068_jez._BudziszewskieJez. Budziszewskie jest typowym jeziorem rynnowym, usytuowanym w kierunku północno-zachodnim.

Przez jezioro przepływa rzeka Mała Wełna łącząc je od północy z jez. Rogoźno, a od południa z jez. Rościńskim. Zbiornik połączony jest również ciekiem z jez. Czarnym.

jezioro_Budziszewskie_batymetriaParametry Jeziora Budziszewskiego:

  • Powierzchnia – 162 ha
  • Objętość –  7842,9 tyś. m3
  • Głębokość maksymalna – 14 m
  • Głębokość średnia – 4,8 m
  • Długość linii brzegowej – 10 025 m
  • Powierzchnia zlewni całkowitej – 631 km2
  • Powierzchnia zlewni bezpośredniej 18,2 km2
  • Klasa podatność na degradację – III

069_jez._BudziszewskieZlewnia całkowita jeziora odpowiada zlewni rzeki Małej Wełny zamkniętej na wypływie z jeziora. Jej powierzchnia całkowita wynosi 631km2. Obszar jest słabo zalesiony, powierzchnia lasów nie przekracza 5% zlewni Małej Wełny. W strukturze użytkowania dominują tereny rolne. Pod względem użytkowania zlewni bezpośredniej jeziora wykazują większą różnorodność. Obejmuje ona obszar o pow. 18,2km2, z czego grunty orne zajmują 10,2km2, lasy – 4,4km2, łąki – 2,8km2, bagna – 0,2km2, tereny zabudowane – 0,47km2. Oba brzegi jez. Budziszewskiego (wschodni i zachodni) są zalesione i na wielu odcinkach trudno dostępne lub niedostępne. Brzeg wschodni, zwłaszcza w części północnej, dość gwałtownie opada w kierunku jeziora (spadek ok. 30-400) w części południowej brzeg jest częściowo niedostępny i zabagniony, zwłaszcza w miejscu, gdzie dopływa Mała Wełna. Po stronie wschodniej od krańca południowego brzeg jest wysoki. Roślinność wynurzona jest uboga. Zajmuje powierzchnię 9,7ha (5,9 % powierzchni zwierciadła wody) i obejmuje 58,1% długości linii brzegowej. Reprezentowana jest głównie przez trzcinę oraz w mniejszym stopniu przez pałkę wąskolistną, sitowie i tatarak.

jez._Budziszewskie_02.05.06_002Pod względem rybackim jezioro zaliczane jest do typu sandaczowego, gospodarkę rybacką prowadzi prywatny dzierżawca. Jezioro zostało zagospodarowane dla potrzeb turystyki i rekreacji.

Na południowo-wschodnim brzegu Jez. Budziszewskiego, od strony Rościnna ulokowanych jest siedem ośrodków wypoczynkowych czynnych sezonowo, mogących przyjąć około 350 wczasowiczów.
Na tym samym brzegu, około 150m od miejsca, w którym do jeziora wpada Mała Wełna, zorganizowano duże kąpielisko.
Przy zachodnim brzegu znajdują się trzy ośrodki wczasowe z domkami letniskowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie wsi Grzybowo istnieje pas (1,5 km) domków rekreacyjnych, należących do prywatnych właścicieli. Zabudowa ma charakter nie usystematyzowany i bezprawny, większość usytuowana jest w 100 metrowej strefie przybrzeżnej jeziora. W rejonie tym znajdują się trzy duże „dzikie” kąpieliska oraz szereg mniejszych otwartych dojść do wody. Ośrodki wypoczynkowe oraz domki rekreacyjne wyposażone są w indywidualne zbiorniki bezodpływowe. Jez. Budziszewskie wraz z terenami przyległymi jest włączone do obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.

Jezioro Budziszewskie zaliczono do trzeciej klasy podatności na degradację, zbiornik jest zatem bardzo podatny na wpływy z zewnątrz i posiada bardzo niekorzystne warunku naturalne na co składa się głównie 56% udział gruntów rolnych pokrywający zlewnię bezpośrednią będących potencjalnym źródłem substancji biogennych i skażenia bakteriologicznego wód wywołanego przez nieuregulowaną gospodarkę ściekową w zlewni jeziora.

[td_block3 tag_slug=”jez. budziszewskie” limit=”6″ ajax_pagination=”next_prev” custom_title=”Działo się nad jeziorem: „]

Działo się nad jeziorem