Z inicjatywy burmistrza Tadeusz Kłosa doszło do spotkania radnych rady miejskiej w kwestii ustalenia nowych zasad wykorzystania hali sportowo – widowiskowej w Skokach.

– Ze strony wielu organizacji pozarządowych i osób zgłaszane są do urzędu wnioski i postulaty dotyczące sposobu i możliwości wykorzystania hali sportowo – widowiskowej, będącej częścią szkoły podstawowej.

Analizowaliśmy w urzędzie te wnioski i stanęliśmy przed alternatywą: bądź powołania struktury, która w ramach swojego działania zajęłaby się wszystkimi obiektami sportowymi na terenie miasta, bądź też powierzenia hali jednostce organizacyjnej Gminy, jaką jest np. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki.

Powołanie nowej struktury generowałoby znaczne koszty dla samorządu. Drugi wariant pozwala na pewne modyfikacje organizacyjne, które prowadziłyby do jeszcze bardziej racjonalnego wykorzystania obiektu w ramach już zadysponowanych przez Gminę środków – mówi burmistrz miasta i gminy Tadeusz Kłos.

Warto przypomnieć, że kwestia wykorzystania obiektu pojawiła się niedawno podczas spotkania kierownictwa urzędu z członkami Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej przy udziale szefów i liderów działających na terenie miasta i gminy organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Gminy.

Blanka Gaździak, sekretarz Gminy oraz Beata Nowak – Szmyra – kierownik Referatu Oświaty  przedstawiły radnym zasady, na jakich opiera się dotychczasowy system finansowania osób tam pracujących i sposób rozliczania między dysponentem i użytkownikami.

Podczas ożywionej dyskusji radni wskazali na konieczność pójścia w stronę zmian organizacyjnych i stworzenia z tego obiektu miejsca integrującego ludzi, ich organizacji i stworzenia tu miejsca jeszcze bardziej przyjaznego. Tym bardziej, że jest dobra wola ze strony dyrekcji szkoły podstawowej i biblioteki.

Radni mieli też swoje uwagi i propozycje dotyczące sposobów wykorzystania, finansowania i opłat za korzystanie. Temat będzie podjęty wkrótce podczas sesji rady miejskiej. Na spotkaniu obecna była dyrektorka BPMiG Skoki Elżbieta Skrzypczak.

Burmistrz Tadeusz Kłos zaproponował radnym cykliczne spotkania poza sesjami i posiedzeniami komisji, podczas których przedstawione zostaną zadania urzędu i samorządu na najbliższy okres, a które – z perspektywy rozwoju gminy są kluczowe dla finansów publicznych i zbiorowych interesów mieszkańców.

Zdjęcia przedstawiają osoby obecne na spotkaniu: