Batymetria_jez._Maciejak_z_przylegymiParametry jez. Maciejak:

 • Powierzchnia – 62 ha
 • Objętość – 1922 tyś. m3
 • Głębokość maksymalna – 6,8 m
 • Głębokość średnia – 3,1 m
 • Długość maksymalna – 1 610 m
 • Szerokość maksymalna – 670 m
 • Szerokość średnia – 385 m
 • Długość linii brzegowej – 4 450 m
 • Powierzchnia zlewni całkowitej – 1922 km2

jez._Maciejak_wraz_z_przylegymiJest to zbiornik płytki, o wydłużonym kształcie, średnio rozwiniętej linii brzegowej i mało urozmaiconej rzeźbie dna. Część południową misy jeziora otacza las sosnowy, ponad 60% linii brzegowej porośnięta jest roślinnością wynurzoną. Strefa litoralu (przybrzeżna), która sięga do 2 m i obejmuje powierzchnię prawie 30ha, reprezentowana jest głównie przez trzcinę, pałkę wąskolistną i sitowie. Roślinność wynurzona występuje na powierzchni około 20ha, jest to głównie rogatek, moczarka, rdest oraz wywłócznik. Zalesienie występuje też na brzegu zachodnim.

maciejak i okoliceJezioro zasilane jest przez dwa cieki:

 • dopływ Kanału Dzwonowskiego z Jez. Jeziorka, wpływający od strony południowej
 • kanał ulgi rzeki Małej Wełny, wpływający od strony północno-wschodniej.

Powyżej kanału rzeka przyjmuje wody z kompleksu stawów rybnych
jez._Maciejak_maj_2008Odpływ następuje z północnego krańca jeziora ciekiem będącym lewobrzeżnym dopływem rzeki Małej Wełny. Jezioro jest podpiętrzone. Powierzchnia zlewni całkowitej jeziora (wraz z jego powierzchnią) wynosi 65,54km2. Zlewnia bezpośrednia zajmuje obszar 2,04km2 (bez powierzchni jeziora). Największa jej część przypada na tereny rolnicze: grunty orne-67,8% i łąki-7,45%. Las występuje na 21% powierzchni zlewni. Zabudowa stanowi 3,14%, a na 0,6 znajduje się woda.
Jezioro nie jest używane do transportu wodnego. Nie prowadzi się poboru wody z jeziora. Jest to jezioro typu leszczowego. Jezioro jest silnie obciążone użytkowaniem rekreacyjnym.

jez._Maciejak__1.04.06Wzdłuż zachodniego brzegu usytuowano: około 40 działek letniskowych i około 60 “dzikich” działek. Na wschód brzegu znajduje się plaża i “niestrzeżone kąpielisko”.
Jezioro Maciejak jest bardzo podatne na degradację, gdyż jezioro nie posiada naturalnych barier ochronnych, główną tego przyczyną jest mała głębokość średnia, z którą wiążą się brak stratyfikacji wód, niski iloczyn objętości jeziora do długości linii brzegowej co pociąga za sobą zbyt szybką eutrofizację (przeżyźnienie), również zagospodarowanie zlewni ma niekorzystny wpływ na jakość wód w jeziorze – prawie 68% jej powierzchni stanowią grunty orne. Znaczący dopływ zanieczyszczeń następuje kanałem ulgi Małej Wełny (powyżej kanału rzeka przyjmuje wody z ponad 140ha stawów rybnych.