemy  jedynie pilnować by w systemie były zgłoszone wszystkie korzystające z niego osoby, by waga wystawionych przez nas odpadów w pojemnikach  była jak najniższa (np. przez prawidłową segregacje, kompostowanie itp.). Tylko te wspólne działania mogą Nas uchronić przed falą kolejnych podwyżek.