Szanowni Mieszkańcy Gminy Skoki !!!
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z aktualnie obowiązującym rozstrzygnięciem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz orzecznictwem sądów administracyjnych zaszła konieczność wprowadzenia nowych wzorów deklaracji dla wszystkich nieruchomości.

W dniu 25 lutego 2016 roku Rada Miejska Gminy Skoki podjęła m. in. uchwały:
– w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
– w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uprzejmie prosimy o ponowne wypełnienie deklaracji i przekazanie ich do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.

Stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy  segregują odpady nie zmienia się.

Stawka opłaty dla właścicieli, którzy nie segregują odpadów jest wyższa i wynosi odpowiednio dwukrotną wysokość stawki opłaty określonej za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawki opłat przedstawia poniższa tabela:

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
SELEKTYWNY (ZŁ) NIESELEKTYWNY (ZŁ)
1 – OSOBOWE 15 30
2-3 – OSOBOWE 29 58
4-5 – OSOBOWE 39 78
6 – OSOBOWE 49 98
7 – OSOBOWE 50 (49+1) 100 (98+2)
8 – OSOBOWE 51 (49+2) 102 (98+4)
9 – OSOBOWE 52 (49+3) 104 (98+6)
10 – OSOBOWE 53 (49+4) 106 (98+8)
11- OSOBOWE 54 (49+5) 108 (98+10)
12 – OSOBOWE 55 (49+6) 110 (98+12)
13 – OSOBOWE 56 (49+7) 112 (98+14)
14 – OSOBOWE 57 (49+8) 114 (98+16)
15 – OSOBOWE 58 (49+9) 116 (98+18)

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy

POJEMNOŚĆ DEKLAROWANEGO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
SELEKTYWNY (ZŁ) NIESELEKTYWNY (ZŁ)
60L 10 20
120L 15 30
240L 20 40
1100L 90 180
KP7 (7000L) 572 1144

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
SELEKTYWNY (ZŁ) NIESELEKTYWNY (ZŁ)
114 228

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać:

miesięcznie, z góry w przypadku nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w terminie do dnia 25 każdego miesiąca za dany miesiąc,

do 25 lipca każdego roku za bieżący rok w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

bez wezwania na konto nr 43 9065 0006 0040 0400 0185 0001 lub w kasie Urzędu.

W tytule przelewu należy wpisać, za jaki okres jest dokonywana wpłaty z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi np.:

„Opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc kwiecień 2016

Formularze deklaracji dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej, u sołtysów oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, biuro nr 1, budynek B, tel. 61 8 925 816 . Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska.

Nowe deklaracje:

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
– druk: deklaracja

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
– druk: deklaracja

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
– druk: deklaracja