REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNA I ZIELONA GMINA 2024”

§ 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.

§ 2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
na najładniejszy ogród,
na najładniejszy „zielony zakątek” (m.in. balkon, taras, teren wspólny).

§ 3. Konkurs ma na celu:
Promocję pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań stosowanych przez właścicieli nieruchomości w swoich ogrodach i innych terenach zielonych,
Poprawę estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród,
Wyłonienie najładniejszych ogrodów i „zielonych zakątków” na terenie Gminy Skoki.

§ 4.
W konkursie mogą brać udział właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Skoki.
Laureaci trzech pierwszych miejsc z roku ubiegłego, w kategorii najładniejszy ogród, wyłączeni są z udziału w konkursie.
Przystępujący do konkursu mogą zgłosić swój udział jedynie w jednej kategorii.

§ 5. Warunkiem uczestnictwa jest mailowe lub telefoniczne zgłoszenie, zawierające następujące dane: imię i nazwisko, adres nieruchomości zgłoszonej do konkursu, numer telefonu. Zgłoszenia przyjmuje Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, tel. 61 8 925 817, e mail: a.frankowska@gmina-skoki.pl.

§ 6. Przystępując do konkursu uczestnik jednocześnie deklaruje, że:
1.Przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz rejestrację fotograficzną i przekazanie praw autorskich zdjęć na rzecz organizatora konkursu.

§ 7. Zgłoszenia do konkursu należy składać do 7 czerwca 2024 roku.

§ 8. Zgłoszone nieruchomości wizytowane będą przez powołaną Komisję konkursową. Uczestnicy konkursu o terminie i miejscu zostaną poinformowani stosownym powiadomieniem.

§ 9. Kryteriami oceny są:
W kategorii konkursu na najładniejszy ogród:
a) mała architektura: kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole itp.,
b) różnorodność nasadzeń, utrzymywanie drzew i krzewów ozdobnych,
c) stan utrzymania trawników,
d) funkcjonalność nieruchomości,
e) bezpieczeństwo na nieruchomości,
f) oryginalność zagospodarowania posesji,
g) ogólne wrażenie estetyczne,
h) wkład pracy własnej.

W kategorii konkursu na najładniejszy „zielony zakątek”:
a) estetyka i pomysłowość aranżacji,
b) atrakcyjność formy, kolorystyki, doboru roślin i innych elementów,
c) ład i porządek,
d) wkład pracy własnej.

§ 10. Zgłaszający w kategorii na najładniejszy ogród do dnia 31 sierpnia 2024 roku dostarczą do tut. Urzędu (w wersji cyfrowej bądź tradycyjnej) od 4 do 6 fotografii ogrodu, zrobionych w 2024 roku, w dowolnym czasie.

§ 11. Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

§ 12. Uczestnicy konkursu o terminie i miejscu jego rozstrzygnięcia zostaną powiadomieni pisemnie.