Od 20 lutego – zebraniem we wsi Lechlin, rozpoczął się cykl spotkań Burmistrza z mieszkańcami Gminy.

Zainteresowanie mieszkańców dotyczyło głównie spraw związanych ze stanem dróg dojazdowych w poszczególnych sołectwach. Zgłoszono w tym zakresie kilkanaście wniosków dotyczących naprawy nawierzchni. Zdecydowaną większość stanowiły uwagi kierowane do stanu technicznego dróg gruntowych. Wykonawca tych prac wyłoniony został już w postępowaniu przetargowym, a prace mające na celu poprawę przejezdności wnioskowanych odcinków trwają.

Istotną sprawą pozostaje utrzymanie czystości poboczy wzdłuż dróg, niewiele się w tym temacie zmieniło. Nadal konieczne jest uruchamianie brygady sprzątającej i ponoszenie dodatkowych kosztów na zbieranie odpadów, co ciekawe dotyczy to powtarzających się cyklicznie odcinków dróg.

Na spotkaniach z mieszkańcami omówiono zasady dotyczące wycinki drzew określone w znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody i ustawy o lasach. Od 1 stycznia 2017 prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek – usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym wypadku wątpliwości dotyczyły głównie gospodarstw rolnych, a dokładniej możliwości przeznaczenia drewna pozyskanego z wycinki.

Ważnym zagadnieniem omawianym na spotkaniach była sprawa zachowania kolejności procedur wymaganych przy realizacji inwestycji mających wpływ na środowisko i to na przykładzie chlewni kurtynowych, których budową zainteresowani są rolnicy z Potrzanowa. Dynamiczny rozwój hodowli zwierząt metodami intensywnego tuczu nikogo dzisiaj nie dziwi, ale przemysłowe technologie produkcji mają niewątpliwie wpływ na stan środowiska naturalnego i jakość życia sąsiadujących z nimi mieszkańców.

Przedstawiono i przypomniano obowiązki posiadaczy drobiu, które są niezależne od wielkości stada. Zagrożenie przeniesieniem wirusa H5N8 istnieje, a ostatnim wykrytym przypadkiem zakażenia był łabędź zlokalizowany w rejonie jeziora Durowskiego. Tak więc jak najbardziej uzasadnione pozostają nakazy:

– odosobnienia drobiu i pozostawienie w zamkniętych obiektach budowlanych uniemożliwiających kontakt z dzikim ptactwem,
– zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc utrzymywania drobiu,
– zabezpieczenie paszy i wody przed dostępem dzikich ptaków,
– wyłożenie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do kurników,
– odkażanie sprzętu przeznaczonego do obsługi drobiu. 

Na każdym zebraniu omówiono zamierzenia inwestycyjne planowane do wykonania w 2017 w całej Gminie i poszczególnych sołectwach. Dodatkowe wnioski zgłaszane przez poszczególne Samorządy zostały zarejestrowane i będą w miarę posiadanych środków budżetowych realizowane. 

Dziękujemy Sołtysom za zorganizowanie spotkań, przygotowany poczęstunek i występy artystyczne dedykowanie Paniom z okazji ich święta.